Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Sosyolojisi (İngilizce) (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Tam zamanlı program.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mustafa SEVER

Tanıtım

Eğitim Sosyolojisi (İngilizce)Tezli Yüksek Lisans Programı eğitime ilişkin konuları sosyolojik, antropolojik ve tarihsel arka planları çerçevesinde, disiplinlerarası ve çok boyutlu biçimde ele alan bir lisansüstü program olarak tasarlanmıştır. Bu kapsamda program, eğitim bilimlerinin dil, felsefe, sosyoloji, antropoloji ve tarih gibi disiplinlerle kesiştiği noktaları çalışma alanı olarak belirlemektedir. Bunun yanı sıra program, yabancı uyruklu öğreincelere de lisansüstü eğitim olanağı sunmaktadır. Dolayısıyla program uluslararası bir nitelik taşımaktadır ve programın eğitim-öğretim dili İngilizcedir. 

Programın Amacı

Programın temel amacı; eğitim, toplum ve kültürün etkileşim biçimlerini hem araştırma gündemi yapmak hem de bu konulara ilişkin çeşitli kuramsal ve pratik yaklaşımları öğrencilere aktarmaktır. Bu kapsamda, öğrenme ve okulun sosyal ve kültürel olarak nasıl organize edildiği, çoklu öğrenme biçimlerinin nasıl ve nerede gerçekleştiği, okulun dışındaki öğrenmenin kültürel arka planının ne olduğu ve öğrenme pratiklerinin sosyal, kültürel ve tarihsel öncüllerini nereden aldığı gibi bir dizi sorunsal programdaki çalışmaların ana gündemini oluşturacaktır. Bu programda, farklı disiplinlerin (dil, eğitim, hukuk, siyaset bilimleri, felsefe, tarih, antropoloji vb.) bir araya gelmesiyle eğitim, toplum ve kültür konusu çok yönlü olarak işlenebilecektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eğitim sosyolojisine ilişkin temel kavramları bilir; eğitim ve topluma ilişkin meseleleri sosyolojik, antropolojik, tarihsel ve felsefi bakış açılarıyla değerlendirir; bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak  dokümanları, kaynakları ve verileri inceleyip analiz eder; eğitim sosyolojisinin temel konu alanlarını kuramsal bakış açısıyla değerlendirir; alana ilişkin uygun araştırma stratejileri geliştirir; hem bireysel çalışmalarında hem de grup çalışmalarında etkin rol alır.
Sosyolojik ve antropolojik kuramların eğitim sorunlarına yaklaşımını bilir
Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe ve Tarih disiplinlerinin eğitimle ilişkisini kurar
Eğitim sosyolojisinin, eğitim tarihinin ve eğitim antropolojisinin gelişimini ve temel konu alanlarını bilir
Eğitim sosyolojisi, eğitim tarihi ve eğitim antropolojisine ilişkin temel kavramları bilir
Eğitim ve topluma ilişkin meseleleri sosyolojik, antropolojik, tarihsel ve felsefi bakış açılarıyla değerlendirir
Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanır
Arşiv, kütüphane ve saha çalışmalarını titizlikle yapar
Alana ilişkin okumaları titizlikle yapar ve elde ettiği bilgileri analiz eder ve paylaşır
Alanın dünyada ve Türkiye'deki gündemini yakip eder
Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir
Hem bireysel çalışmalarında hem de grup çalışmalarında etkin rol alır
Süreç içerisinde öz verili ve çözüm odaklı çalışır
Alana ilişkin akademik etkinliklere (Kongre, sempozyum vb.) katılır
Alanda edindiği bilgileri disiplinlerarası çalışmalar açısından yorumlar ve analiz eder
Alana ilişkin uygun araştırma stratejileri geliştirir
Alana ilişkin bilimsel araştırmalar yapar

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olanlar "Bilim Uzmanı" unvanı alırlar. Mezunlar üniversitelerin veya bakanlıkların uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında ve özel eğitim kurumlarının danışma kurullarında görev alabilirler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                      A                            4,0085-89                        B1                          3,5080-84                        B2                          3,2575-79                        B3                          3,0070-74                        C1                          2,7565-69                        C2                          2,5060-64                        C3                          2,0050-59                        F1                          1,5049 ve aşağısı               F2                          0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Program uluslararası niteliklidir ve öğrenci kontenjanının yüzde 50'si yabancı uyruklu öğrencilere ayrılacaktır. Programa başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir:a)    Yabancı uyruklu adayların ülkelerinde Eğitim veya Sosyal Bilimler alanlarında bir lisans diplomasına sahip olmaları; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan adayların ise Eğitim Fakülteleri veya Edebiyat Fakültelerinden (eski Fen-Edebiyat Fakültelerinin Sosyal Bilimler alanlarından) bir lisans diplomasına sahip olmaları ve lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 CGPA puan ortalaması veya 100 üzerinden eşdeğer bir puan olması gerekir.b)    Adayların tamamen İngilizce eğitim veren bir lisans programından mezun olmaları; veya TOEFL IBT sınavından en az 96, PEARSON PTE sınavından en az 78, CPE’den en az C, CAE’den en az A puanı veya YDS sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekir.c)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarda 55 ALES puanı koşulu aranmaktadır. Yabancı uyruklu adaylarda ise Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan Graduate Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılır. d)    Programa öğrenci kabulünde ALES puanının (veya GRE veya GMAT puanlarının) %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30'u dikkate alınarak, en az ortalama 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.