Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yaratıcı Drama Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayşe OKVURAN

Tanıtım

Türkiye’nin ilk yaratıcı drama yüksek lisans programı 1999 yılındaAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Güzel SanatlarEğitimi Anabilim Dalı’na bağlı olarak “Tezsiz Yaratıcı Drama YüksekLisans” adı altında açılmıştır. Bu program bugüne kadar 70’e yakın mezunvermiş, program 2007-2008 eğitim ve öğretim yılında da İlköğretimAnabilim Dalı altında tezli yüksek lisans programına da başlamıştır.Günümüzde, hem tezsiz hem de tezli yüksek lisans programı İlköğretim Anabilim Dalı’na bağlı olarak sürdürülmektedir.

Programın Amacı

Programın amacı belirtilen yeterliklere sahip yaratıcı drama bilim uzmanlarını yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarınıdesteklemeye yönelik yaratıcı drama sürecini planlar, uygular vedeğerlendirir.  Yaratıcı drama süreçlerinde fiziksel ve psikolojikaçıdan eğitim ortamını uygun bir biçimde düzenler.
1- Yaratıcı drama alanının dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
2- Yaratıcı drama alanınındaki temel kavramlar, bilimsel ve sanatsal terminoloji hakkında bilgi sahibi olur ve doğru şekilde kullanır
3- Yaratıcı dramanın dünyadaki ve Türkiye’deki öncüleri ve yaratıcı drama anlayışları hakkında bilgi sahibi olur ve bunu uygulamalarına yansıtır
4- Tiyatro Kuram ve Akımları hakkında bilgi sahibi olur, gerekli durumlarda bu bilgilerini yaratıcı drama çalışmalarına aktarır.
5- Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik yaratıcı drama sürecini planlar, uygular ve değerlendirir.
6- Oyun oynama, doğaçlama, rol oynama gibi canlandırma süreçlerini bilir ve öğrencileri ile birlikte uygular
7- Yaratıcı dramada kullanılan teknikleri bilir ve kullanılma amaçlarına göre uygulamalarına aktarır.
8- Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır
9- Yaratıcı drama ölçme değerlendirme ölçütlerini ve biçimlerini bilir, uygular
10- Geçmiş ve Günümüz Sanatlarını ve Sanat Eğitimi Yöntemlerini bilir .Ders etkinliklerinde Sanat eserlerinden yararlanır.
11- Estetik, Sanat Bilimleri ve yaratıcı drama arasında ilişki kurar
12- Yaratıcı dramanın aynı zamanda bir sanat eğitimi/ estetik eğitimi olduğu bilinciyle ders planları hazırlar, uygular, değerlendirir.
13- Kişisel ve mesleki açıdan kendini bilgi ,becerilerini geliştirecek etkinlik / seminer ve etkinliklere gönüllü olarak katılır.
14- Yaratıcı drama alanına ilişkin yapılan araştırmaları, yayınları takip eder, bunları kendi çalışmalarına yansıtır.
16- Sinema, Müzik, Dans, Tiyatro vb. Sanatsal faaliyetler ile ilgili güncel etkinliklere katılır ve diğer sanatlar ile yaratıcı drama ilişkisini kurar
17- Yaratıcı drama süreçlerinde fiziksel ve psikolojik açıdan eğitim ortamını uygun bir biçimde düzenler.
18- Yaratıcı drama eğitim programlarını değerlendirir ve gerekli gördüğü düzenlemelere uygulayacağı programında yer verir
19- Tüm yaratıcı drama eğitimi uygulamalarında eğitim ve eğitim bilimlerinin genel amaç ve ilkelerini temel alır.
20- Yaratıcı drama eğitimlerinde katılımcı veya eğitmen olarak kendini söz, beden ve ses ile (sanat yoluyla) ifade eder
21- Yaratıcı drama çalışmalarında katılımcılarının hiçbir biçimde özel sorunlarını bir konu olarak kullanmaz, buna izin vermez
22- Yaratıcı Drama eğitimi sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütür
23- Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olur ve bu değerleri uygulamalarında doğru bir biçimde kullanır
24- Yaratıcı Drama Öğretme öğrenme sürecinde günlük yaşamla bağlantılar kurar
25- Öğrencilerin demokratik ve etkin vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlayacak uygulamalar yapar.
26- Yaratıcı drama uygulamaları ile eğitim alanındaki sorunları gidermek için paydaşlarla (aileler,yerel yönetimler,üniversiteler, İlgili resmi kurumlar vb.) işbirliği yapar
27- Estetik anlayışı ve nesnel ölçütlere dayalı seçicilik becerilerini Yaratıcı drama süreçlerinde etkin kullanır.
28- Yaratıcı drama alanı ile ilgili toplumsal projeler tasarlar, uygular ve değerlendirir
29- Yaratıcı dramayı bir disiplinler arası alan olarak algılar ve kendi özgün planlarını tasarlar, uygular.
30- Yaratıcı drama eğitmenliği meslek etiği kurallarına uyar
31- Oyunculuk ve Sahne Bilgisi konularında farklı yaklaşımları tanır ve bu yaklaşımları yaratıcı drama süreçlerinde kullanır
32- Gerekli durumlarda yaratıcı drama yöntemi ve tekniklerinden yararlanarak tiyatral bir gösteri hazırlar.
33- Reji bilgisine sahip olur.
15- Eğitim teknolojilerini yaratıcı drama eğitimi ve öğretiminde amaca yönelik olarak kullanır
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

İlköğretim ve Ortaöğretim okullarıyla özel eğitim verilen okullarSosyal hizmet birimleriGenç seyirciler için tiyatroDrama terapi, eğitimde drama, uygulamalı tiyatro ve eğitim konularında lisansüstü çalışmalarAtölye liderliğiDanışmanlıkOyun yönetimiProgram KoordinasyonuToplumsal Drama Uzmanlığı (Drama ve tiyatro çalışmalarının kolaylaştırılması için ömür boyu çalışmak)

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.