Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans II.Öğretim (İngilizce)
  • Program Dili İngilizce
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Eren CEYLAN

Tanıtım

Uluslararası geniş ölçekli çalışmalar (PISA, TIMSS gibi) incelendiğinde üst yeterlik seviyesindeki öğrenciler için tanımlanmış olan yetkinlikler ve yeterliklerin günümüz bilgi ekonomisinde ve bilgi toplumunda bireylerden istenen “ekonomik kıymeti olan bilgiyi üretebilme” niteliğini en önemli yeterlik ve yetkinlik olarak tanımlamaktadır. Şüphesiz ki, bu ve bunun gibi niteliklere kavuşabilmenin en önemli gereksinimlerinden biri de fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında sahip olunması gereken bilgi ve becerilerdir. Bu bağlamda söz konusu nitelikleri kazandırabilmek amacıyla bilgi ekonomisine dönüşmemiz gerektiği ve bunun için STEM (Fen, Teknoloji, Matematik, Mühendislik) eğitiminin çok önemli olduğu ulusal ve uluslararası birçok raporda karşımıza çıkmaktadır (TÜSİAD, 2014, NRC, 2011). K12 seviyesinde bulunan öğrencilerin bu becerilerle donatılması, herşeyden önce onların fen bilimleri, matematik ve bilişim öğretmenlerinin bu becerilere yönelik sınıf-içi ugulamalarıyla mümkün olacaktır. Bu program kapsamında, fen bilimleri, matematik ve bilişim öğretmenlerine STEM Eğitiminin doğasını anlayabilme, Dünya'da STEM Eğitimi ile ilgili gelişmeleri takip edebilme,  kendi dersini başka derslerle ilişkiledirerek disiplinleerası bir bakış geliştirebilme, sınıf-içi STEM Eğitimi etkinliklerini geliştirebilme ve uygulayabilme gibi beceriler geliştirme hedeflenmektedir.     

Programın Amacı

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki derslerin STEM yaklaşımı bağlamında ilerlemesi birçok ülkenin öğretim programlarında karşımıza çıkan bir unsurdur. Bu bağlamda özellikle fen bilimleri ve matematik öğretmenlerine STEM anlayışı kazandırmak birçok ülkenin öğretmen yetiştirme programının en önemli hedeflerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Disiplinlerarası Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde önerilecek tezsiz yüksek lisans programıyla Fen, Matematik ve Bilişim alanlarından mezun olan öğretmenlere ve öğretmen adaylarına STEM Eğitimi anlayışı ve gerekli becerileri kazandırmak ve böylece STEM uygulamalarını öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ülkemizde STEM eğitimi çoğunlukla sertifika programları ve kısa süreli kurslar çerçevesinde yapılmaktadır. Ülkemizde STEM Eğitimini doğrudan hedefine alan bir anabilim dalı bünyesinde yürütülen lisansüstü bir program bulunmamaktadır.  Önerilecek olan disiplinlerarası programla verilecek olan STEM eğitimi öğretmenlerde daha kapsamlı bilim ve teknoloji anlayışına ve çeşitli düzeylere uygun çok sayıda uygulama imkânlarıyla da STEM ile ilgili becerilerde yetkinlik kazandıracaktır. Böylece hem öğretmenler bir yandan STEM ile ilgili sertifika ve kurs programlarından farklı olarak kuramsal alt yapıya sahip olacak, öte yandan alacakları yüksek lisans derecesi ile çeşitli akademik faaliyetlerde bulunabileceklerdir.   

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programdan mezun olan öğrencilerden STEM Eğitimin doğasını ve teorik altyapısını kavramaları, öğretme ve öğrenme sürecinde disiplinler arası bir anlayış gelişitirmeleri, STEM Eğitimine yönelik etkinlikler geliştiririp uygulamları, STEM Eğitimi sürecinde kullanılan süreç değerlendirme stratejilerni geliştririp uygulamları, STEM Eğitiminde problem durumlarının nasıl yaratılacağını bilmeleri, öğrencilerini kendi robotlarını kodlamaya ve oluşturmaya teşvik edebilmeleri, STEM Eğitimi programlarının, girişimlerinin ve politikalarının özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilmeleri, öğrencilerin eleştirel, yapıcı, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi kolaylaştıran uygun öğrenme ortamları oluşturabilmeleri beklenmektedir. .
STEM Eğitimin doğasını ve teorik altyapısını kavrar
STEM Eğitimi ile ilgili bilimsel kavram, tanım ve terimleri doğru kullanır.
Öğretme ve öğrenme sürecinde disiplinler arası bir anlayış gelişitirir.
STEM Eğitimine yönelik etkinlikler geliştirir ve uygular
Dünya'da STEM Eğitimine İlişkin gelişmeleri takip eder
STEM Eğitimi sürecinde kullanılan süreç değerlendirme stratejilerni geliştririr ve uygular
STEM Eğitimini kapsayan geniş ölçekli uygulamaları bilir.
Farklı öğretim kuramlarını STEM Eğitimine entegre eder
STEM kavramlarını ve becerilerini diğer içerik alanlarıyla bütünleştirir
Araştırmalar sırasında mantıksal-matematiksel, bilimsel ve bilgi işlemsel düşünceyi anlar ve geliştirir
STEM Eğitiminde problem durumlarının nasıl yaratılacağını keşfeder
STEM Eğitimi için Bilgi İşlem Teknolojilerini (BİT) yönetir ve entegre eder.
Öğrencilerini kendi robotlarını kodlamaya ve oluşturmaya teşvik eder
Öğrencilerin STEM eğitimine yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerine katkılar sağlar
STEM Eğitimi programlarının, girişimlerinin ve politikalarının özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder.
STEM eğitimi konusunda kurumundaki diğer eğitmenlere öğretimsel liderlik yapar.
Dünya'daki STEM eğitimi sürecini ve gelişmelerini ülkelerin eğitim politikaları bağlamında tartışır.
Fikirlerini paylaşarak meslektaşları ile demokratik bir şekilde ve mesleki etik kurallara uygun olarak iletişim kurabilir ve işbirliği yapabilir ve öğrencileri için bir rol modeli olabilir.
STEM Eğitiminde temel becerilere sahiptir ve bunları günlük yaşamlarına aktarabilir.
Öğrencilerin eleştirel, yapıcı, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi kolaylaştıran uygun öğrenme ortamları oluşturur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Açılması önerilen programdan mezun olacak öğretmen adaylarının okullarda STEM ile ilgili programların yürütülmesinden sorumlu olacakları bir pozisyonda istihdam edilmeleri beklenmektedir. MEB tarafında öğretim programlarında yapılan son değişikliklerle birlikte, STEM Eğitimi alanında uzman öğretmenlere duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Birçok okul bu ihtiyacı, mevcut öğretmenlerinin bireysel yeteneklerinden faydalanmak suretiyle gidermeye çalışmaktadır. Bu durumlarda bazı okullarda Bilgisayar dersi öğretmenleri merkezi bir rol üstlenirken, başka bazı okullarda da STEM’i oluşturan branşlardan etkili düzeyde ICT kullanabilen öğretmenlerin merkezi bir rol üstlendiği görülmektedir. Bu programdan mezun olan öğretmenlerin bu alanda yaşanan eksikliği kapatacak yetkinlik ve yeterlilikte mezun olmak suretiyle hem özel sektörde hem de kamu okullarında iş bulabileceği değerlendirilmektedir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir. b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz. c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir. ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır. d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.