Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Gelişimi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL

Tanıtım

Toplumun temelini oluşturan çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini değerlendirmek ve her yönden desteklemek, ailelere ve eğitimcilere bu konuda rehberlik etmek, uygun eğitim programlarının oluşturulabilmesi açısından gerekli yönlendirmeleri yapmak ve toplumu bilinçlendirmek gibi önemli görevleri üstlenen Çocuk Gelişimciler; her yönden sağlıklı, başarılı bireylerden oluşan, çağdaş ve bilinçli bir toplum için önemli rol oynamaktadırlar. Aileye ve çocuğa ilişkin sorunların giderek artması ve çeşitlenmesi, Çocuk Gelişimi alanının önemini giderek daha fazla ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda Çocuk Gelişimi tezli/tezsiz yüksek lisans programının amacı; çocuk gelişiminin desteklenmesine ilişkin daha üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip meslek elemanları yetiştirmektir. Çocuk Gelişimi tezli/tezsiz yüksek lisans programından mezun olan bireyler, çocuk gelişimi alanıyla ilgili bilgi ve uygulama düzeyinde yurtiçi ve yurtdışı yenilikleri takip etme ve hayata geçirme, araştırma planlama, yürütme ve rapor etme, araştırmaları alan çalışanlarıyla paylaşma, alanı ile ilgili literatür ve bilimsel çalışmaları takip etme gibi üst düzey becerilere sahip olmaktadır.Tezli yüksek lisans programında öğrenciler; en az 7 ders/en az 56 AKTS’lik derslere ek olarak 1 seminer ve tez çalışması ile birlikte toplam 120 AKTS ile mezun olurlar.Tezsiz yüksek lisans programında öğrenciler; en az 10 ders/en az 80 AKTS’lik derslere ek olarak dönem projesi ile birlikte toplam 90 AKTS ile mezun olurlar.

Programın Amacı

Çocuk gelişimi tezli/tezsiz yüksek lisans programının amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli olan, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve özbakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan uzman bireyler yetiştirmektir. Ayrıca tezli/tezsiz yüksek lisans programından mezun olacak bireylerin; alanı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı literatürü takip ederek çocuk gelişimi ile ilgili bilimsel çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması, edindiği bu bilgi ve becerileri mesleki olarak kendini geliştirmek ve alana katkı sağlamak üzere kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Çocuk Gelişimi tezli/tezsiz yüksek lisans programından öğrenciler, çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme, gelişim düzeylerine uygun programlar hazırlama ve çevre düzenlemesi yapma, çocuğun farklı alanlardaki gelişimlerini takip etme ve yeni düzenlemeler yapma ve eğitim programları hazırlama, ailelere, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma, toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk - aile ile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma, çocuk gelişimi alanı ile ilgili bilimsel yayın ve çalışmaları takip etme, bu bilgi ve becerileri çocuk gelişimi ile ilgili olarak yapacağı çalışmalarda kullanabilme ve alan çalışanlarıyla paylaşabilme formasyonu ile donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.
PY1. Çocuk gelişimi alanındaki alt uzmanlık alanlarında lisans yeterliliklerine göre daha derin bilgiye sahiptir.
PY2. Çocuk gelişimi alanında çocuğu, aileyi, okulu vb. faktörleri göz önünde bulundurarak gelişimi destekleyici çalışmalar planlama ve ortamlar yaratma bilgisine sahiptir.
PY3. Çocuk Gelişimi alanında yapılan çalışmalarda kullanılabilecek istatistiksel yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY4. Çocuk gelişimi alanında edindiği alt uzmanlık düzeyindeki kuramsal bilgileri farklı çocukların gelişim ve eğitimine ilişkin uygulamalarda kullanr.
PY5. Çocuk gelişimi alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur ve bu bilgileri çocukların yararına kullanır.
PY6. Çocuk gelişimi alanında karşılaştığı sorunların ve problemlerin çözümünde, kuramsal bilgilere dayanarak farklı stratejik yaklaşımlar oluşturur, uygular ve takip eder.
PY7. Çocuk gelişimi alanında yaptığı çalışmalarda uygun olan istatistik yazılımlarını ve yöntemleri doğru seçer ve yorumlar.
PY8. Bilimsel ilke ve yöntemleri doğrultusunda çalışmaların raporları hazırlar.
PY9. Çocuk gelişimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve tüm teknolojik araçları alana özgü çalışmalarında etkin şekilde kullanır.
PY10. Çocuk gelişimi alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve uygulamasında sorumluluk alır.
PY11. Çocuk gelişiminin alt alanlarına ilişkin uygulamalarında etkin rol alır.
PY12. Çocuk gelişimi alanı ile ilgili bilgilerini güncel olarak geliştirir, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
PY13. Bilimsel bir çalışmayı alanı ile ilgili bilgilerini kullanarak analiz eder ve yorumlar.
PY14. Çocuk gelişimi alanındaki çalışmalarını disiplinlerarası ortamlarda sunar ve tartışır.
PY15. Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakışaçısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
PY16. En az bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
PY17. Çocuk gelişimi alanı ile ilgili çalışmaları ve politikaları, bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
PY18. Çocuk gelişimi alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
PY19. Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tezli/tezsiz yüksek lisans programından mezun olan meslek elemanları, çalıştıkları kurumlarda Çocuk Gelişimi Uzmanı olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerin çocuk gelişimi ile ilgili alanlarında akademisyen olarak çalışmaktadırlar.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.