Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hayat BOZ

Tanıtım

Yetişkin Eğitimi Yüksek Lisans Programı, 1968 yılında Halk Eğitimi olarak kurulan ve 2009 yılında adı Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi şeklinde değiştirilen bölüm bünyesinde 1998 yılından itibaren yürütülmektedir. Yetişkin Eğitimi Yüksek Lisans Programındaki dersler 2 Profesör, 2 Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi tarafından verilmektedir. Program tezli ve tezsiz olarak yürütülmek üzere ders içerikleri aynıdır. Bununla birlikte tezsiz yüksek lisans programında yabancı dil şartı aranmamaktadır.

Programın Amacı

Yetişkin eğitimi yüksek lisans programında amaç, programdaki öğrencilerin Kamu, özel ve genel kurum ve kuruluşlarda Yetişkin eğitimi programlarının, araştırmaların ve projelerin planlanması ve yürütülmesi konusunda beceri sahibi olması, Yetişkin eğitimi yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olması ve eğitici yetiştirme yeterliklerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanın akademik bilgisini yetişkin eğitimi sorunları ile ilişkilendirerek Yetişkin eğitiminin kuramsal temelleri ve program alanları hakkında bilgi sahibi olur ve yetişkinler için eğitim programları planlar ve yürütür.  
Yetişkin eğitimi alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir.
Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
Yetişkin eğitimi alanında karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli eğitim sorunlarının çözümü için kullanır.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bağdaştırarak sistem yaklaşımı içerisinde yorumlar ve yeni bilgiler oluşturabilir.
Yetişkin eğitimi alanında karşılaşılan sorunları analiz eder.
Yetişkin eğitimi alanındaki sorunları ilgili kuramlara dayalı olarak araştırır.
Yetişkin eğitimi alanıyla ilgili olarak karşılaşılan sorunlardan biri için özgün bir araştırma desenleyerek gerçekleştirir.
Yetişkin eğitimi alanıyla ilgili olarak bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir.
Yetişkin eğitimi alanıyla ilgili olarak yürütülen bir araştırma projesinde ekip üyesi olarak çalışır.
Yetişkin eğitimi alanıyla ilgili olarak uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için sorumluluk alır.
Yetişkin eğitimi alanıyla ilgili olarak sorunların çözümlenmesini gerektiren konularda liderlik yapar.
Yetişkin eğitimi alanındaki gelişmeleri izler ve kendi öğrenmelerini geliştirir.
Diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izler ve kendi alanındaki bilgilerine olası etkileri konusunda fikir üretir.
Diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izler ve kendi alanına olası etkileri konusunda eleştirel bir yaklaşımla araştırmalar yürütebilir.
Alanı ile ilgili sorunların çözümü için disiplinler arası bir yaklaşımla öğrenmelerini geliştirir.
Alanındaki güncel gelişmeleri nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
Yetişkin eğitimi alanında yürütülen araştırma ve proje çalışmalarında etkin rol alır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
Alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için araştırma alt yapısına sahip olur.
Alanı ile ilgili konulardaki araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
Yetişkin eğitimi alanı ile ilgili olarak özümsenen bilgi ve becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Başta MEB olmak üzere kamu, özel ve gönüllü kurum ve kuruluşlardaki yetişkin eğitimi birimlerinde istihdam edilir. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.