Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Dölerme ve Suni Tohumlama (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ali DAŞKIN

Tanıtım

Hayvanlarda reprodüksiyon, suni tohumlama ve androloji konularında bilimsel gelişmeleri izlemek, hayvanlardan sağlıklı ve daha fazla dölverimi alınmasına yönelik reprodüktif biyoteknolojilerin saha uygulamalarını sağlamak ve araştırmak. Hayvanlardan sağlıklı ve verim gücü yüksek döllerin alınması için her türlü reprodüktif uygulamaların yetiştirme koşullarında uygulanması.

Programın Amacı

Hayvan yetiştiriciliğinde reprodüksiyon ve suni tohumlama konusunda uzman eleman yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Reprodüksiyon (Dölerme), Androloji ve Suni Tohumlama kapsamında reprodüktif idare ve reprodüktif biyoteknoloji konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir. Hayvanlarda reprodüksiyon, suni tohumlama ve androloji konularında yerli yabancı bilimsel gelişmeleri izleyebilir, yeni bilgileri ve teknolojileri kullanabilir.Ulusal kongre, sempozyum, ya da toplantılara katılıp, sözlü ya da poster bildiri sunarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
1-Reprodüksiyon (Dölerme), Androloji ve Suni Tohumlama kapsamında reprodüktif idare ve reprodüktif biyoteknoloji konusunda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibidir.
2-Bu bilgilerini hayvanların sağlıklı olması ve yeterli dölverimi elde edilmesine yönelik kullanıp saha uygulamalarını geliştirebilecek donanımdadır.
3-Reprodüksiyon, Androloji ve Suni Tohumlama Kliniğine gelen hayvan türlerinde hormonal, androlojik ve jinekolojik tedavi ve uygulamaları yapabilecek hekimlik bilgisine sahiptir.
4-Reprodüksiyon alanında yeni bilgileri ve teknolojileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kullanabilir.
5- Reprodüksiyon, Androloji ve Suni Tohumlama kapsamında değişik hayvan türlerinde sinkronizasyon, spermanın alınması ve saklanması, androlojik muayeneler, suni tohumlama, infertilite tedavileri ve biyoteknolojik yöntemlerle ilgili deneyler yapabilir.
6- Alanıyla ilgili araştırmalar yapabilir , bu araştırma sonuçlarını makaleye dönüştürüp yayınlayabilir .
7- Değişik hayvan türlerinde suni tohumlama yapabilir.
8–Hayvanlarda reprodüksiyon, suni tohumlama ve androloji konularında yerli yabancı bilimsel gelişmeleri izleyebilir.
9- Ulusal dergilerde Türkçe alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak kendini geliştirebilir, bilgi sınırlarını genişletebilir.
10- Suni Tohumlama laboratuvarında ve Reprodüksiyon, Androloji ve Suni Tohumlama Kliniğinde rutin işlemleri organize edebilir.
11- Disiplinlerarası çalışmalara uyum gösterebilir, ekibin bir üyesi olarak araştırmalara katılabilir.
12- Alanı ya da mesleğe ilişkin yasal değişiklik ve düzenlemeleri izler, yorumlar ve öneriler getirebilir.
13-Reprodüksiyon, Androloji ve Suni Tohumlama ve ilişkili alanlarda mesleki ve teknolojik gelişmeleri izler.
14-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilir.
15-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için etkili eğitim stratejileri geliştirir ve uygular.
16-Ulusal kongre, sempozyum, ya da toplantılara katılıp, sözlü ya da poster bildiri sunarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
17-İnsan, hayvan ve hasta haklarına ve çevreye duyarlıdır.
18-Jüri önünde, hakemler kurulunda ya da uzman bir topluluk karşısında kendine ait görüşlerini savunabilir.
19-Alanı ile ilgili sosyal programlara katılır,bu anlamda medya ile ilişkilerini geliştirerek toplumu mesleği, mesleğin sorunları, ya da mesleği de kapsayan genel politikaları değerlendirip, toplumu aydınlatabilir.
20-Alanı ile ilgili dolayısıyla mesleğine ilişkin sorunlara çözüm üretebilir.
21-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik kararlar almada ve harekete geçmede ilgili kişilerle etkileşim kurabilme yeteneğindedir.
22-Alanına yönelik bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemelere açıktır, topluma tanıtıcı aktiviteleri yapabilir.
23-Bilimsel çalışmalarını yürütürken etik kurallara uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Tarım Bakanlığı, serbest veteriner hekimlik, özel veteriner klinikleri,hayvan hastaneleri, belediyeler, Çevre ve Orman  Bakanlığı, özel hayvancılık firmaları

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.