Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Güzel Sanatlar Eğitimi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayşe OKVURAN

Tanıtım

Eğitim Bilimlerinin bir alt dalı olan Güzel Sanatlar Eğitimi alanının odak noktası sanat yoluyla eğitim anlayışıdır. Bu eğitim anlayışında önemli olan bireyin uyumlu ve dengeli bir kişilik geliştirmesidir. Bireyin her tür yaratıcı anlatım biçimini ve öznelliğini özgürce geliştirilebilmesi bu eğitim anlayışında önemsenir. Ayrıca uygulamaya ağırlık verilerek ve duyulardan yola çıkılarak eğitsel amaçlara ulaşmaya çalışılır. Sanat yoluyla eğitim anlayışında, tam ve uyumlu kişilik gelişiminin sağlanabilmesi için sanat, eğitsel amaçlar için kullanılan bir araç olarak yer alır. Bu anlayışla Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü içerisinde yapılanmış olan Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nın Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı, edebiyat, çocuk ve gençlik edebiyatı, dil ve edebiyat eğitimi, sanat ve estetik, drama, yaratıcı drama, sanat eğitimi kuramları derslerini içermektedir. Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programı ile sanat eğitiminin bütün değişkenleriyle bilimsel süreçlerde incelenmesi; sorunların saptanması, çözüm önerilerinin belirlenmesi ve uygulamaya konulması aşamalarında alanın gereksim duyduğu bilimsel nitelikli bilginin oluşmasına önemli katkılar sağlanmaktadır.

Programın Amacı

Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora Programının temel amacı, üniversitelerin sanat eğitimi alanlarından mezun olan öğrencilere doktora düzeyinde lisansüstü eğitim vererek onların akademik olarak gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bu temel amaca ek olarak programın diğer amaçları aşağıdaki maddelerle daha ayrıntılı olarak ifade edilebilir:Güzel Sanatlar Eğitimi alanında yürütülen araştırmaların, ulusal/uluslararası ölçekte gerçekleştirilen bilimsel toplantılar ve yapılan yayınlarla ülkedeki temel eğitim sorunlarının çözümüne ve bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak,Eğitim fakülteleri bünyesinde öğretmen yetiştiren programlara lisans ve lisansüstü düzeylerde zorunlu ve seçmeli dersler açarak katkıda bulunmak; bu kapsam içerisinde dil ve edebiyat eğitimi, çocuk ve gençlik edebiyatı, sanat ve estetik, drama, yaratıcı drama, sanat eğitimi kuramları, sanat yoluyla öğretim alanlarında uzman yetiştirmek amacıyla kuramsal ve uygulamalı dersler vermek,Birçok üniversitenin Eğitim Fakültelerinde yer alan Güzel Sanatlar Eğitimi ve yaratıcı drama alanlarına öğretim elamanı yetiştirilmesine (ÖYP ve 35. Madde uygulamaları) katkı sağlamak.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Güzel sanatlar eğitimiyle ilgili kavram ve konuları bilir. Güzel sanatlar eğitimiyle ilgili araştırmalar yapar; yapmış olduğu çalışmalarda etikle ilgili kurallara uyar. Güzel sanatlar eğitiminin tüm değişkenleriyle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda üst düzey düşünme becerilerini kullanmaya özen gösterir. Güzel sanatlar öğretiminin sorunlarını ve gereksinimlerini bilir; bu konudaki etkinliklere katılmaya ilgi ve istek duyar. Çokkültürlülüğe karşı duyarlı çalışmalar yapar. Bir sanat eğitimi süreci olan güzel sanatlar öğretiminin insan ve toplum yaşamındaki önemini bilir; güzel sanatlar öğretimiyle ilgili düşüncelerini etkin biçimde aktarır. Güzel sanatlar öğretimiyle ilgili yaptığı çalışmalarda iletişim becerilerini etkili bir biçimde kullanır.
Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.
Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.
Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.
Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.
Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.
Grup projelerini planlayıp yönetir.
Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar
Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.
Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.
Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.
Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.
Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.
Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.
Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.
Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.
Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Eğitim Fakültelerinde yer alan Güzel Sanatlar Eğitimi ve Yaratıcı Drama alanları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

 Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora programına kabul için özel koşullar istenebilir.