Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Raşit ÇELİK

Tanıtım

Programın tarihi boyutunda temel sorunsal insanlık tarihinin başlangıcından bu yana var olmuş medeniyetlerde eğitimin temel karakteristiklerinin ve beraberinde Türk Eğitim Tarihinin temel özelliklerinin incelenmesi ve diğer toplumların eğitim sistemleriyle tarihsel bir perspektiften karşılaştırılmasıdır. Sosyolojik boyutta ise eğitim ve toplum ilişkisi, makro-sosyolojik kuramlarda eğitim konusunun ele alınış biçimleri temel konulardır. Program, insanlık tarihinin en temel konularından biri olan eğitimi, felsefi temelleri açısından araştıran, yorumlayan ve bilimin diğer alanlarıyla ilişkisi bağlamında analiz eden bir yaklaşıma dayanmaktadır. Bu bağlamda hem dünyadaki gelişmeler hem de Türk eğitim sistemindeki gelişmeleri felsefi zemin üzerinden karşılaştırmalı olarak ele almaktadır. Ayrıca güncel siyaset ve sosyolojik gelişmelerin eğitim felsefesi üzerindeki yansımalarını analiz etmektedir.   

Programın Amacı

Programın amacı bireylere dünyada ve ülkede eğitim tarihinin ana evrelerine ilişkin temel bilgileri ve eğitim ve toplum ilişkisini sosyolojik bir bakış açısıyla ele almalarına olanak sağlayacak temel sosyolojik bilgileri ve bu konulara ilişkin bilimsel bir bakış açısı kazandırmaktır. Programın amacı, eğitim ve felsefenin kesiştiği alana ilişkin bilgi vermek; felsefedeki temel akımlar bağlamında eğitimin niteliğini ve çerçevesini çözümlemek ve eğitimin felsefi bilgi temelinde nasıl ele alınacağını göstermektir. Bu bağlamda program, hem felsefi bir bakış açısı kazandırmayı hem de felsefi bilgiyi eğitim alanıyla ilişkilendirmeyi sağlayan bir bilgi birikimi kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak tarihsel doküman ve kaynakları inceleyip, analiz eder ve elde edilen verileri mevcut eğitim problemlerinin çözümü için öneri geliştirmekte kullanır. Eğitim sosyolojisinin temel konu alanlarını kuramsal bakış açısıyla değerlendirir ve eğitim ve toplumu karşılıklılık prensibi çerçevesinde tartışır; Felsefi akımlar konusunda yetkin olur ve bu bilgiyi eğitim alanıyla ilişkilendirir. Hem geçmişe ait eğitim yöntem ve uygulamalarını hem de mevcut eğitim koşullarını bu bakış açısıyla analiz eder, çözüm önerileri getirir. 
Medeniyetlerin eğitim sistemlerinin ve tarihsel süreçte eğitimin çeşitli medeniyetlerde gelişim aşamalarının bilgisi
Türk Eğitim Tarihinin Ana Evrelerine İlişkin Bilgiler
Sosyolojinin Temel Kavramları ve Sorunlarının Bilgisi
Sosyolojik kuramların eğitim sorununu ele alış biçimlerinin bilgisi
Medeniyetlerin eğitim ilişkilendirir ve ortak ve farklı yönlerini analiz eder
Türk Eğitim Sistemini Türk toplumunun dönemlere göre içinde bulunduğu koşullar ve coğrafi şartlar ve yaşam biçimleri çerçevesinde ele alır
Toplumsal hayatın eğitime, eğitimin de toplumsal hayata yansımalarını analiz eder
Arşiv ve kütüphane çalışmalarını titizlikle yapar ve elde edilen verileri bilimsel ilkelere uygun biçimde analiz eder ve paylaşır
Alana ilişkin terminolojiyi ve temel sorunları bilme
Hem bireysel çalışmalarında hem de grup çalışmalarında etkin rol alır ve süreç içerisinde öz verili ve çözüm odaklı çalışır
Tarih boyunca var olmuş eğitim-öğretim yöntem ve uygulamalarını felsefi bağlamda analiz edecek yetkinliktedir.
Felsefi argüman ve tartışmalardan yararlanarak, alanıyla ilgili bir soruna çözüm önerisi getirebilir
Bir eğitim sorununu felsefi zeminde tartışır, uygulama örnekleri geliştirir.
Alanıyla ilgili gelişmeleri diğer alanlarla ilişkilendirerek yorumlar.
Alana ilişkin okumaları titizlikle yapar ve elde ettiği bilgileri yorumlar, analiz eder, paylaşır.
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
Alanındaki güncel gelişmeleri takip eder. Bunun için en az bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
Alana ilişkin Kongre, Sempozyum vb. etkinliklere katılır, dergi, dernek, topluluk gibi organizasyonlarda görev alır.
Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama konuları geliştirir.
Alanında edindiği bilgileri disiplinler arası çalışmalar açısından, yorumlar, analiz eder.
Alanıyla ilgili bilgi toplar, yorumlar ve bunları hem akademik zeminde hem de eğitim politikalarının belirlenmesi çerçevesinde duyurur, paylaşır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar, “Bilim Uzmanı” unvanını alır ve akademik kadrolarda görev alabilir. Ayrıca bakanlıkların uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında ve özel eğitim kurumlarının danışma kurullarında görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.