Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Yönetimi (DR) Programı

Tanıtım

Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı, Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü altında faaliyet göstermektedir. Bölüm kurulduğundan beri farklı isimlerle adlandırılmış olmasına rağmen; Eğitim Yönetimi ve Teftişi programı 1982 yılından itibaren bu isimle anılmaktadır. Programın lisans eğitimi bulunmamakta, yalnızca lisansüstü olarak faaliyet göstermektedir. Bu programa kayıt yaptırabilmek için aranan koşullar şu şekildedir;Belirlenen ve ilan edilen alanlardan yüksek lisans diploması (başvuru koşulu),Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (başvuru koşulu),İngilizce için yeterli dil becerisine sahip olma (başvuru koşulu).Doktora giriş sınavında başarılı olma (kayıt koşulu)

Programın Amacı

Eğitim Yönetimi doktora programının amacı; öğrencilerin eğitim yönetimi disiplininde ve onunla ilişkili diğer alt disiplinlerde üretilen bilimsel bilgi birikimini ve araştırma yeterliğini kazanmalarına olanak sağlamaktır. Böylece bu programla, söz konusu alanda bilimsel bilgi üretecek bilim insanları ile kamu ve özel kuruluşlarda görev yapacak olan, bilimsel düşünme ve araştırma yeterliğine sahip uygulamacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eğitim Yönetimi Doktora Programı mezunları araştırma becerilerini ileri düzeyde kullanarak kapsamlı araştırmalar yapabilir ve alanın gelişimine katkıda bulunabilirler. Eğitim yönetimi ve alt disiplinlerine dayalı yönetsel becerileri gösterebilme, eleştirel şekilde yaratıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme yeterliklerini kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilirler. Ulusal ve uluslararası alanda eğitim yönetimi alanındaki sorunları çözmek için öneriler sunabilir ve alana yazılı olarak katkıda bulunabilirler.
Genelde eğitim bilimleri ve özelde eğitim yönetimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahip olma.
Eğitim Yönetimi disiplininin genel kavram ve kuramlarıyla etkili bir şekilde kullanabilme.
Eğitim Yönetimi disiplinini tanıma ve eğitim yönetimi ve politikası hakkında sorunlara cevap verebilme.
Eğitim Yönetimi disiplininin gelişimine etki eden arka plandaki sosyal politik teknolojik ekonomik kültürel gelişmeleri değerlendirme, dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel evrimini ve güncel sorunlarını değerlendirme.
Eğitim yönetimi ve alt disiplinlerine dayalı yönetsel becerileri gösterebilme eleştirel düşünerek yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme yeterliklerini kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
Eğitim Yönetimi ve denetimi ile ilgili kuram ve yaklaşımları karşılaştırma
Eğitim yönetimi disiplininin eğitim bilimleri ve sosyal bilimler içindeki özgül yeri ve önemini kavrama.
Eğitim Yönetimi ve eğitim bilimlerinin diğer alt disiplinleri ile sosyal bilimlerin ilgili disiplinleri (psikoloji, sosyoloji, felsefe, yönetim, iktisat, siyaset vb.) arasındaki ilişkileri kavrayıp alanında özümsediği bilgi ve becerilerden yararlanarak disiplinler arası çalışmalar yürütme.
Eğitim yönetiminin hukuksal ve etik temellerini kuramsal olarak bilme.
Eğitim Yönetimi alanında kazandığı bilgileri kullanarak, eğitim sisteminin yönetimi ve teftişi sorunlarını tanıma.
Eğitim Yönetiminin farklı boyutların ilişkin bir öngörü geliştirme.
Türk eğitim sisteminin yönetim, denetim ve mevzuat boyutlarında karşılaşılan sorunları bilimsel bir bakış açısıyla tespit etme ve sorunlara çözüm önerileri getirme.
Eğitim Yönetimi alanında bilimsel bir araştırma yapabilme.
Eğitim Yönetimi disiplininin kapsam ve sınırlarına ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazanma.
Eğitim yönetimi alanındaki gelişmeleri izleme.
Okul yönetimi ve denetiminin geliştirilmesi için çalışmalar yapma.
Eğitim yönetimi alanı ile ilgili diğer disiplinlerle özgün ve disiplinler arası çalışmaları yürütebilmek için takım üyeliği ve liderlik becerilerine sahip olmak.
Eğitim yönetimi alanıyla ilgili konularda kendi görüşlerini etkili bir şekilde sunma ve savunma.
Eğitim yönetimi alanında yaratıcı çalışmalar ortaya koyma.
Ulusal ve uluslar arasın çalışma konuları projeler sunma.
Eğitim yönetimi alanına ilişkin eğitsel ve öğretimsel etkinliklerde etkin rol alma, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcı ve lider rolünü oynayabilmek.
Kendi kişisel ve mesleki gelişiminin sorumluluğunu üstlenme.
Alanla ilgili uluslararası çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma.
Eğitim yönetimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etme.
Eğitim yönetimi alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme.
Eğitim yönetiminin işleyişi, bu işleyişe yön veren toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözümler üretebilmek ve bu çözümlerin geçerliliğini ulusal ve uluslararası düzeyde sınayabilmek.
Eğitim yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi bilimsel nitelikli çalışmalarını alan ve alan dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara karşı sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurma.
Bir grubun üyesi olarak çalışabilme.
Alanla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen bilimsel etkinlikler içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslararası düzeyde paylaşma.
Eğitim yönetimi alanında teori, politika ve uygulamalara yönelik sahip olduğu doktora düzeyindeki bilgi, deneyim ve araştırma yeterliklerine dayalı olarak yeni bakış açıları geliştirmek, alana ilişkin bilgilerini derinleştirerek eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki sorunlara yeni çözüm önerileri üretebilmek.
EY alanında yürütülen çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin farkında olarak; eğitimin yönetim ve denetim alanlarında bu değerleri yürütebilmek.
Uluslararası düzeyde ortaya çıkan eğitime yönetimime ilişkin yönetim politikalarının ulusal eğitim politikalarına yansımalarını analiz ederek, ulusal düzeyde yeni bakış açıları geliştirebilmek.
Sosyal, yönetimsel, kültürel ve eğitim bilimsel gelişmeleri ulusal politikalar ve ülkenin sahip olduğu kaynaklar doğrultusunda değerlendirebilmek.
Eğitim yönetimi ve teftişi alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
Eğitim yönetimi ve teftişine ilişkin olarak, gerek gündelik yaşamda ve gerek meslekî yaşamda karşılaşılan açıklama ve düşünceleri eğitim yönetimi perspektifinden anlamlandırma ve yorumlama gücü kazanmak.
Eğitim yönetimi ve politikası alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırabilme ve etkileşimli öğretim sürecinin oluşturabilmek için etkili eğitim ve yönetim stratejileri geliştirip ve uygulayabilmek.
Türk Eğitim Sistemi’ne yön veren politikaları ve bu politikaların ortaya çıkış gerekçelerini değerlendirerek, sosyal, kültürel, ekonomik ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda Türk Eğim Sistemi’ne yön verecek politikaların tartışılmasına ulusal ve uluslararası düzeyde öncülük edebilmek.
Eğitim yönetimi alanındaki yeni yönetim ve denetim yaklaşımlarını eğitim sistemi ile ilgili kişi ve kurumlara tanıtarak, eğitim örgütlerini geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.
EEP alanında teori, politika ve uygulamalara yönelik sahip olduğu YL düzeyindeki bilgi, deneyim ve araştırma yeterliklerine dayalı olarak yeni bakış açıları geliştirmek, alana ilişkin bilgilerini derinleştirerek eğitim ekonomisi ve politikası alanındaki sorunlara yeni çözüm önerileri üretebilmek.
EEP disipliniyle eğitim bilimlerinin diğer alt disiplinleri ve sosyal bilimlerin ilgili disiplinleri (psikoloji, sosyoloji, antropoloji felsefe, yönetim bilimi, iktisat, siyaset bilimi, hukuk vb.) arasındaki ilişkileri kurabilme, bu ilişkileri analiz ederek, sentezleyerek ve değerlendirerek eğitim ekonomisi ve politikası alanına ilişkin yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilmek.
Eğitime dair farklı siyasal inşaların temellendiği değerler ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olmak.
Eğitimde eleştirel yaklaşımların üzerinde inşa edildikleri değer ve ilkeler hakkında sistematik bilgi sahibi olmak.
EEP disiplininin eğitim bilimleri ve insan/toplum bilimleri içindeki özgül yerini ayırt edebilmek; EEP disiplininin tarihsel evrimi ve güncel sorunlarına dair sistematik bilgi sahibi olmak.
Eğitimin işleyiş ve sonuçlarını iktisadi olduğu kadar diğer bilim alanlarının da görüş açılarını kullanarak analiz, sentez ve sorgulama yeteneği kazanması beklenmektedir.
Eğitimin iktisadi ve politik anlamı, değeri ve işlevine dair felsefî bakış açısı geliştirmek.
EEP alanına ilişkin özgün ve yeni bilgileri belirli bir yönteme dayandırarak sınıflandırabilme ve bu sistematiğe dayalı olarak eğitim ekonomisi ve politikası alanında analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sonuçlara varılabilecek nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olmak.
EEP alanına ilişkin güncel ve karmaşık konulara farklı açılımlar sağlayacak yeni bilimsel yöntemler geliştirebilme, farklı disiplinlerde geliştirilen yöntemleri alana uyarlayabilme ve eğitim sistemlerinin ekonomik ve politik sorunsallarına ilişkin özgün ve bilimsel araştırmalar tasarlayıp uygulayabilmek.
Genel olarak eğitim ve okul sistemi, özel olarak eğitim ekonomisi ve politikası alanında ortaya çıkan teorik ve pratik değişimleri eleştirel bakış açısıyla analiz edip, eğitim ve okul sistemlerinin geliştirilmesine yönelik sentezlere ulaşarak yargılar geliştirebilmek.
EEP disiplininin ontolojik, epistemolojik ve metodolojik sorunlarına dair içgörü geliştirmek; disipliner sorunları analiz etme ve yorumlama kapasitesini geliştirmek; eğitim iktisatçısı özbilinci/kimliği kazanmak
EEP alanına yenilik getiren veya yeni bir bilimsel yöntemin geliştirilmesini konu edinen ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanabilir nitelik taşıyan yayınlarla alana katkıda bulunma.
EEP alanı ile ilgili diğer disiplinlerle özgün ve disiplinlerarası çalışmaları yürütebilmek için ekiple çalışma becerilerine sahip olmak.
EEP sorunlarının çözümünde yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme yeterliklerini kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilmek.
EEP alanına ilişkin eğitsel ve öğretimsel etkinliklerde etkin rol alma, bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasında kolaylaştırıcı rolünü oynayabilmek.
Araştırma ve uygulamalarda etik ilkeleri benimseyerek uygulayabilmek.
EEP alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırabilme ve etkileşimli öğretim sürecini oluşturabilmek için etkili eğitim ve yönetim stratejileri geliştirip ve uygulayabilmek.
EEP alanı ile ilgili konu ve uygulamalarda politika üretenler, araştırmacılar ve uygulayıcılar ile diğer disiplinlerde yer alan kişiler arasında gerçekleşen sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bakış açısıyla ele alarak, eğitim ekonomisi ve politikası alanında gerçekleştireceği çalışmalara dönük olarak geliştirmek, bu ilişkileri yönetebilmek.
EEP alanında geliştirdiği özgün düşünce ve çalışmalarını bilimsel toplantılarda ve uzmanlar önünde savunabilme yetkinliğini sergilemek.
Alana ilişkin uluslararası çalışmaları takip edebilme, uluslar arası düzeyde çeşitli sosyal etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslar arası düzeyde paylaşabilmek.
Ulusal, uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurabilmek.
Eğitimin iktisadî ve politik sorunlarını çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilmek.
EEP alanına ilişkin bilimsel gerçeklikleri toplumla paylaşabilmek; bu paylaşım etkinliğinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma adına meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleriyle iletişim içerisinde olabilmek.
Eğitimin siyasal ve iktisadi gerçekliğine dair gelişkin bir entelektüel kapasiteye ve zengin bir pedagojik tahayyüle sahip olmak.
İktisat ve siyaset kuramlarında eğitime nasıl bir anlam, değer ve işlev yüklendiğini ve bu kuramlarda nasıl bir eğitim dünyası tahayyül edildiğini ayırt edebilmek.
İktisat ve siyaset kuramlarının eğitim bağlamında eleştirel değerlendirmesini yapabilme yetkinliği kazanmak.
İnsanla ve toplumla ilgili olan ve olması gerekene dair bütünsel bir perspektif sunan iktisat ve siyaset kuramlarının eğitime nasıl bir anlam, değer ve işlev yükledikleri, bu kuramlarda nasıl bir eğitim dünyası tahayyül edildiğini değerlendirmek.
Eğitime ilişkin olarak, gerek gündelik yaşamda ve gerek meslekî yaşamda karşılaşılan politik söylem ve eylemlerin kuramsal arka planlarını ayırt edebilme gücü kazanmak.
Dünyada ve Türkiye’de EEP disiplininin dünü, bugünü ve geleceğine ilişkin fikir yürütebilme yeterliğine kavuşmak.
Eğitimsel uygulamaların niteliğine ilişkin kuramsal çözümlemeler yapabilme, güncel nitelik sorunlarına ilişkin öneriler geliştirebilme konusunda bilgi ve yeterlik kazanmak.
Teknoloji/eğitim teknolojisi politikalarını eğitim politikaları, süreci ve uygulamaları genel çerçevesinde eleştirel bir perspektifle değerlendirmek ve özellikle bilişim politikaları ve uygulamalarına ilişkin temel bilgi ve becerileri kazanmak.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları, gerekli bilgi ve becerilerikazandıktan sonra bakanlık birimlerinde veya özel öğretim kurumlarında eğitimuzmanı olarak çalışabilmektedir. Programın bir başka istihdam alanı üniversitelerdir. Programmezunlarının bir kısmı başka üniversitelerde ve/veya başka alanlarda doktoraprogramlarına devam ederek akademik personel olarak çalışabilmektedir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.