Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (DR) Programı

Tanıtım

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan bir programdır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının en eski programlarından biri olmakla birlikte, alanda birçok akademisyenin yetişmesine katkı sağlamıştır. Her yıl yaklaşık 6 öğrenci programa kabul edilmektedir.

Programın Amacı

Bu programın amacı, 21. yüzyıl Bilgi Çağı’nda mesleğinin hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinin etik değerlerini ve çok kültürlü anlayışını içselleştirmiş; bilimsel etik tutumla toplumsal ihtiyaçlara duyarlı ve yeni paradigmalara uygun çalışmalar yapabilen; eğitim, sağlık, endüstri, adalet gibi sektörlerdeki kurumlarda birincil ve ikincil önleme düzeyinde önleyici ve koruyucu ruh sağlığı hizmeti sunan psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanı ve ilgili alt uzmanlık alanlarında ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri sentezleme; çeşitli müdahale planları yapma ve uygulama; meslek etiği kurallarını benimseme ve bunlara uygun danışma uygulamaları yapma; bilimsel araştırma yöntemlerini bilme ve ileri düzey istatistik bilgisine sahip olma; toplumun ve dünyanın gelişimine katkı sağlama gibi  bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.
PY1. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanı ile ilgili temel kuramları ve kavramları analiz ederek, çeşitli disiplinler ve alt disiplinlerle ilişkilendirir.
PY2. PDR’nin alt uzmanlık alanlarındaki (okul psikolojik danışmanlığı, evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı, kariyer psikolojik danışmanlığı, rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı ve ruh sağlığı psikolojik danışmanlığı) kuramsal ve uygulamalı bilgileri, çok kültürlü bir anlayışla nasıl kullanacağını kavrar.
PY3. Bilimsel araştırma ilke ve tekniklerine uygun olarak, alanı ile ilgili güncel araştırmaları nasıl tasarlayacağını ve yürüteceğini kavrar.
PY4. Alanının etik ilkelerini temel alarak, danışanların psikolojik iyilik hallerini güçlendirecek temel müdahaleleri (bireysel-grupla psikolojik danışma, psikoeğitim, konsültasyon vb.) planlar, uygular ve geliştirir.
PY5. Gelişimsel okul psikolojik danışmanlığının ilkelerini temel alarak, eğitim kurumunun yapısına uygun Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı ile temel müdahale programlarını planlar, uygular ve geliştirir.
PY6. Evlilik ve aile psikolojik danışmanlığı ilkelerini temel alarak, ailelerin gelişimsel ve ani krizlerle baş edebilmeleri, aile yapılarını destekleyici müdahaleleri planlar ve uygular.
PY7. Kariyer psikolojik danışmanlığı ilke ve tekniklerine uygun olarak, bireylerin yaşam kariyeri planlarını destekleyici müdahaleleri planlar ve uygular.
PY8. PDR alanında bilimsel araştırma yapmak için ileri istatistik ve araştırma yöntemlerini kullanır.
PY9. PDR mesleğinin etik ilke ve değerlerini temel alarak, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda önleyici ve koruyucu ruh sağlığı elemanı olarak rol ve görevlerini yerine getirir.
PY10. Ülke ve Dünya gündeminde yaşanan sorunlara çözüm sunacak proje ve etkinlikler tasarlayarak katkı sağlayıcı bir anlayış benimser.
PY11. Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda çalışmalara katılarak, PDR mesleğinin savunuculuğu rolünü yerine getirir.
PY12. Çok kültürlü bakış açısına sahip PDR meslek elemanı olarak, sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için duyarlı bir anlayışa sahip olur.
PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak sınıf rehberliği programı tasarlar ve uygular.
PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak çalıştığı kurumdaki ilgili kişilere konsültasyon programı tasarlar ve uygular.
Kurumların (eğitim, sağlık, endüstri, adalet vb.) ihtiyacına göre, PDR alanı ile ilgili programlar tasarlar ve uygular.
Mesleki uygulamalarında etik ilkelere uygun karar verme becerilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları iletişim kurabilir.
PDR’in temel değerlerini benimseyerek; danışanların kendilerini gerçekleştirmelerine karşı duyarlı bir anlayış benimser.
Profesyonel gelişimini destekleyecek yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış benimser.
Ülke ve dünya gündeminde yaşanan sorunlara, toplumsal sorumluluk bilinciyle alanı ile ilgili proje ve etkinlikler tasarlayarak katkı sağlayıcı bir anlayış benimser.
Tutum ve davranışları ile PDR alanı elemanı sorumluluğunu üstlenerek topluma model olur.
PDR alanında sorunları çözmek üzere bireysel ve ekip üyesi olarak aktif sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda çalışmalara katılarak, PDR alanın gelişimine katkı sağlayıcı bir anlayış benimser.
Ülkesinin Bilgi Toplumu olma sürecinde PDR alanında yapacağı çalışmalarla destek olacak bir anlayışı benimser.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora derecesi alanların büyük bir çoğunluğu devlet ve vakıf üniversitelerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlarında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bunun dışında mezunlar, kamu ve özel sektöre ait, eğitim, sağlık, adalet, askeri, endüstri, sosyal hizmet gibi kurum/kuruluşlarda psikolojik danışman ya da farklı statülerde çalışabilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.