Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Sınıf Eğitimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Sınıf eğitimi tezli yüksek
  • Program Direktörü Doç.Dr. Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL

Tanıtım

Sınıf eğitimi tüm dünyada okul öncesi eğitimin ardından en önemli eğitim basamağını oluşturmaktadır. Okul öncesi eğitim almayan gruplar doğrudan temel eğitim ile eğitim yaşamına başlamaktadır. Bu nedenle sınıf eğitimi alanında yapılacak tüm niteliği artırıcı uygulamaların bireysel ve toplumsal eğitim yaşantılarına yansıyacağı düşünülmektedir. İlkokul öğretmeni, çocuğun en çok model aldığı kişilerden biridir. İlkokul öğretmeni; öğretim programında yer alan konu alanlarına ait bilgileri çocuklarla paylaşan, onları araştırmaya, yaratıcılığa, girişkenliğe yönelten, kendilerine ve dış dünyaya karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardım eden, başkalarıyla etkili iletişim kurma becerilerinin gelişimini sağlayan kişidir. Bu durumda yarının büyüklerinin nitelikleri, büyük ölçüde o günün sınıf öğretmenlerinin niteliklerinden etkilenmektedir. Toplumdaki iyi vatandaşın, nitelikli anne-babanın, nitelikli meslek insanının, nitelikli politikacının temelleri ilkokul öğretmenleri tarafından oluşturulmaktadır. İlkokul sadece ortaokula öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağı değildir. İlkokul aynı zamanda bireyi yaşama hazırlar. İlkokul bir yurttaşın tek başına yaşamını sürdürebilmesi, mutlu olabilmesi, hatta toplumsal kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için bilmesi gerekenlerin öğrenildiği/öğretildiği bir öğrenim basamağıdır. Bu bağlamda ilkokul öğretmeni çocuk için bir nefes gibidir. Eğer kişiler nefes problemi yaşarlarsa iyi koşamaz, yürüyemez ve oynayamaz hatta bazen hayatının sonuna kadar hep ona birileri yardım etmek zorunda kalabilir. Bu nedenle çocuk için ilkokul öğretmeni çok önemlidir. İlkokul öğretmeni tarafından düzenlenen sınıf ortamı da çocukların öğrenmelerini doğrudan etkileyen bir öneme sahiptir. Öğretmen, düzenleyeceği zengin uyaranların olduğu bir çevre ile çocukların gelişimlerini hızlandırabilir ve onların öğrenmekten keyif almalarını sağlayabilir. Öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği sınıfın; çocukların bireysel farklılıklarını dikkate alacak, onları bulundukları gelişim düzeyinden alıp bir üst düzeye çıkarabilecek, öğretme-öğrenme etkinliklerine olanak verecek bir ortam olması gerekmektedir. Öğrencilerin büyük bir zaman diliminde içinde bulundukları sınıfın düzenlenmesi de sınıf öğretmeninin kendisini geliştirmesi ile doğrudan ilişkilidir. O halde sınıf öğretmenliği, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı amaçlayan toplumumuzda, hizmet öncesinde ve hizmet içinde eğitimler yoluyla geliştirilmeyi gerektiren bir meslek alanı olarak düşünülmelidir. Biz inanıyoruz ki; nitelikli bir öğretmen nitelikli bireyler yetiştirir, nitelikli bireyler ise toplumda problemin değil çözümün parçası olur.Bilginin her geçen gün çoğalması, hızla yenilenmesi, üretilmesi, paylaşılması, kullanılması ve depolanmasının yaygınlaşması, bilginin iletişim teknolojisiyle desteklenerek temel bir üretim etkeni haline gelmesi, içinde bulunduğumuz çağa, bilgi/bilişim çağı adını vermeyi gerektirmektedir. İlkokul, bireyin beyin teknolojisinin geliştirildiği ilk ve en önemli aşamadır. Beyin teknolojisi geliştirmek; düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, analiz sentez yapma ve değerlendirme gibi üst düzey bilişsel stratejilerin kullanımını ve geliştirilmesini öğretmektir.İnsan eğitilerek geliştirilebilir, kendisinin ve toplumun amaçları ile çağın gerekleri doğrultusunda yeni nitelikler kazanabilir. Toplum için insan bir sermaye ve değerli bir kaynaktır. Toplumun, amaçlarına ulaşması için bu kaynağı okul sonrasında ve hizmet içinde de eğiterek geliştirmesi nitelikli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Sınıf öğretmenliği, herkesin yapabileceği sıradan bir iş değil, uzmanlık isteyen bir meslektir. Sınıf öğretmenlerinde bu uzmanlığın olabilmesi için hizmet öncesi mesleğe yönelik bir eğitimin alınmasının yanı sıra hizmet içinde de onların yetiştirilmelerini gerektirir. Niteliği artırmada ise en önemli kaynağımız öğretmen olduğundan, öğretmenlerin lisansüstü eğitimlere katılımları ve mesleki gelişimlerinin önem taşıdığı düşünülmektedir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Programı, Yüksek Öğretim Kurumu’nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde açılmış ve  2002 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Programımız yeterli birikime, donanıma ve kadroya sahiptir.Sınıf Eğitimi lisans programını tamamlayan ve lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrencilerimiz bu programa sahip olan farklı üniversitelere yönelmektedir. Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesi’nden mezun olan sınıf öğretmenlerimiz kendi üniversitelerinde Yüksek Lisans eğitimlerini sürdürerek mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilirler.

Programın Amacı

Programın amacı Sınıf Öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir. Hedeflenen yüksek lisans programı ile sınıf eğitimi alanında üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program yeterlikleri Türkiye Yükseköğreti,m Yeterlikler Çerçevesi dikkate alınarak (7.düzey) billgi, beceri ve yetkinlikler başlıkları altında hazırlanmıştır. Yükseköğertim yeterlikleri göz önünde bulundurularak; toplumsal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlar, öğrenci gereksinimleri, alan ile ilgili programlar göz önünde tutularak ve ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirlenmiştir.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Kazanılan Derece

TYYÇ: 7. Düzey; EQF-LLL: 7. Düzey; QF-EHEA: İkinci Düzey

Kariyer Seçenekleri

Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. 

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 24 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. 

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 24 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. 

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli  yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Sınıf öğretmenliği lisans diplomasına sahip olmaları veya sınıf öğretmenliği deneyimine sahip olmaları, b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 60 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir.  c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar.