Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Biyokimyası (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Hamdi UYSAL

Tanıtım

Biyokimya (Veteriner) Yüksek Lisans Programının ana araştırma faaliyetleri, mineral madde eksiklik / fazlalıklarına bağlı hastalıklar, hücre kimyası, kanser metabolizması, metabolik hastalıklar konularını kapsamaktadır. Anabilim dalında yüksek lisans seviyesinde verilen dersler arasında; metabolik hastalıklar, kemik metabolizması, klinik biyokimyasal teşhiste DNA teknikleri, membran transport sistemleri, klinik enzimoloji, karbonhidratlar ve tayin yöntemleri, protein metabolizması ve protein tayin yöntemleri, lipid metabolizması, idrar analizleri bulunmaktadır.

Programın Amacı

Biyokimya (Veteriner) yüksek lisans programının amacı, temel biyokimya konularını lisansüstü seviyede bilecek, genel laboratuvar güvenliği ve laboratuvarda çalışma kuralları hakkında bilgi sahibi olacak, moleküler biyoloji ve temel genetik konuları hakkında bilgi ve beceri sahibi olacak, klinik biyokimya ve biyokimyasal teşhis yöntemlerini bilecek, hücre kimyası ve hücresel düzeyde metabolik olaylar hakkına bilgi sahibi olacak ve bir üst akademik basamak olan doktora programına hazır bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;Genel biyokimya ilkeleri, klinik biyokimya, temel laboratuvar teknikleri, moleküler biyoloji teknikleri, metabolik hastalıklar, hastalıkların teşhisinde kullanılan biyokimyasal testlerin yorumlanması, organizmadaki doku ve organlar arası metabolik ilişkiler hakkında bilgi sahibi olur.
. Yükseklisans yeterliliklerine dayalı olarak temel ve klinik biyokimya alanında bilimsel yenilikleri takip eder.
2. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
3.Biyokimya alanındaki bir çalışmayı planlayıp, uygun araştırma yöntemlerini seçebilir, çalışmanın sonuçlarını yorumlayabilir.
4.Metabolizmayı düzenleyen moleküler mekanizmaları kavrar.
5.Kromatografi, teşhiste kullanılan DNA teknikleri, immunokimyasal teknikler, hücre kültürü gibi yöntemlerin prensiplerini kavrar.
6. Biyokimya bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
7. Biyokimya laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
8. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
9. Özgün ve multidisipliner sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda fikirlerini beyan edebilir.
10. Kongre, sempozyum gibi etkinliklere katılarak bilimsel tartışma ortamlarında yer alabilir.
11.Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur.
12.Karşılaşılan problemlere çözüm önerileri üretebilir
13.Kendini geliştirmek için bilgiye ulaşma yöntemlerini bilir.
14. Biyokimya alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
15.İnsan, hasta ve hayvan haklarına, çevreye duyarlıdır.
16.Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojilerini kullananabilir.
17.Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir
18.Biyokimya alanında temel ve özel teknikleri yapabilme becerisi kazanır.
19. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal ve bilimsel konulardaki sorunlara çözümler üretebilir.
20.Alanında, özümsediği bilgi ve becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilir
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, özel laboratuvarlarda, ilaç şirketlerinde ve Ar-Ge yapan biyoteknoloji firmalarında ya da üniversitelerde akademisyen olarak iş bulabilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.