Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyofizik (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Kamil Can AKÇALI

Tanıtım

Bu programda temel olarak, farklı lisans bölümlerinden mezunöğrencilerin (tıp, biyoloji, mühendislik, fizik vb.) multidisipliner birprogram olan biyofizik doktora programına hazırlayacak altyapılarınıngeliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, bu programda öğrencilerebiyofizik ile ilişkili temel teorik ve deneysel bilgileri içeren bireğitim verilir.

Programın Amacı

Elektrofizyolojik, moleküler biyolojik ve floresans temelli görüntüleme tekniklerinin prensiplerini hem teorik hem de deneysel olarak kazandırma. Örneğin: Hücre ve sistem fizyolojisi ile ilgili temel bilgileri öğrenmek, tıp ve biyolojide sıklıkla kullanılan nicel metodları ve yaklaşımları öğrenme gibi. Bunlara ek olarak, öğrenciler genel biyofiziksel kavramları tanımlarken biyolojik sistemleri ve biyoelektrik olayları da anlayabilmek için gerekli olan biyopotansiyellerin gözlem, ölçüm ve analiz yöntemlerini edinme. Bilimsel araştırma için gerekli olan doğru ve ilişkili literatür takibi becerisi kazanma.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Biyofiziğin ilişkili olduğu egzersiz, nöroloji, genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. Elektrofizyolojik, moleküler biyolojik ve floresan görüntüleme tekniklerinin çalışma prensiplerini kavrar.Hücre ve sistem fizyolojisi ile ilgili temel prensiplere hakim olur. Biyolojide ve tıpta kullanılan kantitatif yaklaşım ve yöntemlere aşina olur.Temel biyofizik kavramları tanımlama ve kullanma ,Biyolojik sistemi tanıma, biyolojik sistemde biyoelektrik olayları tanıma aşamasına gelir. Biyolojik sistemlerdeki biyopotansiyelleri gözlemeyi ve öçlmeyi kavrar. Biyolojik sistemlerdeki biyopotansiyelleri analiz etmeyi kavrar. Biyofizik-biyolojik sistem ilişkisine ait literatür takip edebilme özelliğini kazanır. Biyofizik alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. Biyofizik ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
1- Farklı kökenlerden (tıp, biyoloji, fizik...) gelen öğrencilerin biyofizik gibi multidispliner bir araştırma alanında açılacak doktora programına uyum sağlaması, gerekli bilgi alt yapısının oluşturulup eksiklerin tamamlanması. Temel tıp konularında biyofizik kapsamında teorik ve deneysel bilgi birikimine ulaşır.
2- Biyofiziğin ilişkili olduğu egzersiz, nöroloji, genetik, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji gibi çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3- Elektrofizyolojik, moleküler biyolojik ve floresan görüntüleme tekniklerinin çalışma prensiplerini kavrar.Hücre ve sistem fizyolojisi ile ilgili temel prensiplere hakim olur. Biyolojide ve tıpta kullanılan kantitatif yaklaşım ve yöntemlere aşina olur.Temel biyofizik kavramları tanımlama ve kullanma ,Biyolojik sistemi tanıma, biyolojik sistemde biyoelektrik olayları tanıma aşamasına gelir. Biyolojik sistemlerdeki biyopotansiyelleri gözlemeyi ve öçlmeyi kavrar. Biyolojik sistemlerdeki biyopotansiyelleri analiz etmeyi kavrar. Biyofizik-biyolojik sistem ilişkisine ait literatür takip edebilme özelliğini kazanır. Biyofizik alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir
4-Laboratuvar güvenliği bilgisine sahiptir.
5-Biyofizik alanında yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir hücresel ve dokusal düzeyde biyofiziksel ölçümleri gerçekleştirebilir.
6- Araştırma ve tanı laboratuarı yönetir.
7- Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
8- Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilme.
9- Çalışmalarını bağımsız ve ekibin bir üyesi olarak yürütebilir.
10-Çalışma prosedürlerini bilir.
11-Alana ve mesleği ilişkin yasal düzenlemelere ulaşır ve yorumlar.
12-Biyofizik ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
13- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir
14- Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
15- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
16- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir,
17- Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda iletişim kurabilir.
18-İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
19-Çalışma arkadaşlarının haklarını gözetir.
20- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
21- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir
22-Araştırma etiğine uygun davranır.
23- Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzlemde destekleyebilir
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1. Üniversiteler2. Temel bilim araştırma enstitüleri3. Biyoteknoloji ve ilaç şirketleri

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Bu programda temel olarak, farklı lisans bölümlerinden mezun öğrencilerin (tıp, biyoloji, mühendislik, fizik vb.) multidisipliner bir program olan biyofizik doktora programına hazırlayacak altyapılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, bu programda öğrencilere biyofizik ile ilişkili temel teorik ve deneysel bilgileri içeren bir eğitim verilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.