Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayfer ALPER

Tanıtım

Türkiye'de ilk defa Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Programları ve Öğretim Programı altında Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı'nda Eğitim Teknolojisi adıyla kurulan ve 1997 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı içerisinde yine Eğitim Teknolojisi adıyla devam eden Yüksek Lisans programımızda şu an; 3 Profesör, 1 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim dalında; zorunlu, seçmeli, seminer ve uzmanlık alan dersleri bulunmaktadır.

Programın Amacı

Bu programda Eğitim Teknolojisi ile ilgili olarak; eğitim teknolojisinin kuramsal temelleri, öğrenme-öğretme yaklaşımları, uzaktan eğitim/öğretim, öğretim teknolojileri ve iletişim, sosyal medya, teknolojinin eğitime entegrasyonu, insan-bilgisayar etkileşimi vb. konularda: İnsana, topluma, çevreye duyarlı, eğitimin toplumların gelişimindeki önemini kavramış, bilimsel yaklaşımı esas alan etik disipline sahip, modern öğretim yöntemlerini kullanan, yaratıcı, üretken ve disiplinler arası yaklaşımla araştırma yapabilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eğitim Teknolojisi alanıyla ilgili akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde disiplinler arası yaklaşımla ele alır.
Eğitim teknolojisi alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir.
Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
Eğitim teknolojisi alanında karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli eğitim sorunlarının çözümü için kullanır.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle bağdaştırarak sistem yaklaşımı içerisinde yorumlar ve yeni bilgiler oluşturabilir.
Eğitim teknolojisi alanında karşılaşılan sorunları analiz eder.
Eğitim teknolojisi alanındaki sorunları ilgili kuramlara dayalı olarak araştırır.Eğitim teknolojisi alanındaki sorunları ilgili kuramlara dayalı olarak araştırır.
Eğitim teknoloEğitim teknolojisi alanıyla ilgili olarak karşılaşılan sorunlardan biri için özgün bir araştırma desenleyerek gerçekleştirir.jisi alanıyla ilgili olarak karşılaşılan sorunlardan biri için özgün bir araştırma desenleyerek gerçekleştirir.
Eğitim Teknolojisi alanıyla ilgili olarak bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir.
Eğitim teknolojisi alanıyla ilgili olarak yürütülen bir araştırma projesinde ekip üyesi olarak çalışır.
Eğitim Teknolojisi alanıyla ilgili olarak uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için sorumluluk
Eğitim teknolojisi alanıyla ilgili olarak sorunların çözümlenmesini gerektiren konularda liderlik yapar.
Eğitim teknolojisi alanındaki gelişmeleri izler ve kendi öğrenmelerini geliştirir.
Diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izler ve kendi alanındaki bilgilerine olası etkileri konusunda fikir üretir.
Diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izler ve kendi alanına olası etkileri konusunda eleştirel bir yaklaşımla araştırmalar yürütebilir.
Alanı ile ilgili sorunların çözümü için disiplinler arası bir yaklaşımla öğrenmelerini geliştirir.
Alanındaki güncel gelişmeleri nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
Eğitim Teknolojisi alanında yürütülen araştırma ve proje çalışmalarında etkin rol alır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
Alanında bilimsel çalışmalar yapabilmek için araştırma alt yapısına sahip olur.
Alanı ile ilgili konulardaki araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili olarak özümsenen bilgi ve becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
Etik kurallara uyma
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları, gerekli bilgi ve becerileri kazandıktan sonra bakanlık birimlerinde veya özel öğretim kurumlarında eğitim uzmanı olarak çalışabilmektedir.  Programın bir başka istihdam alanı üniversitelerdir. Program mezunlarının bir kısmı başka üniversitelerde ve/veya başka alanlarda doktora programlarına devam ederek akademik personel olarak çalışabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.