Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Biyokimya (DR) Programı

Tanıtım

Bu programda fizyolojik ve patolojik durumlarda doku ve hücre düzeyinde metabolik yolaklardaki mekanizmalar, makromoleküllerin izolasyon ve pürifikasyon metotları konularında çalışılır.

Programın Amacı

Canlıdaki tüm hücresel işlevler ile ilgili konularda bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, sorgulama, özümseme, yorum yapabilme, araştırma hipotez ve modelleri geliştirebilme, kullanma, becerilerine sahip, laboratuvar bilgi ve tekniklerini bilen ve uygulayan alanında ileri düzeyde uzmanlaşmış kişiler yetiştirmek amaçlanmıştır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Moleküllerin hücresel işlevleri nasıl yönlendirdiği, özgün metabolik yolakları, yolaklar arasındaki ilişkileri, bunların regülasyonlarını özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek düzeyde geliştirir. Çeşitli kimyasal maddelerin , çevresel faktörlerin ve farmasötik ürünlerin hücre düzeyindeki reaksiyonlar üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur ve biyokimyasal metodları ve ileri düzey biyokimyasal laboratuvar tekniklerini uygular.
1- Moleküllerin hücresel işlevleri nasıl yönlendirdiği, özgün metabolik yolakları, yolaklar arasındaki ilişkileri, bunların regülasyonlarını özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek düzeyde geliştirir.
2- Çeşitli kimyasal maddelerin , çevresel faktörlerin ve farmasötik ürünlerin hücre düzeyindeki reaksiyonlar üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur.
3- Biyokimyanın ilişkili olduğu diğer disiplinlerle ilgili bağlantıları kuracak bilgiye sahip olur.
4- Fizyolojik ve patolojik durumda gözlenen biyokimyasal reaksiyonlar ve biyokimyasal parametreler hakkında bilgi sahibi olur.
5- Biyokimyada alanında kullanılan hesaplamaları, araç ve gereçleri , kullanılan ileri düzeydeki laboratuvar tekniklerini uygular.
6- Biyolojik materyal, bu materyalin ayrılması ve bunların biyokimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
7- Biyolojik materyal analizlerine ilişkin ileri düzeyde bilgiye sahip olur.
8- Laboratuvar güvenliği ve bilimsel çalışma etiği bilgisine sahip olur.
9- Biyokimyasal yolaklar arasındaki ilişkileri kurar , fizyolojik ve patolojik durumlarda gözlenen biyokimyasal yolaklardaki değişimlerin ayırımını yapar.
10- Özgün bir araştırmayı tasarlar ve yürütür, bilime yenilik getiren yeni bir yöntem geliştirebilir, problemleri çözümler ve sonuçları değerlendirir
11- Biyokimyanın ilişkili olduğu diğer disiplinlerle ilgili bağlantıları kurar .
12- Çevresel faktörlerin, çeşitli kimyasal maddelerin, ilaçların ve diğer farmasötik ürünlerin etki ettiği biyokimyasal reaksiyonların diğer metabolik yolakların üzerindeki etkisini yorumlar.
13- Birey düzeyinde yaşam koşuluna göre biyokimyasal olayları özetler.
14- Organizmada meydana gelen biyokimyasal olayları değerlendirip, yorumlayabilir, geliştirdiği hipotezleri savunabilir
15- Konusuyla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütür, liderlik yapabilir.
16- Alanı ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası dergilerde bilisel makale yayınlayabilir.
17- Sorumluluğu altındakilerin öğrenme gereksinimlerini belirler ve mesleki gelişimlerini destekler.
18- Yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
19- Biyokimyada özel konularda detaylı olarak bilgi taraması yapar, derler, bunları yorumlar ve araştırmalarını sunar.
20- Alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
21- Biyokimyada özel konularda gurup çalışmalarına ve konu ile ilgili tartışmalara katılır, düşüncelerini savunur.
22- Araştırma etik ilkelerine uygun davranır.
23- Teknolojik sosyal kültürel ve alanı ile ilgili konuları izler bilgi toplumu sürecine katkıda bulunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri, Avrupa Birliği Projeleri, İlaç sanayii, Sağlık Bakanlığı, Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.