Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyoistatistik (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Yasemin YAVUZ

Tanıtım

1995 yılından beri faaliyet gösteren Biyoistatistik Anabilim Dalı, bünyesinde 2 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi ile çalışmalarını yürütmektedir.   Anabilim dalında zorunlu olarak Biyoistatistik I ve II,  Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik Danışmanlığı dersleri verilmektedir. Seçmeli dersler kapsamında ise, teorik bigiyi güçlendirmek, sağlık bilimlerinde kullanılan terminolojiye ve istatistiksel kavramlara hakim olmak amacına yönelik Matematiksel İstatistik, Örnekleme, İstatistik Paket Programlar, Hız ve Oranlar, Çok Değişkenli Analize Giriş, Sağlık Alanına Özel İstatistikler dersleri verilmektedir.

Programın Amacı

Lisans düzeyinde elde edilen teorik istatistik bilgisini sağlık alanı ile ilişkilendirebilme, yapılan bilimsel araştırmaya uygun araştırma yöntemi, örnekleme tekniği ve analiz yöntemlerini seçebilme, bu analizler için uygun ve farklı istatistik paket programlar kullanabilme, bu paket programlar ile elde edilen analiz sonuçlarını yorumlayabilme, gerek meslektaşları ve sağlık personeli gerekse ilgili sektörlerle işbirliği içerisinde çalışabilme becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bu programı tamamlayan öğrencinin, sağlık alanında yapılan çalışmaları planlayabilen ve yürütebilen, elde edilen verilerin yapısına uygun istatistiksel yöntemleri seçebilen ve ilgili formülleri kullanarak sonuçları yorumlayabilen, güncel literatürü takip edebilen, gerekli istatistik paket programları kullanarak çalışmaları değerlendirebilecek beceriye sahip olan, bilimsel araştırma etiğini benimsemiş, istatistiksel yan tutmadan kaçınan bir tutum içinde olma kazanımlarına sahip olması hedeflenmektedir.  
PY1. Biyoistatistik alanı ile ilgili temel kavramları ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur.
PY2. Lisans düzeyinde elde ettiği istatistik teorisinde yer alan temel kavram bilgisini, biyoistatistik bilim alanı ile ilişkilendirir.
PY3. Bilimsel araştırma yöntemleri arasındaki farkları tanıyarak çalışmanın amacına en uygun bilimsel araştırma yöntemini seçer.
PY4. İstatistiksel analiz yöntemleri arasındaki farkları bilerek, çalışma için en uygun yöntemi seçer.
PY5. Bir problemi çözmenin olası yolları içinden en uygun olanını gerekçeleri ile birlikte belirler.
PY6. Lisans düzeyinde edindiği istatistiksel analiz yöntemlerini, sağlık alanında yapılan araştırmalarda uygular.
PY7. Bilimsel bir araştırmanın sonucuna etki edebilecek, bilerek ya da bilmeyerek yapılmış yanlılık kaynaklarını değerlendirebilir.
PY8. Bilimsel araştırmalardan elde edilen istatistiksel analiz sonuçlarını yorumlar.
PY9. Bilimsel makalelerde/araştırma/projelerde kullanılan istatistiksel yöntemleri uygunluğu açısından değerlendirir.
PY10. Farklı kaynaklardan ve veritabanlarından bilgiye ulaşır, yorumlar ve kullanır.
PY11. Bilimsel araştırmanın aşamalarını bilir ve bir araştırma tasarımında araştırmacıları yönlendirir.
PY12. Alanı ile ilgili temel paket programları kullanır.
PY13. Bilimsel bir çalışmada amaca ve veriye özel temel istatistiksel analizleri, farklı istatistiksel paket programları kullanarak yapabilir.
PY14. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
PY15. Alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacıyla sürekli literatür taraması yapar.
PY16. Alanı ile ilgili bilimsel toplantılarda yazılı ve/veya sözlü bildiri sunar.
PY17. Bilimsel araştırmalarda sorumluluk alır; meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar ve ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır.
PY18. Eğitim becerilerini kullanarak başta hekimler olmak üzere tüm sağlık personeline eğitim ve danışmanlık verir.
PY19. İstatistiksel değerlendirmelerde etik ilkelere bağlı hareket eder.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Programdan mezun olan bireyler; kamu, ilaç firmaları, araştırma ve danışmanlık şirketleri ve ARGE birimleri olmak üzere farklı alanlarda istihdam edilebilmektedirler.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.