Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Müze Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans (II.Ögr)
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Doç.Dr. Ceren GÜNERÖZ

Tanıtım

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı yürüttüğü ve ağırlıkta olan eğitim dersleriyle müzeci değil, “müze eğitimcisi” yetiştirmeyi ön görmektedir. Programın hedefi, öncelikle günümüzde bir eğitim programı olarak da düşünülen müzelerde eğitimci kadrolarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve bu kadrolarda görev yapacak elemanlara müze eğitimci formasyonu kazandırmaktır. Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı aynı zamanda Türkiye’nin müze eğitimi alanında disiplinlerarası bir anlayışla yetişmiş akademik personel ihtiyacını  karşılamayı hedeflemektedir.

Programın Amacı

Disiplinlerarası Müze Eğitimi Anabilim Dalı'nın amacı, disiplinlerarası bir yaklaşımla dünyada ve Türkiye’de değişen ve gelişen müze eğitimi çalışmalarını kuramsal ve uygulama boyutlarıyla geliştirmek ve alanında uzman müze eğitimcileri yetiştirmektir. Bu bağlamda programın misyonu şöyle sıralanmaktadır: Dünyada ve Türkiye’de Müze Eğitimini kuramsal ve uygulama boyutlarıyla geliştirmek, Disiplinlerarası bir yaklaşımla müze eğitimi alanında bilimsel bilgi birikimini sağlamak, alana müze eğitimi uzmanı yetiştirmek ve üniversitelerde ilgili konuyu geliştirecek akademisyenler yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Müze eğitimine ilişkin temel kuram ve uygulama bilgilerine hakim olmak, dünyada ve Türkiye'de müze eğitimi alanındaki tarihsel gelişim sürecini bilmek, müzelerden eğitim amacıyla faydalanmaya ilişkin felsefi temelleri, gerekçeleri ve süreçleri tanımlamak. Müzelerdeki koleksiyondan yola çıkarak müzelerin eğitim ihtiyacını saptamak, eğitimin içeriğini belirlemek ve müzede program geliştirme becerileri kazanmak. Müze Eğitimi alanında ulusal ve uluslararası uygulama ve gelişmeleri takip etmek. Alanda ulusal ve uluslararası projeleri incelemek, proje geliştirmek ve uygulamak. Alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmek, gelişmeye ve iletişime açık olmak. Teorik bilgi ve deneyimine dayanarak yaptığı uygulamalarda mesleki etik ve mevzuatın yanı sıra iş sağlığı, iş ve çevre güvenliği konularını da dikkate almak programın genel yeterlikleri arasındadır.
Alanıyla ilgili bilgiye ulaşma yollarını bilme
Alanında derslerde, ödev hazırlarken, araştırma raporlarında, tezde vb. süreçlerde etik kurallarını bilme
Alanında kullanılan çağdaş öğrenme ve öğretme yöntemlerini ve tekniklerini bilme.
Alanında kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini bilme
Eğitim kuram ve politikalarını bilme ve müze eğitimi alanına uyarlama bilgisine sahip olma
Alanıyla ilgili kavramları, konuları ve kuramları dizgesel biçimde bilme
Bilimsel, teknolojik ve sanatsal gelişmeler konusunda bilgi sahibi olma
Sosyo ekonomik ve siyasi konularda fikir geliştirme ve gelişmelerin alanına etkilerini bilme
Dilsel, görsel ve işitsel iletişim becerilerini etkili bir biçimde kullanma
Hazırlayacağı yüksek lisans bitirme projesi ve tezi ile ilgili bilgi ve kaynaklara ulaşma yollarını bilme
Bilimsel araştırma yapma becerisine sahip olma
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Müze eğitimi alanında ulusal ve uluslararası platformda ülkesini ve anabilim dalını temsil etme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Müze eğitimi alanıyla ilgili sorunları bilme.
Müze eğitimi alanıyla ilgili kavramları, kuramları ve konuları dizgesel bir biçimde bilme.
Sanatsal yapıtları (edebiyat, müzik, resim, heykel, tiyatro, dans, sinema, mimarlık vb. nin işlev, amaç ve türlerini bilme.
Ulusal ve uluslararası eğitim politikalarında müze eğitiminin konumunu bilme.
Türkiye’de bulunan müzeler, galeriler ve ören yerlerinin eğitim amacıyla etkin biçimde kullanılmasına ilişkin politilar ve yöntemler geliştirme.
Türkiye'de ve dünyada kültür varlıklarına ilişkin koruma ve onarım çalışmalarını bilme ve izleme
İletişim becerilerini etkili kullanma
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Alanı için gerekli bilgisayar tekniklerini ve programlarını kullanır.
Kültür varlıklarının korunması ve onarımına ilişkin çağdaş yaklaşım ve gelişmeleri bilme.
Müzebilim ile ilgili kavramları, kuramları ve konuları dizgesel biçimde bilme.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi bazı kamu  kurum ve kuruluşlarda, müzelerde eğitim birimlerinde müze eğitimcisi olarak görev alırlar. Bununla birlikte Üniversitelerin İlgili Fakülte ve Enstitüleri bünyesinde faaliyet gösteren Müzecilik, Müze Eğitimi, Müze Yönetimi gibi lisansüstü bölümlerde araştırmacı, uzman ve öğretim elemanı olarak da istihdam edilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.