Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmakoloji (DR) Programı

Tanıtım

Sağlık bilimlerinde bilimsel araştırmanın gerçekleştirilmesi aşamalarının öğrenilmesi ve bunun farmakoloji temelinde yapılmasına yönelik tasarlanmıştır. Sağlık bilimleri alanında dört yıllık lisans eğitimine ek olarak yüksek lisans derecesi bulunanlar ile yine sağlık bilimleri alanında beş yıllık lisans eğitimi mezunlarına yöneliktir. Teorik eğitimin bileşenleri arasında İleri düzeyde farmakoloji derslerine ek olarak, eğiticilik formasyonu, istatistiksel analizler, etik kurallar, deney hayvanları kullanımı konularında ders ve kurslar da bulunmaktadır. Teorik eğitim en az 4 akademik yarıyıl sürmektedir. Teorik eğitimin sonunda adayın lisans ve lisasüstü teorik bilgilerini kapsayan ancak bununla sınırlı olmayan bir doktora yeterlik sınavından başarılı olması gerekmektedir. Program, laboratuvar çalışmalarına dayalı orjinal bir tez çalışması yapılmasıyla tamamlanır. 

Programın Amacı

Program, farmakoloji alanında akademik kariyer hedeflemiş adaylara bilimsel donanım kazandırmak amacındadır.  

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak genel farmakoloji kapsamında ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik etki profilleri, etki mekanizmaları ve ilaç etkileşimleri; temel araştırma konularını oluşturan kardiyovasküler ve endokrin sistem farmakolojisi bilgilerini özgün araştırma konularına altyapı olacak şekilde geliştirir. Farmakolojinin ilişkili olduğu fizyoloji, genetik, biyokimya, toksikoloji gibi farklı disiplinler ile ortak çalışma planlar; hipotezine uygun olarak deney protokollerini oluşturur; elde ettiği sonuçları analiz ederek yorumlar. PP2.
PY1. Lisans ve yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak genel farmakoloji kapsamında ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik etki profilleri, etki mekanizmaları ve ilaç etkileşimleri; temel araştırma konularını oluşturan kardiyovasküler ve endokrin sistem farmakolojisi bilgilerini özgün araştırma konularına altyapı olacak şekilde geliştirir.
PY2. Farmakolojinin ilişkili olduğu fizyoloji, genetik, biyokimya, toksikoloji gibi farklı disiplinler ile ortak çalışma planlar; hipotezine uygun olarak deney protokollerini oluşturur; elde ettiği sonuçları analiz ederek yorumlar.
PY3. Kuramsal olarak edindiği bilgiyi gerekli araç ve ekipmanı güvenli bir şekilde kullanarak yöntemsel olarak uygulayabilecek zihinsel ve teknik becerilere sahiptir.
PY4. Farmakolojik bilimlerde farklı kaynakları kullanarak bilgiye ulaşabilir, karşılaştığı sorunları çözümleyebilir, elde ettiği bulguları değerlendirerek yorumlayabilir.
PY5. Kalp, damar ve düz kas organ banyosu deneylerini yapabilir, endokrin, kardiovasküler ve ürogenital sistem ile ilgili deney modellerini oluşturabilir, moleküler farmakoloji ve hücre kültürü deneylerini yürütebilir.
PY6. Farmakolojik araştırmalarda kullanılan yöntemlere ilişkin edindiği bilgi birikimiyle yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir ve/veya bilinen bir yöntemi farklı şekilde uygulayarak bağımsız bir araştırma tasarlayıp gerçekleştirebilir.
PY7. Araştırma laboratuvarını bağımsız olarak yönetebilir.
PY8. Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde araştırma alanı ile ilgili bilimsel yayınlar yaparak literature katkıda bulunabilir.
PY9. Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapabilir.
PY10. Farmakoloji alanında araştırma amaçlı çalışmaları kazandığı bilimsel bakış açısını kullanarak yönetici ya da araştırıcı olarak yürütebilir.
PY11. Alana ve mesleğe ilişkin yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri izleyip yorumlayabilir.
PY12. Farmakoloji ve ilişkili alanlardaki bilimsel gelişmeleri takip eder.
PY13. Alanı ile ilgili yeni hipotez, fikir ve yöntemlerin oluşturulması için gereken üst düzey bilgi ve kavrama yeteneğine sahiptir.
PY14. Farmakoloji alanında araştırma amaçlı çalışmaları kazandığı bilimsel bakış açısını kullanarak yönetici ya da araştırıcı olarak yürütebilir.
PY15. Ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilir.
PY16. Alanı ile ilgili bilimsel etkinlikte görüşlerini ifade edebilir, olası eleştiri ve sorulara gereken açıklamaları yapabilir.
PY17. Araştırmalarında kullandığı her türlü canlı materyal için gereken etik kuralları tam olarak uygular ve çevre güvenliğini gözetir.
PY18. Alanı ile ilgili olası sorunlara stratejik çözümler getirebilir ve bu amaçla diğer kurumlarla her türlü iletişimi kurabilir.
PY19. Araştırma etiğine uygun davranır.
PY20. Akademik ve profesyonel bağlamda, alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayın ve proje değerlendirme, bilirkişilik gibi etkinliklerde uzman görüşü bildirip karar verme yetkisini kullanabilir.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Farmakoloji alanında doktora derecesi bulunan mezunlar, yurtiçi ve dışındaki üniversitelerde bilimsel faaliyetlerde bulunabilirler. Bunun yanısıra, ilaç endüstrisinin özellikle bilimsel araştırmaya dayalı kollarında iş bulabilmekte ve başarılı olmaktadırlar.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.