Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hayat BOZ

Tanıtım

Yetişkin Eğitimi Doktora Programı, 1968 yılında Halk Eğitimi olarak kurulan ve 2009 yılında adı Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi                 şeklinde değiştirilen bölüm bünyesinde 1998 yılından itibaren yürütülmektedir. Yetişkin Eğitimi Doktora Programındaki dersler 2 Profesör, 2 Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi tarafından verilmektedir. Programa kabulde öncelik, bölümün kendi yüksek lisans programlarından başarıyla mezun olmuş olanlara verilir.                                                                

Programın Amacı

Yetişkin Eğitimi doktora programının amacı, Yetişkin Eğitimi alanına akademik personel yetiştirmeyi, programdaki öğrencilerin alanın araştırma öncelikleri çerçevesinde bilimsel bir araştırmayı yürütebilmelerini, alanın sorunlarına yönelik bilimsel çözüm önerileri geliştirmelerini, alandaki yenilikleri izleme ve alana yenilik getiren araştırmalara ve projelere öncülük yapmalarını sağlamaktır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; Yetişkin Eğitimi’nin kuramsal temelleri hakkında bilgi kazanır ve bu alana dahil olan konu alanlarının birinde derinlemesine uzmanlık bilgisine, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerine sahip olur. 
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak yetişkin eğitimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
Yetişkin eğitimi alanının ilişkili olduğu disiplinler ve alt alanlar arasında ilişkiler kurar.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesinde uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Yetişkin Eğitimi alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme becerisine sahip olur.
Yetişkin Eğitimi alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahip olur.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme becerisine sahip olur.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili özgün bir araştırmayı, tasarlayabilme ve gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma becerisine sahip olur.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahip olur.
Yetişkin Eğitimi alanına yenilik getiren bir yöntemi alana uygulayabilme/uyarlayabilme.
Yetişkin Eğitimi alanına yenilik getiren bir yöntemi alana uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilir.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili yürütülen projelerde bir ekibin koordinatörü ya da üyesi olarak çalışabilir.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili sorunları analiz eder.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili sorunlara yaratıcı çözümler üretir.
Yetişkin Eğitimi alanına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak yeni fikirler üretir.
Yetişkin Eğitimi alanında üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni yöntemler geliştirebilme yetkinliğine sahip olur.
Yetişkin Eğitimi alanında öğretimsel süreci etkileşimli ve etik ilkeler çerçevesinde sürdürür.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili sorunların ele alınmasında sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Yetişkin Eğitimi alanında yürütülen uluslararası araştırma ve proje çalışmalarında etkin rol alır.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda etkili iletişim kurarken kültürel farklılıkları göz önünde bulundurur.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etik kurallar çerçevesinde savunabilir.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili sorunlara yönelik düşüncelerini ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek hedef gruplarla paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
Yetişkin Eğitimi alanı ile ilgili olarak akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzeyde destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Öncelikle Yetişkin Eğitimi alanında akademik personel olarak istihdam edilebilecek olan program mezunları aynı zamanda ulusal ve uluslar arası yetişkin eğitimi organizasyonlarında uzman olarak; yine ulusal ve uluslar arası araştırmalarda ve projelerde yürütücü olarak istihdam edilebilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.