Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Diyagnostik İmmünoloji (YL) (Pasif) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Göksal KESKİN

Tanıtım

İmmünolojinin Temel Kazanımları

Programın Amacı

Klinik laboratuvar bilimleri ve tıbbi teknoloji yüzyılı aşkın süredir halk sağlığı korunmasının bir parçasıdır. Özellikle son yıllarda yaşanan bilgi patlaması ve otomasyon gelişmeleri tıbbi teknoloji ve klinik laboratuvar bilimleri programlarının daha organize ve detaylı olarak yüksek lisans düzeyinde verilmesini doğurmuştur. Bu program, immünoloji alanındaki temel bilgilerin öğrenilmesi, uygulamalı biyolojik bilimlerin prensipleri ve manuel/otomatik  klinik laboratuvar tekniklerinin öğrenilmesini, sürekli kalite kontrolü ve problem çözme yeterliliğinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Diyagnostik İmmünoloji Lisansüstü Kazanımları
PY1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak bir eğitim alanında uzmanlık düzeyinde kurumsal ve uygulamalı güncel bilgi düzeyine sahip olur, geliştirir ve derinleştirir.
PY2-Alanı ile ilgili disiplinler arası etkileşimi kavrar.
PY3-Alani ile ilgili teknolojilerin ve yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olur.
PY4-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kurumsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
PY5-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir; uzmanlık gerektiren sorunları nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
PY6-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PY7-Kendi sonuçlarını yorumlayabilecek düzeyde istatistiksel programları kullanabilir.
PY8-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulama, çözüm yolları geliştirme, çözmek, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yeterliklerine sahiptir.
PY9-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
PY10-Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
PY11- Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilir, öğrenmeyi yönlendirebilir. .
PY12-Mesleki Gelişim ve Yaşamboyu Öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygulayabilir.
PY13-Alanındaki güncel geliş-meleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
PY14-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilir, liderlik edebilir.
PY15-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/ uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşabilir.
PY16-Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PY17-Alanı ile ilgili konularda ortaya çıkan bilimsel yenilikleri yorumlayabilme, geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme yeterliğine sahiptir.
PY18-Alanı ile ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
PY19-Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
PY20-Bilimsel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilir.
Bilgi
Kazanım
Uygulama

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tanı amaçlı laboratuvarlar, klinik immünoloji laboratuvarı, araştırma laboratuvarları, enstitüler, özel firmalarda satış temsilcisi, ürün sorumlusu pozisyonlarında istihdam edilebilir

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.