Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

Tanıtım

Stephens, Silivan-French, French & Kinnison, (2011)’a göre engeli olan bireylerin sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk ve motor gelişimleri etkilenmiştir, obezite seviyeleri yüksektir, topluma dayalı spora katılımları, yaşıtları ile karşılaştırıldığında düşüktür. Engeli olan birey için bu sorunların çözümü için beden eğitimi dersleri kullanılabilir.Ülkemizde f” kavramı engeli olan bireylerin kendilerini fiziksel olarak uygun ve zinde hissetmelerini sağlamalarında yaşamları boyunca zenginleştirilmiş serbest etkinlik, rekreatif ve spor deneyimleri kazanmaları için kapsamlı ölçüme dayanarak dikkatlice tasarlanmış Beden Eğitimi öğretim programıdır. Bu program, gözlem, uygulama ve geliştirme sanatı ve bilimidir. Böylece belli bir kesime Beden eğitimi uygulamaları değil beden eğitiminin uyarlanarak farklılıkları olan bireylerin gereksinimlerinin karşılanması açıklanmaya çalışılmıştır.

Programın Amacı

Açılacak tezli yüksek lisans programı ile öğrencilere “Engelliler için Beden Eğitimi Spor” alanında; bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak bilgiye erişme ve yorumlama, uygulama ve mesleki kariyerini lider olarak sürdürme yeterliklerini kazandırarak bu alanda bilim insanı ihtiyacı karşılanmaya çalışılacaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili yeni bilgiler araştırır, yeni yaklaşımları analiz eder, yaşanan sorunlara ilişkin çözümler üretir, alandaki önemli dergileri takip eder, edindiği bilgileri alanda kullanır ,proje tasarlar, araştırma yapar ve yayımlar.
PY1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili yeni bilgiler araştırır
PY2. Engelliler için Beden eğitimi ve spor ile diğer alanlarla ilgili etkileşim ile ilgili bilgi birikimine sahiptir.
PY3.Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanına ait bilgileri değerlendirir ve raporlar.
PY4.Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanındaki yeni yaklaşımları sistematik olarak analiz eder.
PY5. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanındaki uzmanlık düzeyinde bilgiyi araştırıp yeni araştırmalar tasarlar.
PY6. Öğrenme ve Öğretim kuramlarını Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanına uygular.
PY7. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanında uzmanlık bilgilerini kullanır.
PY8. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanında teoride karşılaştığı sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilir.
PY9. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili problemlere yönelik yeni ve yaratıcı çözümler geliştirir.
PY10. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanında tasarladığı bir araştırmayı ulusal dergilerde yayınlar.
PY11. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanında takımla birlikte proje tasarlanmasına yardım eder ve uygulamayı yürütür
PY12. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanında bir sorunu bağımsız olarak değerlendirir
PY 13.Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanında önemli dergilerdeki makaleleri takip eder.
PY 14. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanında ilgilendiği konu ile ilgili makaleleri takip eder, literatür yazar.
PY 15. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili teknolojilerini kullanır, alanındaki uzmanlık bilgilerini kurduğu blogda paylaşır.
PY 16.Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanında kurduğu gruplarda uygulama ve teorideki sorunları paylaşır, tartışma ortamları yaratır.
PY.17 İngilizce yayınları takip eder, buralarda makale yayınlar
PY18. Engelliler için Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlara strateji geliştirir.
PY19. Bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında etik değerleri benimser.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlar; üğniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman ve özel eğitim merkezlerinde  uzman olarak istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezliyüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden azolmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenimetkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTSkredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içerenuzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on dersile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTSkredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğeröğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasınıiçeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisansprogramları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluylaen az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerindendeğerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılısayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75almaları gerekir

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencininbir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığıdersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır.Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacakadayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisansprogramını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundanalacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans notortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisansprogramları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almışolmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavısonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a)bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayaraklisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstüprogramından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programıtamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerdenen fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen vebu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göreulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunludeğildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgilianabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayıile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta,talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisansyapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınaraksözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans notortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALESpuanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun% 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi veenstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasındasıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarınaöğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucudeğerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si vemülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kuruluönerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puanalanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanatdallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulündebu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.