Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Fatma MIZIKACI

Tanıtım

Eğitimde Program Geliştirme Yüksek Lisans Programı ile program geliştirme alanında uzmanlar yetiştirilmektedir. Yüksek lisans programına, Lisansüstü Yönetmeliği’nde belirtilen ALES ve yabancı dil puanları esas alınarak; Eğitim Fakültelerinin lisans programları mezunları ile Fen Edebiyat Fakültelerinin lisans programı mezunu olup Öğretmenlik Sertifikası olanlar ya da Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlamış olanlar kabul edilmektedir. Programın eğitim dili Türkçe'dir. 

Programın Amacı

Programın amacı, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların eğitimle ilgili birimlerinde görev yapmak üzere Program Geliştirme uzmanları ve Eğitim Fakültelerine bilim insanları yetiştirmektir. Bununla birlikte Eğitimde Program Geliştirme Yüksek Lisans programı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, program geliştirme ve öğretim alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmeyi ve böylece öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eğitimde Program Geliştirme Yüksek Lisans Programı mezunları; temel araştırma ve iletişim becerilerini etkin bir şekilde kullanarak alanın temel kavramları, kuramları ve yönelimlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılara, projelere ve araştırmalara katılarak hem bireysel hem de ekiple çalışma becerileri gösterebilirler. Yüksek Lisans programı ile bireyler eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme ve yansıtıcı düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirerek bunu kişisel gelişimlerinin bir parçası olacak şekilde yaşam boyu öğrenme ve sürekli gelişimin bir parçası olarak görürler. Yüksek Lisans programı ile bireyler eğitim programları alanındaki gelişmeleri yakından izleyerek bunlara ilişkin görüş bildirebilir ve araştırmalar tasarlayabilir.
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Program geliştirmeye ilişkin temel kavramları yorumlama
Program geliştirmenin kuramsal temellerini (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) ilişkilendirme
Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma
Gereksinime uygun program geliştirme modellerini seçme
Program tasarısı hazırlama ve değerlendirme
Program geliştirme alanındaki gelişmeleri izleme
Disiplinlerarası araştırmalarda yer alma
Dünyada ve Türkiye’de çeşitli kademelerde uygulanan örgün (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim-öğretmen eğitimi) ve yaygın eğitim programlarını program geliştirme ilkeleri açısından analiz etme
Yerel ve küresel düzeydeki değişimlerin eğitim politikalarına ve eğitim programlarına yansımalarını yorumlama
Gereksinime uygun öğretim, yöntem teknik ve stratejilerini seçme ve uygulama
Öğretmen eğitimi programlarını ve program-öğretmen bağıntısını analiz etme
Akademik yaşamına sosyal adalet anlayışını yansıtma
Araştırmalarında bilişim ve iletişim teknolojileri ile araştırma yazılımlarını kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları, gerekli bilgi ve becerileri kazandıktan sonra bakanlık birimlerinde veya özel öğretim kurumlarında eğitim uzmanı olarak çalışabilmektedir.  Programın bir başka istihdam alanı üniversitelerdir. Program mezunlarının bir kısmı başka üniversitelerde ve/veya başka alanlarda doktora programlarına devam ederek akademik personel olarak çalışabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.