Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim (DR) Programı

Tanıtım

Eğitimde Program Geliştirme Doktora Programı ile program geliştirme alanında uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirilmektedir. Doktora programına, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği’nde belirtilen ALES ve yabancı dil puanları esas alınarak; Program Geliştirme alanında tezli yüksek lisans programını tamamlamış olanlar kabul edilmektedir. 

Programın Amacı

Programın amacı, yüksek lisans programı ile Eğitimde Program Geliştirme alanında kazanılan bilgi, beceri ve yetkinliklerin genişletilerek uygulamaya dönük kapsamlı araştırmalar yapılabilmesi ve alanda gerçekleştiren uygulamaların değerlendirilebilmesi için bireylere gerekli olacak donanımı sağlamaktır. Bununla birlikte, Eğitimde Program Geliştirme alanında sahip olunan bilgi, beceri ve yetkinliklerini derinleştirmek isteyen bireylere araştırma temelli bir eğitim-öğretim sunarak hem bireylerin araştırma yapma becerilerini geliştirmek hem de alanın gelişimine katkı sağlamak hedeflenmektedir.  Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, program geliştirmeye ilişkin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak da amaçlamaktadır. Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların eğitimle ilgili birimlerinde görev yapacak Program Geliştirme Uzmanları ve Eğitim Fakültelerine bilim insanları yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eğitimde Program Geliştirme Doktora Programı mezunları; ileri düzeyde sahip oldukları araştırma becerilerini kullanarak kapsamlı araştırmalar yapabilir, ulusal ve uluslararası proje ve araştırmalarda yer alarak bilimsel bilgilerini sahip oldukları etkili iletişim becerileri ile savunabilir, bu araştırmalara liderlik edebilir ve böylece alanın gelişimine katkıda bulunabilirler. Eğitimde Program Geliştirme Doktora Programı mezunları;  ulusal ve uluslararası alanda, genelde eğitim sistemi ve uygulamaları özelde de orgun ve yaygın eğitim programlarının yapısı ve uygulamaları hakkında işlevsel değerlendirmeler yapabilecek ve özgün önerilerde bulunabilecek yetkinliğe sahiptirler.
Ulusal ve uluslararası araştırma projeleri tasarlama ve bu projelerde yer alma
Disiplinlerarası çalışma becerilerini kullanma
Yaratıcı çalışmalar/ürünler üretme
Program geliştirmeye ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme
Program geliştirmeyle ilgili güncel alan yazını izleme
Çalışmalarında uygun program tasarım yaklaşımını kullanma
Çalışmalarında uygun program geliştirme modelini kullanma
Çalışmalarında uygun program değerlendirme modelini kullanma
Ulusal ve uluslararası program geliştirme çalışmalarına katılma
Program geliştirme bilim alanında alana katkı sağlayacak araştırmalar yapma
Alanı kapsamındaki derslerin öğretimini planlama ve uygulama
Dünyada ve Türkiye’de çeşitli kademelerde uygulanan örgün (okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim-öğretmen eğitimi) ve yaygın eğitim programlarına ilişkin çalışmaları değerlendirme
Yerel ve küresel düzeydeki değişimlerin eğitim politikalarına ve eğitim programlarına yansımalarını değerlendirme
Araştırmalarında bilişim ve iletişim teknolojileri ile araştırma yazılımlarını ileri düzeyde kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları, gerekli bilgi ve becerilerikazandıktan sonra bakanlık birimlerinde veya özel öğretim kurumlarında eğitimuzmanı olarak çalışabilmektedir. Programın bir başka istihdam alanı üniversitelerdir. Programmezunlarının bir kısmı başka üniversitelerde ve/veya başka alanlarda doktoraprogramlarına devam ederek akademik personel olarak çalışabilmektedir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

oktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.