Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Metin PİŞKİN

Tanıtım

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık yüksek lisans programı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan bir programdır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının en eski programlarından biri olmakla birlikte, alanda birçok uzman psikolojik danışmanın yetişmesine katkı sağlamıştır. Her yıl yaklaşık 10 öğrenci programa kabul edilmektedir.

Programın Amacı

Bu programın amacı 21. yüzyıl Bilgi Çağı’nda mesleğinin yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, bilimsel araştırma becerilerini kullanarak alanının gelişmesi için özgün çalışmalar yapabilen; eğitim, sağlık, endüstri, adalet gibi sektörlerdeki kurumlarda birincil ve ikincil düzeyinde önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmeti sunan psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanı ve ilgili alt uzmanlık alanlarında ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri analiz etme ve uygulama; PDR kuramları, ilke ve teknikleri ve meslek etiği kurallarını benimseme ve bunlara uygun danışma uygulamaları yapma; bilimsel araştırma yöntemlerine ve ileri düzey istatistik bilgisine sahip olma; ileri düzeyde bilgisayar kullanma ve yabancı dil bilme; yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış geliştirme; demokrasi, insan hakları ve etik değerlere uygun bir anlayış benimseme gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri, bilimsel bir anlayışla analiz eder.
PY2. PDR’nin alt uzmanlık alanlarının kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, danışanların psikolojik iyilik hallerini güçlendirmek için nasıl kullanacağını kavrar.
PY3. Araştırma etiğini temel alarak, bilimsel araştırma yapabilecek yöntem ve teknikleri kavrar.
PY4. Alanının etik ilkelerini temel alarak, çok kültürlü bakış açısı ile danışanların psikolojik iyilik hallerini güçlendirecek temel müdahalelerini (bireysel-grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, konsültasyon vb.) planlar ve uygular.
PY5. Gelişimsel okul psikolojik danışmanlığının ilkelerini temel alarak, eğitim kurumunun yapısına uygun Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı ile temel müdahale programlarını planlar ve uygular.
PY6. Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığının ilkelerini temel alarak, aile üyelerinin yılmazlık düzeylerini artırmak için aile sistemlerini yeniden yapılandırmalarına destekleyecek müdahaleleri uygular.
PY7. Kariyer psikolojik danışmanlığının ilkelerini temel alarak, danışanların kariyer ihtiyaçlarını belirler, kariyer gelişimlerine destek olacak müdahaleleri planlar, uygular ve etkililiğini değerlendirir.
PY8. PDR alanı ile ilgili güncel ihtiyaçlara çözüm üretecek araştırmalar tasarlayarak yürütür.
PY9. PDR mesleğinin etik ilke ve değerlerini temel alarak, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu ruh sağlığı elemanı olarak rol ve görevlerini yerine getirir.
PY10. Ülke ve Dünya gündeminde yaşanan sorunlara, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.
PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak bireysel psikolojik danışma yapar.
PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak grupla psikolojik danışma yapar.
PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak sınıf rehberliği ve psiko-eğitim programları tasarlar ve uygular.
PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak çalıştığı kurumdaki ilgili kişilere konsültasyon programı tasarlar ve uygular.
Mesleki uygulamalarında etik ilkelere uygun karar verme becerilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları iletişim kurabilir.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Profesyonel gelişimini destekleyecek yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutuma sahiptir ve buna uygun davranışlar sergiler.
PDR’nin temel değerlerini benimseyerek, bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerini destekleyici bir anlayışa sahiptir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel platformlarda çalışmalara katılarak, PDR alanın gelişimine katkı sağlayıcı bir anlayış benimser.
Ülke ve dünya gündeminde yaşanan sorunların çözümüne, toplumsal sorumluluk çerçevesinde alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak destek olur.
PDR alanının gelişmesi ile ilgili olarak bireysel ve ekip üyesi olarak aktif sorumluluk alır.
Tutum ve davranışları ile PDR alanının bir elemanı olarak topluma model olur.
Demokrasi, insan hakları ve PDR mesleğinin etik değerlerine uygun bir anlayış benimser.
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında “psikolojik danışman” olarak çalışmaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde, özel psikolojik danışma merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.