Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

Tanıtım

İşletme fonksiyonları, eczacılık etiği ve mevzuatı konularında teorik ve pratik olarak çalışılır.

Programın Amacı

Eczaneden ilaç fabrikasına kadar tüm eczacılık işletmelerinde yaşanabilecek işletme ve yönetim problemlerini belirleyecek ve çözüm üretebilecek ve uzmanlık alanında yönetim kademesinde görev alabilecek uzmanlar yetiştirmektir. 

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Eczacılık İşletmeciliği alanında modern ve ileri düzeyde ilke, kuram, teknik ve yöntemleri kullanarak daha kesin ve daha doğru sonuçlara ulaşılması için gerekli bilgiye sahiptir.
PY1- Lisans düzeyi yeterliklerine bağlı olarak, bir eczacılık İşletmesinde kullanılacak yönetim ve işletme bilgilerine sahiptir.
PY2-Eczacılık İşletmeciliği alanında modern ve ileri düzeyde ilke, kuram, teknik ve yöntemleri kullanarak daha kesin ve daha doğru sonuçlara ulaşılması için gerekli bilgiye sahiptir.
PY3- Eczacılık işletmelerinin ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.
PY4- Alanında yaptığı anket sonucunda elde edilen bilgileri rapor halinde sunabilir, bu raporu yorumlar ve gereken bilgileri kullanabilir.
PY5- Eczacılık İşletmeciliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
PY6- İşletmecilik alanında edindiği bilgileri, farklı disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir.
PY7-Eczacılık İşletmeciliği alanında ileri düzeyde araştırmaları planlaması ve yürütebilme yapar.
PY8- Genel İşletme alanındaki yöntemleri Eczacılık İşletmeciliği alanına uygulayabilir.
PY9-Alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği verileri yorumlayabilir ve bu verileri rapor haline getirebilir.
PY10- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları bilimsel temellere dayanarak çözümleyebilir.
PY11- Eczacılık İşletmeciliği ile ilgili bir çalışmayı gerekli yöntemleri uygulayarak bağımsız olarak yürütebilir.
PY12- Eczacılık İşletmeciliği alanında özgün çalışmalar yapabildiği gibi, eczacılık alanındaki diğer disiplinler ile de ortak çalışmalarda öncülük yapabilir.
PY13- Alanındaki meslek örgütleri ile çalışıp, mesleği için gerekli düzenlemelerde yer alabilir.
PY14- Eczacılık İşletmeciliği alanındaki yeni gelişmeleri çalışmalarında kullanabilir.
PY15- Mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında uygulayabilir.
PY16- Sağlık politikaları ile ilgili bilgileri gerekirse eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve kendisinin ve çalışanlarının öğrenmesini yönlendirebilir.
PY17- Mesleki alanıyla ilgili bilgi ve yetkinlik kazanmak için etkin ve aktif eğitim stratejileri programlar, geliştirir ve uygular.
PY18- Sosyal Eczacılık alanıyla ilgili mesleki ve teknolojik uygulamaları ve her türlü gelişmeyi öğrenmeye açıktır.
PY19- Mesleki alanda ulusal ve uluslararası literatürlere ulaşmayı öğrenir.
PY20- Eczacılık ve sağlık politikaları ile ilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bilimsel verilerle destekleyerek alanındaki ya da alanı dışındaki gruplarla yazılı, sözlü veya görsel olarak sistemli bir şekilde paylaşabilir.
PY21- Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir ve çalışanları arasında eşgüdümü sağlar.
PY22- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini sergileyebilir.
PY23- Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
PY24- Meslek örgütleri ile iletişim halindedir.
PY25- Bilgi ve becerilerini paylaşabilmek için alanındaki kongre, meslek içi eğitim programların ve toplantıların düzenlenmesinde ve sunumunda görev alabilir.
PY26- Bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
PY27- İş ortamında hasta, hasta yakını, meslektaşları ve diğer sağlık elemanları ile etkili iletişim kurar.
PY28- Eczacılık ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilir ve bu değerleri öğretebilir.
PY29- Teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
PY30-Eczacılıkla ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir.
PY31- Eczacılıkla ilgili her türlü bilgiyi problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilir.
PY32- Araştırma etiğine uygun davranır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1. İlaç Sanayii 2.Hastaneler 3. Devlet Kurumları 4. Özel Kurumlar 5. Serbest Eczaneler 6. Sağlık Bakanlığı 7. Askeri Sağlık Birimleri 8. Ecza Depoları 9. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.