Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi (DR) Programı

Tanıtım

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen veteriner hekim, tabip, eczacı ve biyologlara akademik düzeyde lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla açılan bir programdır. 

Programın Amacı

İnsana, hayvana, çevreye, topluma duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, hayvan sağlığının tedavi ve korunmasında etkili (sadece veteriner hekimler için) ve dolayısıyle halk sağlığını koruyucu yetkinlikte olan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji konusunda uzman bilim insanları  yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İlaç ve zehirlerin özellikleri, kaynakları,etkili ve toksik dozları, vücuttaki hareketi, etki şekilleri, etkileri hakkında bilgi sahibidir.  İlaç ve zehirlerin farklı matrislerden analizine ilişkin metotları derinlemesine bilir, uygular ve sonuçları yorumlar. Laboratuvarda basit ilaç formülasyonlarını hazırlayabilir. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda alanıyla ilgili departmanlarda uzman olarak çalışabilir ve danışmanlık yapabilir. Alanıyla ilgili bilimsel projeleri ya da insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenleyebilir,böyle projelerde etkin görev alabilir. 
PY1. İlaçların özellikleri, kaynakları, dozları, vücuttaki hareketi (vücuda giriş yolları, emilme, dağılma, metabolizma, atılma, dağılım modelleri, dağılım modellerine göre hesaplamalar gibi), etki şekilleri, etkileri, yan ve zararlı etkileri, kullanılmalarını sınırlandıran veya kullanılmaması gereken durumları, kullanılmaları hakkında bilgi sahibidir.
PY2. Zehirli maddelerin özellikleri, kaynakları, zehirlilikleri, vücuttaki hareketi (vücuda giriş yolları, emilme, dağılma, birikme, metabolizma, atılma gibi), etki şekilleri, etkileri, tanı, sağaltım ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olur.
PY3. İlaç ve zehirlerin farklı matrislerden analizine ilişkin metotlar ve analizleri hakkında derinlemesine bilgi sahibidir. Uzmanlık bilgilerini kullanarak analitik sonuçları değerlendirir ve çıkarımlarda bulunur.
PY4. Laboratuvarda basit ilaç şekillerini ve hazırlanmalarını bilir.
PY5. Farmakoloji ve Toksikoloji alanı ile ilgili güncel bilgileri, metot ve uygulamaları takip eder, değerlendirir ve çalışma alanında kullanabilir.
PY6. İlaç ve zehirli maddelerin tanısını ve sonuçlarının değerlendirmesini yapabilir.
PY7. Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirebilir.
PY8. Laboratuvarda basit ilaç formülasyonlarını hazırlayabilir.
PY9. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda uzman statüsünde çalışabilir ve danışmanlık yapabilir.
PY10. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanı ile ilgili araştırma, proje veya diğer bilimsel etkinliklerin planlanması ve yürütülmesinde etkin şekilde görev alır.
PY11. Uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel makale hazırlar, yayımlar ve sunar.
PY12. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yorumlar ve sorun çözümünde kullanır.
PY13. Konusu ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler ve mevzuatları takip edebilir, değerlendirerek eleştirel ya da katkı niteliğinde bilgi sunabilir.
PY14. Alanıyla ilgili ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda bilimsel ve sosyal düzeyde iletişim kurabilir.
PY15. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenleyebilir veya böyle projelerde etkin rol alabilir.
PY16. Evcil ve yabani hayvanlar ile yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarında çeşitli hastalıklara karşı, hastalık, hasta türü ve ırkını gözeten akılcı ilaç kullanımı programı yapabilir (sadece veteriner hekimler).
PY17. Zehirli ve tıbbi bitkileri, Türkiye ve dünyada dağılımları, etkin unsurlarını, zehirlilikleri ve/veya tıbbi olarak kullanılmaları ile bunlardan kaynaklanan zehirlenmelerin tanısı ve sağaltımını değerlendirebilir.
PY18. Veteriner ilaçların üretimi, ruhsatlandırılması, pazarlanması, tanıtımı, geriye çekilmesi/toplatılmasına ilişkin mevzuat hakkında değerlendirmeler yapabilir.
PY19.Hayvanlarda gelişme geriliği, verim azalması, ürün kalitesinin düşmesi vb. etkilere yol açan olumsuzluk faktörlerinin önlenmesine yönelik değerlendirmeler yapabilir.
PY20. Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntıları, kirleticiler/bulaşanlar ve bunlarla ilgili yasal düzenlemeler konusundaki bilgi ve becerilerini toplum ve kamu yararına kullanabilir.
PY21. Çevre bilimi, ekosistemler ve çevrenin korunmasına yönelik değerleri toplum yararına kullanabilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Veteriner ilaç firmaları, toksikoloji laboratuvarları, ilaç-araştırma geliştirme laboratuvarları, yem fabrikaları, halk sağlığı alanında faaliyet gösteren sektörler. 

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.