Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Analitik Kimya (DR) Programı

Tanıtım

Kazanılan Ünvan:Bilim doktoruÖnşartlar: Analitik kimya alanında yüksek lisans programını bitirmiş olmak                                                                      Hedefler:1.Bilgi: Analitik kimyadaki yenilikler ve temel konulardaki yeni uygulamalar. 2.Beceri : Analitik kimyadaki ileri çalışmaları teorik ve pratik bazda hem biyolojik numunelere hem de endüstriyel çalışmalara uygulama açısından yeterli kapasiteye sahip olmak

Programın Amacı

Analitik kimyada ileri araştırmaları yapabilecek ve bunları bilimsel dergilerde yayınlayabilecek kapasiteye öğrenciyi ulaştırmak. Ayrıca bilimsel kariyer için gerekli formasyonu öğrenciye vermektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Doktora programı öğrencilerin ileri seviyedearaştırmalar yapmasını teşvik eder; böylece öğrencilerin kuramsal ve uygulamalıbilgi seviyelerini geliştirir. Öğrencilerin analitik ve eleştirel bir bakışaçısıyla mevcut bilgileri yorumlamasını, yeni ve daha etkili yöntemlergeliştirmesini ve bu yöntemlerin etkin bir biçimde uygulanacağı alanlarıyaratmasına katkıda bulunur. Doktora programı öğrencilerin çalışma alanları ileilgili eğitim stratejileri geliştirmelerini, bu alanlarda yurt içinde ve yurtdışında akademik işbirliklerine giderek ulusal ve uluslararası düzeyde debilime katkı yapmalarını teşvik eder. Bilimsel etik kurallar çerçevesinde,öğrencinin akademik disipline vakıf olmasını ve kuram ile pratik arasında birköprü kurmasını sağlar.
PY 1- Yüksek lisans yetkinliklerine dayanarak modern ve ileri düzeyde analitik kimyanın ilke, kuram, teknik ve yöntemlerinin kompleks kalitatif ve kantitatif analiz işlemlerinde etkin kullanımıyla daha kesin ve daha doğru sonuçlara ulaşılması için gerekli bilgiye sahip olur.
PY 2- Farmasötik ticari preaparatlar ve biyolojik sıvılardan ilaç etken maddelerinin duyarlı ve doğru tayinleri için daha modern analitik yöntemler geliştirir, yöntem optimizasyonu ve yöntem validasyonu yapabilecek bilgiye sahip olur.
PY 3- Analiz işlemlerinde kulanılan analitik cihaz ve parçaları ile çalışma prensipleri konusunda bilgiye sahiptir ve analitik cihaz ve yöntemlerinin analiz işlemlerinde özgün uygulama bilgisine sahip olur.
PY 4- İlaç etken maddesine ve ihtiyaca göre gerekli analiz yöntemini seçer ve bu yöntem için gereken uygulamaları yapacak deneyime sahip olur.
PY 5- Analiz sonucunda elde edilen bilgileri rapor halinde sunar, bu raporu yorumlar ve gereken bilgileri kullanır.
PY 42- İlaçta Ar-Ge ve kalite kontrol kurallarını hakkında bilgi sahibi olur.
PY 7- Analitik Kimyanın uygulama alanları olan, Eczacılık ve endüstriyel alanlardaki analiz işlemlerinde analitik yöntemleri uygulayabilme, yeni yöntemler geliştirebilme ve sonuçları yorumlayabilme beceri ve/veya yetkinliği kazanır.
PY 8- Modern analitik cihazlardan elde edilen analitik verilerin analiz işlemlerinde yorumlanmasını ve çok yönlü kullanımını sağlar.
PY 9-Analitik kimyanın uygulama alanlarında ileri düzeyde araştırmaların planlaması ve yürütebilme becerisi sağlar.
PY 10- Analitik kimya açısından bilime yenilik getiren, yöntemlerin farklı alanlara özgün uygulamasını yapar ve yeni analitik yöntemler geliştirir.
PY 43-Analiz işlemlerinden elde edilen verileri yorumlar ve bu verileri rapor haline getirir.
PY 11-Analitik Kimya alanında özgün çalışmaları kendi başına geliştirdiği gibi eczacılık alanındaki diğer disiplinler ile de ortak çalışmalar gerçekleştirir.
PY 12- Araştırmalarda gerekli yöntemleri uygular ve yöntemler geliştirir ve bağımsız olarak çalışır.
PY 44- Kendisine verilecek olan bir çalışmayı tek başına sonuçlandırıp, rapor halinde sunar.
PY 45-Analitik Kimya alanında özgün çalışmalar yapabildiği gibi ve eczacılık alanındaki diğer disiplinler ile de ortak çalışmalarda öncülük yapar.
PY 13-İlaç etkileşmeleri, ilaç ve etkin madde ile karşılaşılan sorunları çözmek üzere araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
PY 46- Analitik Kimya ve uygulama alanları ile ilgili mesleki ve teknolojik uygulama ve gelişmeleri izler.
PY 14-Çalışmalarda yaratıcı ve eleştirel düşünce ve yaklaşımlar ile sorun ve/veya problem çözme, yorumlama ve doğru karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak mesleki alanı ile ilgili yeni yöntem ve yaklaşımlar öne sürer.
PY 47- Mesleki alanıyla ilgili bilgi ve yetkinlik kazanmak için etkin ve aktif eğitim stratejileri programlar, geliştirir ve uygular.
PY 48- Çalışma alanı ile ilgili yurt dışı eğitimlere de açıktır.
PY 49- Alanı ile ilgili uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergiler.
PY 50- Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar.
PY 15-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar. Araştırma etiğine uygun davranır.
PY 16- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzeyde destekler.
PY 6- Elde edilen analiz verilerini hesaplayacak programları kullanma bilgisine sahiptir.
PY 17- Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
PY 51- Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
PY 18- Etik kurallara uyma
PY 52- İletişim becerilerini etkili kullanma
PY 19- Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
PY 53- Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
PY 54- Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
PY 55- İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
PY 56- Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
PY 57- Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
PY 58- Alanyazın araştırması yapar.
PY 59- Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
PY 60- Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
PY 61- Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1.Akademik çalışma 2.İlaç firmalarının kontrol laboratuvarları 3. Hıfsızsıhha ilaç analizleri laboratuvarları 4.Hastahanelerin merkez laboratuvarları 5. Su, gıda ve çevre analiz laboratuvarları 6. Her türlü diğer analiz laboratuvarları 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.