Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Psikolojisi (YL) Programı

Tanıtım

Eğitim Psikolojisi yüksek lisans programı, Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan bir programdır. Ülkemizde Eğitim Psikolojisi alanının öncüsü olan bu program, farklı üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde görev yapan çok sayıda akademisyenin yetişmesini sağlamıştır. 

Programın Amacı

Eğitim psikolojisi alanındaki mevcut bilgi birikimini her düzeydeeğitim-öğretim sürecinin niteliğini artırmak amacıyla uygulamaya koyabilen, bukonuda öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilere rehberlik edebilen, temelkuramlar çerçevesinde eğitimle ilgili sorunlara eleştirel ve yapıcı bir şekildeyaklaşabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen, etik değerleri gözeten,akademik araştırma yeterliğine sahip eğitim psikolojisi uzmanları yetiştirmektir 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eğitim psikolojisi alanındaki temel kuramları, araştırma yöntemlerini, güncel gelişmeleri bilme; alanda araştırma yapabilme becerisine sahip olma; eğitim alanındaki sorunlarına çözümler üretme ve disiplinler arası çalışmalara katkıda bulunma gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması
Eğitim psikolojisi alanındaki temel kuramları bilir
Sosyal bilimlerde kullanılan temel istatistiksel analizleri yapar
Eğitim psikolojisi alanında Türkiye’de ve yurtdışında yapılan araştırmaları ve güncel gelişmeleri takip eder
Eğitim psikolojisinde kullanılan temel araştırma yöntemlerini bilir
Eğitim psikolojisi ile ilişkili disiplinlerin alanla olan dinamik ilişkisini kavrar
Eğitim ortamlarında yaşanan eğitsel ve psikolojik sorunlara yönelik farkındalık kazanır
Eğitim psikolojisi alanında ihtiyaç duyduğu ölçme araçlarını belirler
Eğitim psikolojisi alanında görgül bir araştırma planlar.
Eğitim psikolojisi alanında alanyazın taramasına dayalı olarak rapor yazar.
Eğitim ortamlarında yaşanan eğitsel ve psikolojik sorunların çözümü için öneri geliştirir.
Edindiği bilgiler doğrultusunda yürütülen ekip çalışmalarına katkıda bulunur.
Eğitim psikolojisindeki kuram ve uygulamaları kültürel ve kültürlerarası bir bakışla değerlendirir.
Eğitim psikolojisindeki yayınları içerik ve yöntem açısından eleştirir.
Eğitim psikolojinde edindiği bilgileri alan dışından gelen bireylere onların düzeylerini gözeterek sistematik bir biçimde aktarır.
Çalışma ortamında sosyal ağları geliştirir.
Bilimsel olarak yaygın şekilde kullanılan bir yabancı dilde alanıyla ilgili yayınları okur ve değerlendirir.
Eğitim psikolojisi alanında gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonucunu raporlaştırır.
Eğitim psikolojisi alanında tez çalışmasında gerçekleştirdiği araştırmayı bildiri olarak sunar ve/veya makale olarak yazar.
Sosyal bilimlerde temel istatistiksel analizlerin grafiksel gösterimlerini anlar ve yorumlar.
Çağdaş/güncel bilgiye erişim kaynaklarını kullanır.
Bilimsel çalışmalarda etik değerlerin farkındadır ve bunları gözetir.
Disiplinlerarası çalışmalara katkıda bulunur.
Eğitim psikolojisi alanındaki güncel sorunları fark eder, çözüm önerileri geliştirir ve uygulama planları hazırlar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları; üniversitelerinilgili bölümlerinde araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi, özel ve resmiokul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen ya da uzman, MEB’in ilgilibölümlerinde uzman olarak görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezliyüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden azolmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenimetkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içerenuzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on dersile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.