Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Psikolojisi (DR) Programı

Tanıtım

Eğitim Psikolojisi doktora programı, Eğitim BilimleriBölümü Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı tarafından yürütülmekte olan birprogramdır. Ülkemizde Eğitim Psikolojisi alanının öncüsü olma pozisyonundaki buprogram, alanda birçok akademisyenin yetişmesine katkı sağlamıştır.

Programın Amacı

Bu programın amacı, aşağıdaki özelliklere sahip bireyler yetiştirmektir:- Eğitim psikolojisinin kuramsal bilgi birikimine sahip olan, - eğitim-öğretimin kalitesini artırmaya yönelik özgün bilgi üretebilen, - farklı disiplinlerde geliştirilen kuramsal bilgi, yöntem ve teknikleri eğitim psikolojisi alanına uyarlayabilen, - gerekli durumlarda tüm bu bilgileri uygulamaya koyabilen, - öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilerle etkili bir biçimde çalışabilen, - etik değerleri gözeten, ulusal ve uluslar arası bilime katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmektir

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eğitim psikolojisi alanındaki temel kuramları, araştırma yöntemlerini, güncel gelişmeleri analiz etme; alanında özgün araştırmalar yürütebilme; eğitim alanındaki sorunlara yönelik çözümler üretme ve disiplinlerarası çalışmalara katkıda bulunma ve işbirliği yapma gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması
Eğitim psikolojisi alanında Türkiye’de ve yurtdışında yapılan araştırmaları ve güncel gelişmeleri değerlendirir
Eğitim ortamlarında yaşanan eğitsel ve psikolojik sorunları analiz eder
Eğitim psikolojisi alanının kuramsal temellerini ve güncel gelişmelerin kuramlara katkısını değerlendirirı
Sosyal bilimlerin sosyoloji, antropoloji, tarih gibi diğer alanlarıyla ve bu alanların özgün kuramlarıyla eğitim psikolojisi alanı arasında ilişki kurar ve bu ilişkiyi yorumlar
Psikolojik ölçme aracı uyarlayabilir veya geliştirebilir
Eğitim bilimleri alanında kullanılan yeni araştırma yaklaşımlarıyla özgün araştırmalar tasarlar ve yürütür
Eğitim psikolojisi alanındaki kuramsal bilgiyi ve uygulamaları eleştirel bir şekilde değerlendirir
Eğitim psikolojisi alanındaki yeni kavram, model ve yaklaşımları eleştirel bir biçimde analiz eder
Yeni araştırma yaklaşımlarını eğitim bilimleri alanında gerçekleştireceği araştırmalara yönelik olarak uyarlar, uygular ve yayınlar
Eğitim bilimleri ve/veya disiplinlerarası araştırmaları planlar ve yürütür
Eğitim bilimleri alanında tek başına ve başka araştırmacılarla işbirliği içerisinde araştırma yapar
Eğitim psikolojisi alanında yeni kavram, teknik, model ve kuram geliştirebilir
Eğitim psikolojisi alanıyla ilgili eğitim-öğretim süreçlerine rehberlik eder/ önderlik yapar
Eğitim psikolojisi alanıyla ilgili eğitim-öğretim süreçlerini evrensel değerlere uygun olarak yürütür
Eğitim psikolojisi alanıyla ilgili eğitim-öğretim süreçlerinde etik değerleri gözetir
Eğitim psikolojisi alanıyla ilgili eğitim-öğretim süreçleri içerisinde konu alanına uygun yöntem ve stratejileri kullanır ve yenilerini geliştirebili
Eğitim psikolojisi alanında tez çalışması dışında gerçekleştirdiği bir araştırmayı bildiri olarak sunar ve/veya makale olarak yazar
Bilimsel olarak yaygın şekilde kullanılan bir yabancı dilde alanıyla ilgili bilimsel bir makale hazırlar
Bir yabancı dili ileri düzeyde, alanıyla ilgili iletişim kurabilecek şekilde kullanır
Eğitim psikolojisi alanındaki güncel gelişmeleri hizmet verdiği gruplara aktarır
Eğitim psikolojisinin etkilediği alanlara ve konulara yönelik strateji geliştirmelere ve politika üretimine katkıda bulunur
Eğitim ortamlarında yaşanan eğitsel ve psikolojik sorunların önlenmesi ve çözümüne yönelik müdahale programları hazırlar ve yürütür
Eğitim psikolojisi alanındaki kuramsal ve uygulamaya yönelik sorunları fark eder, çözüm önerileri geliştirir ve bunları uygular
Eğitim psikolojisi alanındaki sorunlara yönelik geliştirilen özgün uygulamaları ulusal ve uluslar arası düzlemde tanıtır ve savunur
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları, gerekli bilgi ve becerilerikazandıktan sonra bakanlık birimlerinde veya özel öğretim kurumlarında eğitimuzmanı olarak çalışabilmektedir. Programın bir başka istihdam alanı üniversitelerdir. Programmezunlarının bir kısmı başka üniversitelerde ve/veya başka alanlarda doktoraprogramlarına devam ederek akademik personel olarak çalışabilmektedir. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.