Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sinir Bilimleri (DR) Programı

Tanıtım

Sinir Bilimleri Doktora Programından doktora derecesi alabilmek için öğrencinin önerilen zorunlu dersler yoluyla 24 kredi ve seçmeli dersler yoluyla en az 12 kredi; toplam en az 36 kredi alması gerekmektedir.

Programın Amacı

Sinir bilimleri alanında, sağlık, mühendislik ve sosyal bilim alanından eğitimcilerin desteğiyle, araştırma yöntemleri konusunda donanımlı ve özelleştiği alanda bilgili araştırmacılar yetiştirmek, temel ve klinik sinir bilimleri alanında araştırmalar gerçekleştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Bilgi: Hücre biyolojisi, sinir sistemi işlevsel anatomisi, sinir sistemi fizyolojisi, sinir bilimlerinde belirli bir alanda (örn. nörogörüntüleme, psikiyatri, nöroloji gibi) derinliğine bilgi, temel istatistik. Beceri: Sinir hücresiyle ilgili bilgilere ulaşabilme, insan sinir sisteminin işlevlerini bütün olarak kavrama, sinir bilim araştırma yöntemlerini kavrama, araştırma yöntemi oluşturma, veri toplama ve inceleme, yorumlama becerisiTutum:İnsan sinir sistemi klinik sorunlarına temel bilimsel bir bakış açısı kazanmak, araştırma etiğine uygun davranmak, araştırma sonuçlarını yorumlayabilmek, sunabilmek ve tartışabilmek
PY1. Temel hücre biyolojisi, sinir sisteminin işlevsel anatomisi ve sitoarkitektürü, sinir sistemi fizyolojisi, sinir bilimleriyle ilgili belirli bir alanda (örn. işlevsel ve yapısal görüntüleme, klinik psikiyatri ve nörolojik bilimler gibi) bilgi sahibi olur.
PY2. - Bilimsel araştırma yöntemleri, planlama ve yürütme basamakları ve metodolojisi, klinik araştırma yöntemleri ve diğer araştırma yöntemlerinden farkları hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. - Bilimsel çalışmalarda kullanılan temel istatistik yöntemlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
PY4. Bilimsel yöntemin bilim tarihi boyunca gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
PY5. Bilim etiğinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
PY6.Sinir bilimlerinde kullanılan temel araştırma yöntemlerini kavrar. Bunlardan en az birini araştırma alanıyla ilgili olarak doğru olarak uygulayabilir.
PY7. Sinir hücresiyle ilgili bilgilere ulaşabilecek ve bu bilgileri kavrayabilecek yeterliliğe erişir.
PY8.İnsan sinir sisteminin işlevlerine bütüncül olarak yaklaşabilir.
PY9. Gerekli araştırma yönteminin seçilmesi, protokol oluşturulması, veri toplama ve değerlendirme aşamalarını bağımsız olarak yapabilir.
PY 10. Belirli bir konuda bilgi toplayıp sunabilir, tartışabilir.
PY11.- Alanıyla ilgili olarak anlamı olan hipotezler kurar.
PY12. - Alanıyla ilgili ulusal düzeyde proje yazabilme ve savunabilme becerisini edinir.
PY 13. - Bir araştırma laboratuarını yönetebilir.
PY14. Alanıyla ilgili literatürü takip eder.
PY15.Yeni fikirleri, araştırma sonuçlarını analiz edebilir. Bileşenler arasında ilgi kurarak yorumlar.
PY 16. Yeni, eksik veya kısıtlı bilgileri bir bütün halinde sentez eder ve yeni fikirler üretir.
PY17. Alanından veya alanı dışından diğer araştırıcılarla veya topluluklarla iletişim kurar. Gerekirse bu kişi veya kurumlarla işbirliği yapabilir.
PY18.- Araştırmalarının rasyonelini konu hakkında bilgili olmayan kişilere de açıklayabilir.
PY19.Sinir bilimleri alanının ülkemizde tanınması, yaygınlaşması ve kurumlaşması için her türlü girişimi yapar.
PY20. Bilim ve araştırma etiğine uygun davranır. Uygun olmayan davranışlarla karşılaştığında gerekli girişimlerde bulunmanın bir sorumluluk olduğunun bilincindedir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Üniversite ve araştırma kurumları

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.