Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Adli Psikoloji (DR) Programı

Tanıtım

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Psikoloji Doktora programına; lisans düzeyinde psikoloji bölümü mezunu olup, psikolojinin alt alanlarından herhangi birinden yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlar öğrenci olarak kabul edilmektedir.

Programın Amacı

Adli Psikoloji Doktora programı; etik ilkelere duyarlı, teorik bilgisini uygulamayla bütünleştirebilen, çağdaş psikolojik teknikleri kullanabilen, kendini geliştirmeye açık, farklı düşüncelere saygılı ve eleştirel düşünebilen doktora dercesine sahip mezunlar yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Disiplinler arası çalışma prensibine sahip olabilmek ve gerektiğinde farklı disiplinlere liderlik yapabilmek, Adli psikoloji alanındaki dünyadaki son gelişmeleri takip ederek ülkemiz için yeni çalışmalar üretebilmek,Adli psikoloji alanındaki teorik bilgisini uygulama ile bütünleştirebilmek,Adli Psikolojide edindiği doktora düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek,Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilmek,Adli Psikoloji ile ilgili karşılaşılan sorunları, ileri düzey nitel ve nicel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümleyebilmek, Adli psikoloji ve ilgili çalışmaları akademik ve mesleki ortamda aktarabilmek ve yurtiçi ve yurtdışındaki meslektaşları ile iletişim kurmak,Kültürel, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilmek.
Adli Psikoloji’nin ilişkili olduğu Adli Tıp, Hukuk, Klinik Psikoloji, Sosyoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasındaki ilişkileri kavrayabilmek
Sözlü, psikolojik ve fiziksel şiddetin mağdur üzerindeki etkisini incelemek
Çocuk ve Yetişkin Psikopatolojisi konularında bilgi sahibi olmak ve adli alanda araştırma yaparken psikolojik rahatsızlığı olan çocuk ve yetişkinlerin psikopatolojileri konusundaki bilgisini kullanmak
Çocuk ve yetişkinlerde kişilik değerlendirmesi yapabilecek bilgiye sahip olmak
Suç ve suçlu psikolojisi, suça yönelim ve suç işleme riski, suçu önleme ve müdahale konularında bilgi sahibi olmak
Suça ilişkin kuramları, çeşitli suç türlerini, suçluların özelliklerini, mağdurların özelliklerini, suçu önleme konularını bilmek
Suç işleyen veya işlemeyen, mağdur ve psikolojik rahatsızlığı olan bireylerle terapötik ilişkide gözlem ve görüşme yapma konusunda bilgi sahibi olmak
Adli Psikoloji alanındaki alanyazını takip edebilmek
Adli Psikoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek
Araştırma ve değerlendirme becerilerini geliştirmek ve kanıta dayalı bilim yapabilmek
Psikolojik değerlendirme yaparken psikolojik ölçme araçlarını kullanabilmek
Adli alanda psikolojik yardıma ihtiyacı olan bireylerle görüşme ve gözlem yapma becerisine sahip olmak
Suç kuramlarının günümüzdeki koşullara uyarlamasını yapabilmek, günümüzdeki suç tanımları ve cezalar hakkında araştırmalar yürütebilmek
Alanıyla ilgili farklı meslek gruplarına eğitimler vermek
Adli alanda çocuk ve yetişkinlere verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması için neler yapılabileceğine ilişkin fikir üretebilmek
Suç ve suçlu psikolojisi, suça yönelim, suç işleme riski ve suçu önleme gibi konularda program geliştirme, araştırma ve proje hazırlama ve sürdürme becerisine sahip olmak
Profesyonel vaka çalışmalarını, adli psikoloji araştırmalarını ve adli uygulamaları planlamak, yürütmek ve raporlandırmak
Adli Psikoloji ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar ve politikalar geliştirerek sorumluluk alabilmek ve çözüm üretebilmek
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek
Adli alanda psikolojinin gelişimini sağlayacak fikirler ortaya atarak, suçlu ve mağdurların psikolojik durumlarına yönelik politikalar geliştirilmesine yardımcı olabilmek ve bu çalışmalarda diğer sosyal bilimcilere öncülük edebilmek
Alanında özgün araştırmalar yapmak ve akademik yayın yapma yeterliğine sahip olmak
Saldırgan ve mağdurlar için rehabilitasyon hizmetlerini planlamak, değerlendirmek ve yönetmek
Adli Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
Psikolojinin diğer alt alanları, sosyal hizmet, hukuk ve sosyoloji alanında öğrendiği yeni bilgileri adli psikoloji için faydalanabilir hale getirebilmek
Alanına özgü sahip olduğu bilgileri aktarabilmek ve etkin sunum yöntemlerini kullanabilmek
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirebilmek ve gerektiğinde değiştirebilmek
Adli psikoloji alanındaki çalışmaları akademik ve mesleki ortamda aktarabilmek, yurtiçi ve yurtdışındaki meslektaşları ile iletişim kurabilmek
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilmek ve bu değerleri öğretebilmek
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olanların büyük çoğunluğu, çalışmış oldukları özel veya kamu kuruluşlarında Psikologluk mesleğini icra ederken adli psikoloji alanına giren olayların çözümünde bilirkişilik yapabilmektedir. Program mezunları eğitim müdürlüklerinde, adli kurumlarda (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri, denetimli serbestlik müdürlükleri) adli psikolog olarak çalışabilmektedirler. Resmi görevlerde adli görüşmeci olarak ya da rehberlik-danışmanlık kadrolarında yer alabilmektedir. Ayrıca program mezunları üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam edebilmekte ve yurt içi ve yurt dışı burs programları ile doktora sonrası araştırmalarını yürütebilmek üzere doktora sonrası araştırmacı olarak görevlendirilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.