Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi (DR) Programı

Tanıtım

Toplumun temelini oluşturan çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini değerlendirmek ve her yönden desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarının oluşturulabilmesi açısından gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri üstlenen Çocuk Gelişimciler; her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan, çağdaş ve bilinçli bir toplum için önemli rol oynamaktadırlar. Aileye ve çocuğa ilişkin sorunların giderek artması ve çeşitlenmesi, Çocuk Gelişimi alanının önemini giderek daha fazla ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda Çocuk Gelişimi doktora programının amacı; çocuk gelişiminin desteklenmesine ilişkin daha üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Çocuk Gelişimi doktora programından mezun olan bireyler, çocuk gelişimi alanıyla ilgili bilgi ve uygulama düzeyinde yurtiçi ve yurtdışı yenilikleri takip etme ve hayata geçirme, araştırma planlama, yürütme ve rapor etme, araştırmaları alan çalışanlarıyla paylaşma, alanı ile ilgili literatür ve bilimsel çalışmaları takip etme gibi üst düzey becerilere sahip olmaktadır. Doktora programında öğrenciler; en az 7 ders/en az 70 AKTS’lik derslere ek olarak 1 seminer, yeterlilik çalışması ve tez çalışması ile birlikte toplam 240 AKTS ile mezun olurlar.

Programın Amacı

Çocuk gelişimi doktora programının amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan uzman bireyler yetiştirmektir. Ayrıca doktora programından mezun olacak bireylerin; yüksek lisans sürecinde kazandığı bilgi ve becerilere ek olarak eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak çocuk gelişimi alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirmesi ve çocuk gelişimi alanında özümsediği bilgileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çocuk Gelişimi doktora programından öğrenciler, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk - aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma, çocuk gelişimi alanı ile ilgili bilimsel yayın ve çalışmaları takip etme, bu bilgi ve becerileri çocuk gelişimi ile ilgili olarak yapacağı çalışmalarda kullanabilme ve alan çalışanlarıyla paylaşabilme formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.
PY1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Çocuk Gelişimi alanındaki kavram, kuram ve uygulamalar hakkındaki bilgilerini günceller, derinleştirir, yeni kavram,kuram ve uygulama bilgisine ulaşır.
PY2. Farklı özellikteki çocuklarla ilgili yeni tanımlamalar, uygulamalar ve yaklaşımlar hakkındaki bilgilere ulaşır, bu konudaki farklı bilgi ve yaklaşımları karşılaştırarak analiz eder.
PY3. Farklı özellikteki çocukların değerlendirilmesi ve eğitimine ilişkin yeni uygulamalar, teknikler ve yaklaşımları takip ederek bilgilerini derinleştirir.
PY4. Çocuk Gelişimi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar, bu alanlardaki farklı yaklaşım, görüş ve bilgileri analiz eder.
PY5. Çocuk Gelişimi alanındaki yeni bilgi, düşünce ve yaklaşımları sistematik bir bakış açısıyla analiz ederek kullanır.
PY6. Çocuk Gelişimi ile ilgili özgün araştırmalar planlar, yeni yöntemler ile ileri analiz tekniklerini araştırmalarında kullanır.
PY7. Çocuk Gelişimi ile ilişkili diğer disiplinlerde kullanılan yöntemleri alanına uyarlar.
PY8. Farklı özellikteki çocukların eğitimine yönelik yeni uygulamalar, teknikler ve yöntemlere ilişkin bilgilerini eğitim programı hazırlamada kullanır, eğitim programlarına ilişkin yeni uygulama ve yöntemler geliştirir.
PY9. Disiplinler arası etkileşimle ilgili bilgilerini çocuk gelişimi alanı ile ilgili uygulamalarında kullanır.
PY10. Farklı özellikteki çocukların desteklenmesine yönelik yeni yöntem ve yaklaşımlar geliştirme olanağı sağlayan bağımsız çalışmalar gerçekleştirirek, alanın gelişimine katkı sağlar.
PY11. Farklı özellikteki çocuklara ve ailelerine yönelik eğitici, bilgilendirici, destekleyici yeni ve farklı projelerde liderlik yapar.
PY12. Alanı ile ilgili özgün bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayına dönüştürür.
PY13. Eleştirel düşünme, yaratıcılık, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, çocuk gelişimi alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
PY14. Alanı ile ilgili bilgilerini, elde ettiği araştırma sonuçlarını, deneyim ve özgün görüşlerini disiplinlerarası ortamlarda paylaşır.
PY15. Çocuk Gelişimi ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası alanda en az bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel düzeyde iletişim kurar ve tartışır.
PY16. Alanı ile ilgili yenilik ve ilerlemeler hakkında çocukları, ailelerini ve eğiticileri bilgilendirerek, bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
PY17. Çocuk Gelişimi alanı ile ilgili konularda karşılaştığı toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik sorunlara çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimine katkı sağlar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Doktora programından mezun olan meslek elemanları, çalıştıkları kurumlarda Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerin çocuk gelişimi ile ilgili alanlarında akademisyen olarak çalışmaktadırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.