Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Okul Öncesi Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Müge ŞEN

Tanıtım

Okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yapmak, araştırma sonuçlarını ulusal- uluslararası bilimsel toplantılarda tartışmak, uygulama alanına aktarımını sağlamak ve tüm bu sonuçları karar vericilerle paylaşmak, böylelikle okul öncesi eğitimin gelişmesine, nitelikli bir şekilde yaygınlaşmasına katkıda bulunmak programımızın öncelikli amacıdır.

Programın Amacı

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde açılan Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında görev alan öğretim elemanlarının lisansüstü eğitimlerine katkıda bulunmak, alanla ilgili bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı sayesinde bireyler ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; İnsan haklarını, toplumsal,bilimsel ve kültürel değerler ile demokratik ve etik ilkeleri dikkate alır; uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olur; güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir. Bilgilerini farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yenilerini oluşturur; alanla bir sorunu ortaya koyar, çözüm yolları önerir, uygun çözümü seçer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.Çocukların gelişimlerini ve onları etkileyen etmenleri ve çocuğunun gelişim ve eğitimine yönelik yenilikleri nitel ve/veya nicel ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir. Okul öncesi eğitim alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır; çocuğunun gelişimine yönelik çok yönlü programlar hazırlar ve uygular; ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
Okul öncesi eğitim alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrama
İnsan haklarını, toplumsal, bilimsel ve kültürel değerler ile demokratik ve etik ilkeleri dikkate alma
Okul öncesi eğitim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine sahip olma, geliştirme ve derinleştirme
Okul öncesi eğitim alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yenilerini oluşturma
Okul öncesi eğitim alanında bir sorunu ortaya koyma, çözüm yolları önerme, uygun çözümü seçme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulama.
Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygulama
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını farklı gruplara toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek sistemli bir biçimde aktarma
Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşma
Alanında özümsediği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda uygulama
Okul öncesi eğitim alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma.
Okul öncesi dönem çocuğunun gelişimine yönelik çok yönlü programlar hazırlama ve uygulama
Çocukların gelişimlerini ve onları etkileyen etmenleri (aile bireyleri, öğretmen, eğitim programı, kurum yöneticileri, vb…) nitel ve/veya nicel ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak değerlendirme
Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirme
Bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak okul öncesi çocuğunun gelişim ve eğitimine yönelik yenilikleri çok yönlü değerlendirme
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirime
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirme
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlama
Hazırladığı araştırma raporunu tartışma ve sunma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Program mezunları; üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi, özel ve resmi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen ya da uzman, MEB’in ilgili bölümlerinde uzman olarak görev alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezliyüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden azolmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenimetkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içerenuzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on dersile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.