Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (DR) Programı

Tanıtım

Eczacılık Mevzuatı, yönetim ve işletme fonksiyonları ve eczacılık etiği konularında çalışılır.

Programın Amacı

Tüm eczacılık işletmelerinde üst yönetim kademesinde görev alacak eczacıları yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Alanında gerekli ekipman bilgisine ve çalışma prensiplerine sahiptir. Eczacılık İşletmeciliğinde kullandığı metodoloji ile ileri düzeyde araştırmalar yürütebilir. Eczacılık meslek örgütleri ile çalışıp, mesleği için gerekli düzenlemelerde yer alabilir. Eczacılık İşletmeciliği alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
PY1- Eczacılık İşletmeciliğinin uygulama alanları olan ilaç fabrikalarının kurulmasından, ilacın pazarlanması ve dağıtımına kadar her alanda yeni yöntemler geliştirebilme ve sonuçlarını yorumlayabilme için gerekli bilgilere sahiptir.
PY2- Alanında gerekli ekipman bilgisine ve çalışma prensiplerine sahiptir.
PY3- Elde edilen anket verilerini değerlendirecek programları kullanma bilgisine sahiptir.
PY4- Yönetim ve Organizasyon konusunda yeni bilgileri sistematik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip kullanabilir.
PY5- Yüksek lisans yetkinliklerine dayalı olarak Yönetim ve Organizasyon alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde derinliğine araştırılması sonucu bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilir.
PY6- Eczacılık İşletmeciliğinde kullandığı metodoloji ile ileri düzeyde araştırmalar yürütebilir.
PY7- Alanı ile ilişkili olduğu çeşitli disiplinler arasında ilişkiler kurarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
PY8- Yönetim ve Organizasyonla ilgili ortaya çıkan sorunları etik ilkeler çerçevesinde yorumlama, analiz edebilme becerisine sahiptir.
PY9- Alan araştırmalarında planlama ve yürütebilme becerisine sahiptir.
PY10- İlaç üretiminde maliyet analizleri ve eczanelerde stok mal bulundurma analizleri yapma becerisine sahiptir.
PY11- Eczacılık İşletmeciliği alanında özgün çalışmaları kendi başına geliştirebildiği gibi sağlık alanındaki diğer disiplinler ile de ortak çalışmalar geliştirebilir.
PY12- Eczacılık İşletmeciliği ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız veya grup olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemelere katkıda bulunabilir.
PY13- Araştırmalarda alanına özgü yöntemleri uygulayabilir ve yöntemler geliştirebilir.
PY14- Eczacılık İşletmeciliği ile ilgili en az bir bilimsel/özgün makaleyi uluslar arası dergilerde yayın yapabilir.
PY15- Eczacılık İşletmeciliği alanında özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
PY16- Yönetim ve Organizasyon alanında elde edilen verileri yorumlayabilir ve bu verileri rapor haline getirebilir.
PY17- Eczacılık meslek örgütleri ile çalışıp, mesleği için gerekli düzenlemelerde yer alabilir.
PY18- Yaratıcı ve eleştirel düşünce ve yaklaşımlar ile sorun ve/veya problem çözme, yorumlama ve doğru karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak Yönetim ve Organizasyon ile ilgili düşünce ve yeni yöntemler geliştirebilir.
PY19- Eczacılıkla ilgili yasal düzenlemeleri ve düzenlemelerdeki değişimleri izler ve yorumlar.
PY20- Yönetim Fonksiyonlarını yerine getirirken meslektaşları, sağlık çalışanları ve hastaları ile etik ilkeler çerçevesinde işbirliği yapar.
PY21- Çalışanları ile etik ilkeler çerçevesinde işbirliği yapar.
PY22- İnsan, hasta ve hayvan haklarına ve çevreye duyarlıdır.
PY23- Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
PY24- Meslek örgütleri ile iletişim halindedir.
PY25- Mesleki alanda toplantılar yapar, kongre ve meslek içi eğitim programlarının düzenlenmesinde görev alabilir.
PY26- Eczacılık İşletmeciliği ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslar arası düzeyde destekler.
PY27- Eczacılık İşletmeciliği alanında karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurabilir.
PY28-Araştırma etiğine uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1. İlaç Sanayii 2. Hastaneler 3. Devlet Kurumları 4. Özel Kurumlar 5. Üniversiteler 6. Sağlık Bakanlığı 7. Askeri Sağlık Birimleri 8. Sosyal Güvenlik Kurumu

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.