Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dölerme ve Suni Tohumlama (DR) Programı

  • Derece Doktora
  • Program Tipi Doktora
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Tam zamanlı
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ali DAŞKIN

Tanıtım

Hayvanlarda reprodüksiyon, suni tohumlama ve androloji konularında bilimsel gelişmeleri izlemek, hayvanlardan sağlıklı ve daha fazla dölverimi alınmasına yönelik reprodüktif biyoteknolojilerin saha uygulamalarını sağlamak ve araştırmak. Hayvanlardan sağlıklı ve verim gücü yüksek döllerin alınması için her türlü reprodüktif uygulamaların yetiştirme koşullarında uygulanması.

Programın Amacı

Hayvan yetiştiriciliğinde ve sağlığında reprodüksiyon ve suni tohumlama konusunda uzman eleman ve akademik personel yetiştirmek

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Reprodüksiyon (Dölerme), Androloji ve Suni Tohumlama kapsamında erkek ve dişi hayvanları ilgilendiren, farklı türlere yönelik reprodüktif idare ve reprodüktif biyoteknoloji konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur ve sahada uygulayabilir. Alanıyla ilgili yeni bilgileri ve teknolojileri takip eder, değerlendirir ve kullanabilir.Multidisipliner çalışmalara katılabilir. Ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, ya da toplantılara katılıp, sözlü ya da poster bildiri sunarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
1-Reprodüksiyon (Dölerme), Androloji ve Suni Tohumlama kapsamında erkek ve dişi hayvanları ilgilendiren, farklı türlere yönelik reprodüktif idare ve reprodüktif biyoteknoloji konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur.
2-Bu bilgilerini hayvanların sağlıklı olması ve yeterli dölverimi elde edilmesine yönelik saha uygulamalarını geliştirebilecek düzeyde bilgi sahibi olur.
3-Alanıyla ilgili bilgi birikimini kullanarak değişik disiplinler ve alt alanları arasında ilişki kurar, karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmeler yaparak kendini geliştirir, bilime yenilik getirecek özgün fikir ve tanımlara ulaşır.
4-Reprodüksiyon alanında gerekli araç ve ekipman bilgisine sahiptir.
5-Reprodüksiyon, Androloji ve Suni Tohumlama Kliniğine gelen hayvan türlerinde hormonal, androlojik ve jinekolojik tedavi ve uygulamaları yapabilecek hekimlik bilgisine sahiptir.
6- Reprodüksiyon alanında yeni bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
7- Reprodüksiyon alanında saha çalışmaları yürütebilir, reprodüktif biyoteknolojileri sahaya uygulayabilir.
8- Reprodüksiyon, Androloji ve Suni Tohumlama kapsamında değişik hayvan türlerinde sinkronizasyon, spermanın alınması ve saklanması, androlojik muayeneler, suni tohumlama, infertilite tedavileri ve biyoteknolojik yöntemlerle ilgili deneyler yapabilir.
9- Alanıyla ilgili ileri düzey araştırmaların yürütücülüğünü başarabilir.
10- Değişik hayvan türlerinde suni tohumlama yapabilir.
11- Küçük ya da büyük ölçekli hayvancılık işletmelerinde hayvanların reprodüktif idaresini yürütebilir ve sürdürülebilir yüksek dölverimi parametrelerini kontrol altında tutabilir.
12- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirir.
13 –Hayvanlarda reprodüksiyon, suni tohumlama ve androloji konularında yerli yabancı bilimsel gelişmeleri izleyebilir.
14- Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde Türkçe ve yabancı dilde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak kendini geliştirebilir, bilgi sınırlarını genişletebilir.
15- Sperma üretim laboratuvarını ve Reprodüksiyon, Androloji ve Suni Tohumlama Kliniğini bağımsız olarak yönetebilir, rutin işlemleri koordine edebilir.
16- Multidisipliner çalışmalara uyum gösterebilir, ekibin bir parçası olarak araştırmalara katılabilir
17- Alanıyla ilgili disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapabilir.
18- Alanı ya da mesleğe ilişkin yasal değişiklik ve düzenlemeleri izler, yorumlar ve öneriler getirebilir.
19-Reprodüksiyon, Androloji ve Suni Tohumlama ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler, kendisinin uygulama olanakları ve sınırlarını zorlar.
20-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
21-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
22-Ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, ya da toplantılara katılıp, sözlü ya da poster bildiri sunarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
23-İnsan, hayvan ve hasta haklarına ve çevreye duyarlıdır.
24-Jüri önünde, hakemler kurulunda ya da uzman bir topluluk karşısında kendine ait özgün düşünce ve görüşlerini ya da hipotezlerini savunma yetkinliğini gösterebilir.
25-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.
26-Alanı ile ilgili sosyal programlara katılır, bu anlamda medya ile ilişkilerini geliştirerek toplumu, mesleği, mesleğin sorunları, ya da mesleğine ilişkin genel politikaları değerlendirip, toplumu aydınlatabilir.
27-Alanı ile ilgili dolayısıyla mesleğine ilişkin sorunlara çözüm üretebilir, bunları uygulamaya geçebilir ve bu kararlarını ulusal ve uluslar arası platformlarda dile getirip, savunup, kabul ettirebilir.
28-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik kararlar almada ve harekete geçmede ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilme etkileşim kurabilme yeteneğindedir.
29-Alanına yönelik bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere açıktır, topluma tanıtıcı aktiviteleri yapabilir.
30-Araştırmalarında, bilimsel çalışmalarını yürütürken genel olarak etik kurallara uyar.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tarım Bakanlığı, serbest veteriner hekimlik, özel veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, belediyeler, Çevre ve Orman  Bakanlığı, üniversitelerde akademik personel, özel hayvancılık firmaları

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.