Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Psikiyatri (YL) Programı

Tanıtım

1970 lerden beri multidisipliner ekip anlayışı içinde çalışan bir kurum olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı’nı kurmuştur. Çalışmaları, çeşitli disiplinlerden öğretim elemanlarından oluşan bir ekiple, multidisipliner bir yaklaşımla yürütülen Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalının amacı toplum ruh sağlığı alanında çeşitli işlevleri yürütebilecek bilgiyle donanmış eleman yetiştirmektir. Lisans üstü “Master” programı çerçevesinde gerçekleştirilecek bu uygulama tezli ve tezsiz olarak planlanmıştır.             Program Psikiyatri başta olmak üzere Psikoloji, Halk Sağlığı, Sosyal Hizmetler, Hemşirelik gibi ilgili disipliner çerçevesinde değerlendirilmiştir. Programı aşağıda belirtilen dallardan birinde lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olan ve tercihen alanda üç yıldır çalışmakta olanlar kabul edilir1-    Tıp Fakültesi (Halk Sağlığı Uzmanı, Aile Hekimi, Psikiyatrist)2-    Hemşirelik Yüksek Okulu 3-    Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu4-    Sağlık Eğitim Fakültesi5-    Üniversitelerin Edebiyat, Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji, Sosyal Antropoloji, Eğitim Bilimleri Fakültelerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitiminde Psikolojik Hizmetler, Özel Eğitim ile, yine üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Tiyatro Bölümleri6-    Sağlık Meslek Yüksek Okulları7-    Beden Eğitimi ve Spor Okullarından öğrenci alınacaktır.Program, konu ve içerik açısından yukarıda alınan ilgili disiplinlerin görüşü alınarak şekillendirilmiştir.  

Programın Amacı

Ruh sağlığına bütüncül bakış açısıyla yaklaşan ve toplum ruh sağlığına bu bakışı yansıtabilen elemanlar yetiştirilmek; ruh sağlığı hizmetlerinin verilmesi, ruh sağlığı politikası ve programlarının oluşturulması basamaklarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Programdan mezun olan öğrenci;Ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesini farklı boyutlarıyla ele alıp değerlendirebilir, psikiyatri dışındaki disiplinlerin alana katkıları konusunda bilgi sahibidir. Yaşamın doğal bir parçası olduğu halde ruhsal sorunların gelişme ihtimalinin yüksek olduğu ve toplumsal önem taşıyan ergenlik, yaşlılık, kriz durumları, yaslar konusunda bilgi sahibidir. İntiharın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve önlenmesinin mümkün olduğunu bilir. Ruhsal sorunların gelişimi açısından risk altında olan kişileri tanır ve ruh sağlığı merkezlerine yönlendirilmesini sağlar. Ruhsal hastalıkların bir halk sağlığı sorunu oluşturacak düzeyde yaygın olduğunun ve ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesinin ruhsal hastalıkların tedavisinden daha kolay ve daha az maliyetli olduğunun farkındadır.  Bu farkındalıkla kendi alanında ruh sağlığının geliştirilmesi konusunda eğitim çalışmaları ve projeler yürütür. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dallarıyla ortak araştırma projeleri yürütür. Araştırmaların sonuçlarını bilimsel platformlarda (kongreler, bilimsel dergiler) sunar. Programda edindiği bu yeterlilikleri ruh sağlığı politikaları geliştirme için uygulayabilir.  
Ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sosyal psikiyatrinin yeri konusunda bilgi sahibidir.
Türkiye’de ve dünyada sosyal psikiyatri uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
Sosyal hizmetler , hemşirelik ve psikoloji gibi farklı disiplinlerin sosyal psikiyatrideki yeri hakkında bilgi sahibidir.
Sosyal psikiyatride halk sağlığı uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
Gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibidir.
Ergenlik dönemi , normal ergen gelişimi, ergenlikte sık görülen ruhsal sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
Normal yaşlanma , yaşlılıkta görülen psikiyatrik tablolar ve yaşlılar için sosyal psikiyatrik yaklaşım konusunda bilgi verir.
Psikiyatrik semiyoloji ve hastalıklar konusunda bilgi sahibidir.
Psikiyatri hastalarının rehabilitasyonunda gündüz hastanesi uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
Kriz ve krize müdahale konusunda bilgi sahibidir.
Sosyal psikiyatri alanında bilimsel gelişmeleri izler.
Eleştirel ve bilimsel düşünme, sorunları değerlendirip çözme süreçleriyle fikir ve projeler geliştirir.
Bilimsel araştırma planlar ,yürütür, sonuçlandırır ve sonuçlarını bilimsel (kongrelerde sunum, makale yazımı) platformlarda paylaşır.
Araştırmalarında etik ilkeleri gözetir.
Sağlık hizmetleri yapılan ulusal ve uluslar arası projelerde yer alır.
Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri programına katkısı bulunan disiplinlerde (hemşirelik, psikolog, sosyal hizmet, sağlık hizmetleri) yapılan ulusal ve uluslar arası projelerde yer alır.
Programda kazandığı yetkinliklerinde alanla ilgili eğitim programları ve stratejilerinin geliştirilmesinden yararlanır.
Ruh sağlığının korunmasında aile içi iletişiminin yerini aile değerlendirmesi ve danışmanlık yöntemlerini bilir.
Sağlığın korunması alanında medyanın yeri konusunda bilgi sahibidir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Psikiyatri kliniklerinde tedavi ekibi üyesi,ruh sağlığı daire başkanlığı,illerde sağlık müdürlüğüne bağlı ruh sağlığı sorumluları,toplum ruh sağlığı merkezleri, ruh sağlığı hizmetleri sorumluluğunu yürüten uzmanlar,v.b.   

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir. 

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.