Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Biyoistatistik (DR) Programı

Tanıtım

Veteriner Biyoistatistik Anabilim Dalı 1994 yılında kurulmuştur. Ana bilim dalı, başta veteriner fakültesi biyoistatistik ve bilgisayar dersleri olmak üzere fakülte ve yüksekokullardaki biyoistatistik ve bilgisayar derslerini yürütmektedir.

Programın Amacı

Veteriner Biyoistatistik Anabilim Doktora programı ile, İstatistiksel problemlerin modellenmesinde ve probleme özgü çözümlerin üretilmesinde stratejiler geliştirebilen, alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, literatüre katkı yapabilecek düzeyde biyoistatistik teorisine hakim olabilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlamaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Temel kuramsal biyoistatistik bilgisine sahip, biyoistatistiksel yöntemleri uygulayabilen, sonuçları yorumlayabilen, kendi alanında bağımsız araştırma planlayıp sonuçlandırabilen, istatistik yazılım kullanabilme özelliğine ulaşmak, programı tamamlayan öğrencinin, bilimsel araştırma etiği benimsemiş, istatistiksel yan tutmadan kaçınan bir tutum içinde olması hedeflenmektedir.
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip bir kişi; araştırmanın planlaması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında sorumluluk alabilmesi için yeterli kuramsal bilgiye sahiptir, literatürü ve güncel çalışmaları yakından izler.
Kendi alanında yeterli bilgiye sahip olan aday; literatürde eksik, araştırılmamış ya da yanlış olduğunu düşündüğü konuları teorik ve pratik anlamda irdeleyerek bu konularda kabul edilebilir, özgün yayınlar yapabilecek düzeydedir.
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip bir kişi; yapılan sunumlara, seminerlere, katıldığı kongre veya sempozyumlarda karşılaştığı çalışmalara ve bilimsel makalelere ilişkin sorular sorar ve eleştirel bir bakış açısı kazanır.
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip olan bir kişi, uygun istatistiksel çözümlemelere karar verebilmesi ve sonuçları derinlemesine irdeleyebilmesi için uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı istatistik bilgisine sahiptir.
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip bir kişi, yeterli bilgisayar bilgisine ve istatistiksel yazılımları kullanma becerisine sahiptir. Aday; verilerin analiz öncesinde amaca uygunluğunu denetler, kullanılacak istatistiksel yazılımda veri girişi, düzenlemesi ve veri yönetimi konusunda yaşanacak sorunlara ve amaca uygun, doğru analiz yöntemini belirleme gibi problemlere uygun çözüm önerileri getirir.
İletişim becerilerini etkili kullanır
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip olan kişi, çalıştığı alana ilişkin bilgilerini; tartışmalara katılım-katkı, tez danışmanı ile bilgi alış verişi, makale tartışması ve seminer sunumu yolu ile başkalarına uygun şekilde aktarır.
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma becerisine sahip olur
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip bir kişi; danışmanlık yapacağı çalışmalarda yöntem önerilerinde bulunur, araştırma planlaması yapar, yönlendirici olur, araştırma raporu hazırlar.
Biyoistatistik doktora derecesine sahip bir kişi; bilimsel doğruluk ve istatistiksel etik değerlere uygun hareket eder. Bir araştırmanın sonucuna etki edebilecek, bilerek ya da bilmeyerek yapılmış yanlılık kaynaklarını öngörebilecek istatistiksel bilgi alt yapısına sahiptir. Araştırmaların her aşamasında yapılabilecek bilinçli ya da bilinçsiz yan tutmalara karşı dikkatli ve uyarıcıdır.
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip bir kişi; tek başına ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü bildiri ya da poster sunumu yapar.
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip bir kişi; bağımsız olarak araştırma projesi önerisi yazabilir, bir projede yer alabilir, bilimsel çalışma raporu yazabilir.
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip bir kişi; multi-disipliner bir çalışma içerisinde yer almaya hazırdır. Mesleki anlamda başkalarıyla ilişkiye geçer; ödev, seminer, proje ve danışmanlık hizmetlerinde bir grup içerisinde çalışır, aynı ekip içerisinde yer alan kişilere iş verebilme yeteneği kazanır.
Biyoistatistik doktora diplomasına sahip bir kişi; biyoistatistik alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Veteriner Fakültelerinin Biyoistatistik Anabilim Dalları, Tarım Bakanlığı ve Tarım Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri,  Hayvancılık sanayi, İlaç firmaları.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.