Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Matematik Eğitimi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Eren CEYLAN

Tanıtım

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümünde açılan Matematik Eğitimi Doktora Programı, matematik eğitimi alanında doktora derecesine sahip bilim uzmanları yetiştirmek üzere hazırlanmıştır. Program, dört yılda tamamlanacak şekilde planlanmıştır.

Programın Amacı

Ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız araştırmalar yapabilecek bilimsel bilgi birikimine sahip; ülkemizde ilköğretim düzeyindeki problemlerin çözümüne ışık tutacak araştırmaları yapabilen ve bu araştırmaları ulusal ve uluslararası ortamlara taşıyabilen; YÖK, MEB, üniversiteler ve benzeri paydaşların tüm gereksinimlerine cevap verebilen araştırmacılar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Matematik Eğitimi Doktora programı sayesinde bireyler,  matematik dersi öğretim programının amaçları ve felsefesine, çocukta matematiksel düşüncenin gelişimine uygun öğretim planlarını yapabilirler; farklı yöntem-teknikler ve uygun teknolojiyi kullanarak geliştirebilirler; matematik eğitimi alanındaki gelişmeleri çeşitli kaynaklardan takip edebilir, bilimsel düşünme biçimini benimseyerek farklı araştırma tekniklerini araştırmalarında kullanabilirler; matematik eğitimi tarihinde yer alan önemli akımları ve görüşleri tartışabilir, farklı ülkelerde uygulanan matematik programlarını karşılaştırabilirler.
Matematiğin sistematik yapısını kavrayabilmek, konu alanları arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilir.
Matematik eğitimi tarihinde yer alan önemli akımları ve görüşleri bilir, tartışır/karşılaştırır.
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanır.
Nitel araştırma deseni kullanarak bir konuyu araştırır ve raporlar.
Çocukta matematiksel düşüncenin gelişim aşamalarına uygun dersler ve etkinlikler planlar.
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
Matematik eğitimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Matematik eğitiminde ulusal ve uluslararası alanyazını izler.
Matematik kavram ve genellemeleri anlar, birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları kullanarak akıl yürütür ve problem çözer.
Bilimsel etik kurallarına uygun davranır.
Alanda yapılan çalışmaları, farklı iletişim kaynakları yoluyla izler, çalışmalarını sözlü ve yazılı paylaşır
Nicel araştırma deseni kullanarak bir konuyu araştırır ve raporlar.
Matematik öğrenme ve öğretmede uygun teknolojiyi kullanır.
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilir.
Matematik öğretiminde temel kavramlar arasında yatay (o yılki konular arasında) ve dikey (geçmiş yıllarda ve ileriki yıllarda öğrenilecek konular arasında) ilişkilendirme yapar.
Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dahil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları; üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi, özel ve resmi  eğitim kurumlarında öğretmen ya da uzman, MEB’in ilgili bölümlerinde uzman olarak görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisansderecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisindenaz olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabuledilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden azolmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenimetkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimliulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tezönerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alanderslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yıldaaldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılısayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmekiçin adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahipolmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundandenklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracakadayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayıüzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasınasahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten enaz 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması iledoktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puantüründe ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuranadayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafındankabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanalmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puanveya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dilsınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrencikabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile DevletKonservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuarmezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetimkurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullaristenebilir.