Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Okul Öncesi Eğitimi (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı program.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Müge ŞEN

Tanıtım

Okul Öncesi Eğitimi Doktora Programı, okul öncesi eğitimi alanında hizmet veren eğitimcilerin niteliğini artırmayı, alanında donanımlı eğitimciler yetiştirmeyi, eğitimcilerin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen bir programdır. Program ile birlikte işgücüne katılan, üretken bireylerin yetişmesiyle toplumsal ve ekonomik gelişime katkıda bulunan, bireysel olarak çocukların gelişimine katkı sağlarken toplumun da gelişmesini sağlayan eğitimciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, alanda daha yetkin, derinlemesine bilgi sahibi kişiler yetiştirmek; alana bilimsel bilgi kazandırmak, bilim üretmek ve bilgiyi yaymak,  okul öncesi dönem çocuklarının aileleri ile okul öncesi eğitimcileri yönlendirmek için bilimsel çalışmalar yapmak, araştırma sonuçlarını bilimsel toplantılarda tartışmak böylece okul öncesi eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak programın öncelikli amacıdır.

Programın Amacı

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde açılan Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dallarında görev alan öğretim elemanlarının lisansüstü eğitimlerine katkıda bulunmak, alanla ilgili bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çocukların gelişimlerini ve onları etkileyen etmenleri ve çocuğunun gelişim ve eğitimine yönelik yenilikleri nitel ve/veya nicel ölçme yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir. Okul öncesi eğitim alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanır; çocuğunun gelişimine yönelik çok yönlü programlar hazırlar ve uygular; ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
Okul öncesi eğitimi alanı ile ilgili teori ve uygulamaya yönelik bilgilerini güncelleme, geliştirme ve derinleştirme.
Erken çocuklu k dönemindeki çocukların gelişimlerini değerlendirme ve yorumlama
Risk gruplarındaki çocuklara ilişkin müdahalelerde ileri düzey bilgileri kullanma ve yorumlama
Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi araştırmalarında uygun istatistiksel yöntemlerle bilgileri değerlendirme ve raporlama
Okul öncesi eğitimi alanındaki güncel bilgi ve yaklaşımları sistematik bir bakış açısıyla analiz etme ve kullanma
Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi ile ilgili özgün araştırmalar planlama, araştırmalarında yeni yöntemler kullanma, ileri analiz tekniklerini uygulama
Okul öncesi eğitim alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yenilerini oluşturma
Toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına uygun olarak alanı ile ilgili konularda eğitim materyalleri hazırlama ve eğitim verme
Okul öncesi eğitim alanında bir sorunu ortaya koyma, çözüm yolları önerme, uygun çözümü seçme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulama
Okul öncesi eğitimi ile ilgili özgün çalışmalar yapma, bilimsel toplantılarda sunarak bilime katkıda bulunma
Okul öncesi eğitim alanında uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinler arası çalışmalarda kullanma
Okul öncesi eğitimi ile ilgili bilgilerini güncelleyerek mesleki gelişime etik ilkeler doğrultusunda katkıda bulunma
Okul öncesi dönem çocuğunun gelişimine yönelik çok yönlü programlar hazırlama ve uygulama
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını farklı gruplara toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek sistemli bir biçimde aktarma
Alanı ile ilgili özümsediği bilgilerle yaptığı çalışma sonuçlarını ulusal gereksinimler doğrultusunda birey ve toplum yararına disiplinler arası çalışmalarda kullanma
Erken çocukluk eğitimi ile ilgili çalışmalarında üst düzey bilişsel süreçleri kullanarak düşünce ve yeni yöntemler geliştirme
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirime
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirleme ve bu konu hakkında rapor hazırlama
Hazırladığı araştırma raporunu tartışma ve sunma
Alanyazın araştırması yapma
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilme
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilme
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlama
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirme

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan adaylar, MEB'e bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimci, eğitim danışmanı, yönetici olarak istihdam edilebilmekte ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yediders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı,alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemlibir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasındanoluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasındanoluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusalkrediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, ikiseminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıylailgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli birdergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTSkredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yediders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı,alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemlibir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasındanoluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasındanoluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusalkrediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, ikiseminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıylailgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli birdergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTSkredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Biröğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstündenot aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerdenbaşarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerinefarklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programınabaşvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasınasahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yükseklisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YükseköğretimKurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ilebaşvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerindenen az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yükseklisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olmasıgerekir.b)Tezli yüksek lisansdiplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türündeALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisansdiploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurduklarıprogramın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programınabaşvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurultarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer birpuan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışındaİngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancıdil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalıakademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillereek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programınaöğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel SanatlarFakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçenfakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f) İlgilianabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulununkararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.