Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.

Tanıtım

Bu program Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. .Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı; 6 Profesör, 1 Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi ile A.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Tezli Yüksek Lisans Programını yürütmektedir.Bölüm, öğrencilere sunduğu laboratuvar, klinik ve teknik olanakları;Oral Diagnoz Kliniği ve Oral Radyoloji Kliniği olarak iki ayrı çalışma alanı mevcuttur.Oral Diagnoz Kliniği 21 muayene ünitesi, Oral Radyoloji Kliniği ise 3 dijital panoramik, 9 periapikal röntgen cihazına, 1 yatar pozisyonlu, 1 ayakta pozisyonlu olmak üzere 2 adet Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazı, 2 USG cihazı, 1 yapay zeka laboratuvarına sahiptir.Tezli Yüksek Lisans programına Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarından Sağlık Bilimleri Enstitüsü giriş koşullarını sağlayan adaylar Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakat sınavı ile alınırlar.

Programın Amacı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Tezli Yüksek Lisans programının amacı, bölüm olanaklarını etkin bir şekilde kullanarak, branşla ilgili bbir konuda bilimsel araştırma yapma, bbilgiye ulaşma, yorumlama ve bu çalışmalarının sonuçlarını bir tez çalışması haline getirerek toplum yararına sunacak öğrenciler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

1-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında güncel ve ileri düzey bilgi sahibi olur.2-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisinin ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar, uygular.3-Tanı ve tedavi planlamasının gerektirdiği temel düzeydeki bilgileri gerekli durumlarda kullanır, bu bilgileri sentezleyerek doğru sunuçlara ulaşır.4-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanındaki güncel cihaz, malzeme , ekipman, sistem ve teknikleri tanır, kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olur.5-Alan ile ilgili araştırma metodolojisi, planlaması, yöntemleri ve sonuçların değerlendirildiği bioistatistik yöntemlerini bilir.6-Tanı-tedavi planlamasında kullanılan  klinik ve radyolojik tüm metodların endikasyonlarını koyar, uygular, sonuçlarını yorumlar.7-Alanla ilgili bilgi birikimini hem yeni araştırma planlamalarında, hem de klinik hasta hizmetlerinde kullanır.
PY1-Lisans yeterliklerine ek olarak,farklı görüntüleme ve teşhis yöntemlerini,orofasyial bölge bulgularının genel sistemik durumla ilişkisini güncel ve ileri düzeyde değerlendirebilir ve diğer dallar ilişki kurabilir.
PY2-Oral diagnoz ve radyoloji alanında gerekli muayene yöntemleri,alternatif görüntüleme yöntemleri ve teknolojik gelişim bilgilerine sahip olur
PY3-Alanında bilim ve teknolojiye yenilik getirme koşuluyla araştırma yetisi kazanır.
PY4-Hasta ile iletişimi ve hasta tedavi yöntemleri ileri ve etkin seviyeye çıkabilir.Hasta değerlendirme ve tanı koyma becerisi gelişir.
PY5-Klinik alanda hastasının tam yetki ile diagnostik değerlendirmesini gerçekleştirir
PY6-Ulusal ve uluslar arası alanlarda,alanı ile ilgili makale yayınlayabilir.
PY7-Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir
PY8-Alanı ile ilgili materyal ve teknikleri kullanabilir ve proje geliştirebilir.
PY9-Hasta karşısında bilgi ve becerisini güvenle kullanarak,teşhis için yapılması gereken işlemeleri,tedavi aşamaları ve alternatifleri hakkında hastayı bilgilendirir.
PY10-Akademik ve profesyonel anlamda bilimsel,teknolojik,sosyal ve kültürel ilerlemeleri hastasına aktarabilir ve gerekli teşhis ve tedavi planlamasını en üst seviyede tamamlar.
PY11- Genel etik kurallarına uygun davranır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tezli Yüksek Lisansını tamamlayan öğrenciler ülkemizde çeşitli üniversitelerin Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dallarında belirlenen koşulları sağladıkları takdirde akademisyen olarak çalışmalarını sürdürebilmektedir. Muayenehanede serbest diş hekimi olarak, Kamu Hastanelerşnde eğitim ve araştırma ağırlıklı alanlarda ya da Özel Hastanelerde çalışabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.