Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilgiler Eğitimi (DR) Programı

Tanıtım

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı, 1997-1998 eğitim öğretim yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde açılmıştır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı, sosyal bilgiler öğretmeni yetiştiren, kuramsal ve uygulamalı araştırmalar sonucunda bilgi üretimine destek veren bir programdır. Programda, sosyal bilgiler öğretmen adayları için gerekli bilgi ve becerileri geliştirici teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Program 2012 yılı itibariyle yüksek lisans eğitimi vermeye başlamıştır. 2021 yılına kadar Sosyal Bilgiler Eğitimi alanına 4 bilim uzmanı kazandırmıştır. Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında bilim insanları yetiştirilmesi, nitelikli bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların paylaşılması ve eğitimle ilgili sorunlara çözüm üretilmesi için doktora düzeyinde eğitimin de verilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemiz Sosyal Bilgiler eğitimcilerinin geliştirilmesi amacıyla Sosyal Bilgiler alanında yeni gelişmeleri izleyebilen, yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını etkili biçimde kullanabilen ve geliştirebilen, bilgi birikimini mesleki alanına aktarabilen Sosyal Bilgiler Eğitimcilerine her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doktora programı sadece Sosyal Bilgiler Programından mezun olan öğretmen adayları için değil Sosyal Bilgiler eğitiminin bileşeni olan diğer disiplinlerden mezunların da uzmanlaşmasını sağlayabilecektir. Gerek eğitim bilimleri, gerekse sosyal bilgiler alanında sürekli gelişimin ve değişimin olduğu açıktır. Doktora programı çağdaş eğitim yaklaşımlarının geliştirilerek devam ettirilmesinde lokomotif işlevi görecek temel birimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal Bilgileri oluşturan diğer disiplinlerde yaşanan gelişmelerin takip edilebilmesi açısından da doktora programı katkı sağlayacaktır. Ülkemizde Sosyal Bilgiler Eğitimi alanının gücünü arttırmak bağlamında doktora programı anlamlı katkılar sağlayacak, köklü ve kalıcı ilerlemelerin sağlanmasında katalizör görevi görecektir.

Programın Amacı

Sosyal Bilgiler Eğitimi doktora programı ile ülkemizde öğretmen eğitiminde karşılaşılan eksiklikleri gidermek üzere yeni açılmış ve gelişmekte olan üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi ve ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara katkı getirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Sosyal Bilgiler Eğitimi doktora programının yeterlikleri; küresel ve yerel düzeyde etik ilkeleri benimsemiş, alana özgü bilgi, becerileri, değer ve tutumları kazanmış, gerek bireysel gerekse gruplar halinde sosyal bilgiler eğitiminin tüm boyutlarına yönelik sorunları belirleyebilecek ve bu sorunlara ulusal ve uluslararası düzeylerde çözümler arayabilecek, bu çözümleri ürünleştirerek ilgililerle paylaşabilecek doktora eğitimi almış kişileri tanımlamaktadır.
İnsan haklarına, demokratik, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranma
Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilgiler eğitimi alanında bilimsel bilgi üretme, yayma ve faydaya dönüştürme süreçlerinde etkin rol alma
Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık alanlarına özgü ve sosyal bilgiler eğitimi için gerekli olabilecek bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma.
Disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde, tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarına ilişkin bilgi birikimini bütünleştirerek, sosyal bilgiler alanındaki bilimsel çalışmalarında kullanma.
Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilgiler eğitimine yönelik güncel çalışmaları takip eder, alana özgü sorunları belirler ve sorunlara yönelik çözüm önerileri üretme.
Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilgiler ve sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki uzmanlarla iş birlikli çalışmalar yürütme.
Sosyal bilgiler eğitimine yönelik mevcut eğitim politikalarını eleştirel bir biçimde analiz eder ve bilimsel temele dayalı yeni politikalar önerme.
Eğitim programı değerlendirme modellerinden yararlanarak sosyal bilgiler öğretim programlarını değerlendirir ve program geliştirme süreçlerinde etkin bir biçimde rol alma.
Ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilgiler öğretim materyallerini değerlendirme, yaratıcı ve yenilikçi sosyal bilgiler öğretim materyalleri tasarlama.
Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılabilecek çağdaş öğretim stratejilerini/yöntemlerini ve ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarını etkin olarak kullanma
Sosyal bilgiler eğitiminde bilgi işlem teknolojilerini etkin olarak kullanma
Sosyal bilgiler eğitimi alanında görev alacak eğitimcilerin eğitiminde sorumluluk alma
Sosyal bilgilerle ilgili alanyazını izleyebilecek düzeyde yabancı dil yeterliliğine sahip olma.
Alanıyla ilgili yürütülen ulusal ve uluslararası projelerde görev ve sorumluluk alma.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Sosyal Bilgiler Eğitimi doktora programında mezun olacak öğrencilerin; ulusal ve uluslarası düzeydeki üniversitelerde ilgili bölümlerde öğretim üyesi ya da elemanı olarak; sosyal bilgiler alanına özgü program, ders kitabı, yazılı, görsel, elektronik içerik, ölçme ve değerlendirme araçları geliştirilmesi süreçlerinde uzman olarak; gerek MEB bünyesinde gerekse özel okullarda sosyal bilgiler öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin izlenmesi ve geliştirilmesi aşamalarında eğitmen olarak istihdam edilebilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca öğrenciler eğitimleri süresince başta ulusal ve uluslararası projeler olmak üzere çeşitli akademik araştırmalarda görev alarak konuyla ilgili tecrübe edinebilirler. Bu bölümden mezun olan öğrenciler kendi alanlarının yanı sıra disiplinler arası çalışmalara da katkı sağlayabilirler. Bu konuda Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, UNESCO gibi uluslararası kuruluşlar bünyesinde sosyal bilimler alanında araştırmalar yürüten kurumlar bünyesinde görev alabilir ayrıca tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimler alanlarında disiplinler arası ortak çalışmalarda uzman olarak yer alabilirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir.c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir.e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez.f) İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile doktora  programına kabul için özel koşullar istenebilir.