Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Mehmet Rıfat VURAL

Tanıtım

Yüksek lisans programı, 14 kredi zorunlu ve “10 kredi seçmeli olmak üzere 24 kredi ders, 1 seminer, klinik –laboratuvar çalışmaları, tez çalışmalarından oluşan en az 2 yıllık bir programdır. Program, 5 yıllık veteriner hekimliği lisans programını tamamlayan veteriner hekimlere açıktır. Tez konuları, evcil hayvanlarda, reprodüktiv biyoteknoloji, reprodüktiv onkoloji, reprodüktiv sürü sağlığı, meme sağlığı ve süt hijyeni, pre-partum ve potspartum geçiş dönemi sorunları, infertilite sorunlarına yöneliktir. Programı başarı ile tamamlayanlar, “Bilim Uzmanı” ünvanı alırlar. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı program olarak yürütülür.

Programın Amacı

a)Veteriner doğum ve jinekoloji alanında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmak ve alanındaki gelişmeleri takip edebilmek;b)bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

-Alanında, derinlemesine ve güncel bilgilere sahiptir-Yeni fikirler üretme kapasitesini geliştirmeye yönelik bilgi ve anlama düzeyine sahiptir.- Bir araştırma sürecini, bilimsel bir bütünlük içinde, planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlamabecerisine sahip olur.-Çalışma alanına veya sektöre yönelik mesleki - teknik becerileri uzmanlık düzeyinde uygular-Yeni ve karmaşık fikirleri eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yeteneğine sahip olur veedinmiş olduğu bilgi ve becerileri yeni veya tanıdık olmayan durumlara uyarlar.-Uzmanlık alanları ile ilgili kendi emsalleri, bilimsel topluluklar ve halk ile iletişim kurabilir ve bilgi aktarır.-Mesleki etiğe uygun bilimsel düşünce ve görüşler doğrultusunda davranışlar sergiler.
Evcil hayvanlarda Doğum ve Jinekolojinin temelleri, üreme, üreme, ve meme hastalıklarının hücresel, fizyolojik ve endokrinolojik mekanizmaları ve bunların sağaltılmaları ile reproduktif biyoteknoloji , sürü yönetimi, fertilite alanlarında bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
Temel bilimler, pre-klinikler, diğer klinik bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler ile disiplinlerarası etkileşimi özümser.
Bir araştırma sürecini, bağımsız olarak, planlama, tasarlama, uygulama ve uyarlama becerisine sahip olur
Mesleğine ve sektöre yönelik teknik becerileri uzmanlık düzeyinde uygular ve bu becerilerini yeni veya tanıdık olmayan durumlara uyarlar
Yeni ve karmaşık fikirleri eleştirel analiz, sentez ve değerlendirme yeteneğine sahip olur
Uzmanlaştığı alanda kendi emsalleri, bilimsel topluluklar ve halk düzeyinde anlaşılabilir ve etkin bir sunum yapma, sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi kazanır
Mesleki etiğe uygun bilimsel düşünce ve görüşler doğrultusunda davranışlar sergiler
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Yüksek lisans programlarından mezun olan adaylar; doktora eğitimine yönlenmelerinin yanı sıra; ilaç sektörü, sürü sağlığı yönetim programları, pet hayvanları klinikleri, haralar, küçük ve büyük ruminant işletmelerinde istihdam edilme olanaklarına sahip olurlar.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.