Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayfer ALPER

Tanıtım

Türkiye'de ilk defa Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü altında Eğitim Teknolojisi Anabilim Dalı'nda Eğitim Teknolojisi adıyla kurulan ve 1997 yılında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı içerisinde yine Eğitim Teknolojisi adıyla devam eden Doktora programımızda şu an; 3 Profesör, 1 Doçent ve 2 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim dalında; zorunlu, seçmeli, seminer ve uzmanlık alan dersleri bulunmaktadır.

Programın Amacı

Bu programda yüksek lisans yeterliklerine bağlı olarak; Eğitim Teknolojisi ile ilgili olarak eğitimde yeni teknolojiler, öğretim tasarımı, teknolojinin eğitime entegrasyonu, uzaktan eğitim/öğretim, öğretim teknolojileri, çoklu ortam, eğitici oyunlar vb. konularda: İnsana, topluma, çevreye duyarlı, eğitimin toplumların gelişimindeki önemini kavramış, bilimsel yaklaşımı esas alan etik disipline sahip, modern öğretim yöntemlerini kullanan, yaratıcı, üretken ve disiplinler arası yaklaşımla araştırma yapabilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci; Eğitim Teknolojisi’nin kuramsal temelleri hakkında bilgi kazanır ve bu alana dahil olan konu alanlarının birinde derinlemesine uzmanlık bilgisine, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerine kazanır.
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak eğitim teknolojisi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
Eğitim teknolojisi alanının ilişkili olduğu disiplinler ve alt alanlar arasında ilişkiler kurar.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesinde uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Eğitim teknolojisi alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme becerisine sahip olur. Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmesinde uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
Eğitim teknolojisi alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapma becerisine sahip olur.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme becerisine sahip olur.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili özgün bir araştırmayı, tasarlayabilme ve gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma becerisine sahip olur.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahip olur.
Eğitim teknolojisi alanına yenilik getiren
Eğitim teknolojisi alanına yenilik getiren bir yöntemi alana uygulayarak yayınlanabilir özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirme.
Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde eğitim teknolojisi alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayabilir.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarını bağımsız olarak yürütebilir.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili yürütülen projelerde bir ekibin koordinatörü ya da üyesi olarak çalışabilir.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili sorunları analiz eder.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili sorunlara yaratıcı çözümler üretir.
Eğitim teknolojisi alanına eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak yeni fikirler üretir.
Eğitim teknolojisi alanında üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak
Eğitim teknolojisi alanında öğretimsel süreci etkileşimli ve etik ilkeler çerçevesinde sürdürür.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili sorunların ele alınmasında sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
Eğitim teknolojisi alanında yürütülen uluslararası araştırma ve proje çalışmalarında etkin rol alır.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurabilir.
Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda etkili iletişim kurarken kültürel farklılıkları göz önünde bulundurur.
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etik kurallar çerçevesinde savunabilir.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili sorunlara yönelik düşüncelerini ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek hedef gruplarla paylaşır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
Eğitim teknolojisi alanı ile ilgili olarak akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzeyde destekleyebilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.
Uzaktan eğitim ve çağdaş uygulamaları kavrama
Öğrenme-öğretme kuramlarına dayalı araştırma önerilerinde bulunma
Öğrenmeyi kolaylaştırma ve performans geliştirme için uygun teknolojik süreç ve kaynakları tasarlama, uygulama ve yönetme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları, gerekli bilgi ve becerileri kazandıktan sonra bakanlık birimlerinde veya özel öğretim kurumlarında eğitim uzmanı olarak çalışabilmektedir.  Programın bir başka istihdam alanı üniversitelerdir. Program mezunlarının bir kısmı başka üniversitelerde ve/veya başka alanlarda doktora programlarına devam ederek akademik personel olarak çalışabilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.