Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Anatomisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR

Tanıtım

Söz konusu yüksek lisans programında veteriner anatomi üzerine eğitim öğretim yapılmaktadır.  Bu programda verilen dersler aracılığıyla öğrencilerin; evcil memelilerin, kanatlıların ve laboratuvar hayvanlarının karşılaştırmalı, topoğrafik ve klinik  anatomisi konusunda bilgi sahibi olmaları ve öğrendiği bilgileri insan anatomisi ile kıyaslama ve değerlendirme yeteneğine ulaşmaları sağlanmaktadır. Bu yüksek lisans programı mezunları; veteriner anatomi ile ilgili bilimsel araştırma, planlama yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme, kliniğe yönelik kapsamlı anatomik değerlendirme yapabilme gibi özelliklere sahip olacaktır.

Programın Amacı

Bu program; bilimsel ve etik ilkeler ışığında memeli hayvanların anatomisini yüksek lisans düzeyinde kavratmayı amaçlar.  Veteriner anatomi alanındaki konuların, uygulamaların derin bir bakış açısı ile irdelenerek analiz edilmesi, problemlerin tespit edilmesi ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğinin kazandırılması da ayrıca amaçlanmaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Program mezunları teknik olarak bilgi ve becerili, meslek ilkelerini sosyo-kültürel koşullarla bağdaştırabilen, bilimsel ve teknolojik yeniliklere açık bireylerdir.
PY 1. Anatomi alanında gerekli alet ve donanım bilgisine sahip olur.
PY 2. Laboratuar güvenliği bilgisine sahip olur.
PY 3. Evcil memeli ve kanatlı hayvanların anatomisini sistematik ve topografik olarak kavramıştır. Bilgisini araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirebilir.
PY 4. Anatomi alanında uzmanlık bilgisini klinik ve klinik öncesi bilimlere adapte edebilir.
PY 5. Anatomi alanında bilimsel ve teknolojik yenilikleri değerlendirebilir ve kullanabilir.
PY 6. Evcil memeli ve kanatlı hayvanların diseksiyomlarını makro ve mikro düzeyde titizlikle gerçekleştirebilir.
PY 7. Cerrahi anatomik bilgisini uygulamaya dökebilir. Anatomik bilgisini radyolojide, besin kontrolünde, patolojik anatomide ve zooarkeolojide kullanır. Stereolojik çalışmalar yapabilir.
PY 8. Bilime yenilik getirme çabasındadır.
PY 9. Bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulayabilir. Özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirebilir.
PY 10. Araştırma laboratuarlarında bağımsız olarak çalışabilir.
PY 11. Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmaları planlayabilir.
PY 12. Ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde alanı ile ilgili makale yayınlama yetisindedir.
PY 13. Alanı ve mesleğine ilişkin yasal düzenlemeleri izler ve yorumlar.
PY 14. Anatomi ve ilişkili olduğu alanlardaki mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
PY 15. Sorunları çözme, karar verme, yaratıcı ve eleştirel düşünme yetisine sahiptir.
PY 16. Ulusal, uluslar arası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü iletişim kurabilir .
PY 17. Uzman bir topluluk önünde görüşlerini sunma ve savunma yetisindedir.
PY 18. İnsan, hasta ve hayvan haklarına, çevreye karşı duyarlıdır.
PY 19. Bilgi ve yetisini, teknolojik gelişmeleri, sosyo-kültürel ilerlemeleri toplumla paylaşabilme becerisindedir.
PY 20. Araştırma etiğine uygun davranır, çalışma yaşamında karşılaşılan etik, bilimsel ve toplumsal sorunlarda çözüm üretebilir.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Veteriner Anatomi yüksek lisans programından mezun olanlar; öncelikle enstitülerde, doktora programını da tamamlamalarının ardından üniversitelerde ve ilgili fakültelerde, askeri kuruluşlarda, ilgili bakanlıklarda, klinik, çiftlik, hara vb. kuruluşlarda araştırmacı, uzman, danışman, yönetici vb.  akademik - idari kadro ve pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı         F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.