Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyoistatistik (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Yasemin YAVUZ

Tanıtım

1995 yılından beri faaliyet gösteren Biyoistatistik Anabilim Dalı, bünyesinde 2 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi ile çalışmalarını yürütmektedir. Anabilim dalında zorunlu olarak;Karar Verme Sürecinde İstatistiksel Yöntemler, Çoklu Lojistik Regresyon Analizi, Biyoistatistik Danışmanlığı, Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller dersleri verilmektedir. Seçmeli dersler kapsamında ise başta sağlık olmak üzere eğitim ve psikometri gibi alanlarda uygulamaları olan ileri istatistiksel yöntemlere yönelik teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. 

Programın Amacı

Bu programın amacı; alanı ile ilgili ileri istatistiksel yöntemleri ve bu ileri yöntemlerin farklı disiplinlerdeki kullanım alanlarını bilen, mevcut istatistiksel yöntemlerin yeterli olmadığı durumlarda probleme özgü çözüm yolları geliştirebilen, istatistiksel analizler için farklı istatistik paket programlar kullanabilen ve hazır paket programların içermediği güncel analiz yöntemlerini teorik bilgilerini kullanarak bilgisayar ortamında programlayabilen, gerek meslektaşları gerekse farklı disiplinlerden araştırmacılarla yapılan bilimsel çalışmalarda  sözlü, yazılı iletişim becerilerini ve alan yetkinliğini etkili bir şekilde kullanarak danışmanlık ve liderlik yapabilen bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programı tamamlayan öğrencinin, gerek sağlık alanında gerekse farklı disiplinlerde yapılan çalışmaları ve projeleri planlayabilme ve yürütebilme, elde edilen verilerin yapısına uygun istatistiksel yöntemleri seçip ilgili analizleri yaparak sonuçları yorumlayabilme ve gerekli durumlarda çözüme yönelik yeni modeller geliştirebilme, güncel literatürü takip edebilme, gerekli istatistik paket programları kullanarak çalışmaları değerlendirebilecek yetiye sahip olma, istatistiksel yan tutmadan kaçınan ve bilimsel çalışmanın her aşamasında etik ilkelere bağlı hareket etme kazanımlarına sahip olması hedeflenmektedir.  
PY1. Alanı ile ilgili ileri istatistiksel analiz yöntemlerini, bu yöntemlerin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulguları, yöntemlerin kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Deney tasarımları arasındaki farklılıkları ve kullanım sınırlılıklarını değerlendirerek, çalışmanın amacına en uygun deney tasarımını seçer.
PY3. Eğitim ve sosyal bilimler alanlarında kullanılan ölçme değerlendirme tekniklerinin biyoistatistik bilimi içerisinde kullanım alanlarını değerlendirir.
PY4. Veri derleme ilkelerini açıklar ve sağlık düzeyi göstergelerini yorumlar.
PY5. Sağlık bilgi yönetim sistemlerinin işleyişini değerlendirir.
PY6. İleri istatistiksel analiz yöntemlerini farklı disiplinlerdeki kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
PY7. İleri analiz tekniklerini farklı istatistiksel paket programları kullanarak uygular.
PY8. Bilimsel araştırmayı planlar, uygular, raporlar ve sunar.
PY9. Mevcut istatistiksel analizlerin yeterli olmadığı durumlarda, karşılaşılan probleme özgü çözüm yolları geliştirir.
PY10. Hazır paket programlarda yer almayan en güncel analiz yöntemlerini konu ile ilgili teorik bilgisini kullanarak bilgisayar ortamında programlayıp gerçekleştirebilir.
PY11. Farklı disiplinlerde yürütülen çalışmalarda ileri istatistiksel analiz yöntemlerini kullanır.
PY12. Farklı disiplinlerden araştırmacılarla işbirliği yaparak bilimsel bir araştırma projesi tasarlar ve yürütür.
PY13. Bilimsel makalelerde/araştırmalarda, ileri istatistiksel analiz yöntemlerinin kullanımının ve elde edilen sonuçların uygunluğunu irdeler.
PY14. Alanına yenilik getiren bir yöntemin geliştirildiği ya da mevcut bir yöntemin farklı bir alana uygulandığı bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
PY15. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak sürekli kendini geliştirir
PY16. Bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sözlü/yazılı sunum yapar.
PY17. Aynı disiplinden uzman kişilerle Biyoistatistik alanındaki konuları ve güncel gelişmeleri tartışabilir.
PY18. Meslektaşları ve farklı disiplinden araştırmacılarla etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
PY19. Alanı ile ilgili güncel literatüre ulaşır ve bilimsel çalışmalarında kullanır.
PY20. Farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından yapılan bilimsel çalışmalarda, alan yetkinliğini kullanarak danışmanlık/liderlik yapar.
PY21. Bilimsel çalışmanın her aşamasında etik ilkelere bağlı hareket eder.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan bireyler; kamu, ilaç firmaları, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve ARGE birimleri olmak üzere farklı alanlarda istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.