Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ

Tanıtım

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen veteriner hekim, tabip, eczacı, biyolog, kimyager ve kimya mühendislerine akademik düzeyde yüksek lisans yaptırmak amacıyla açılan bir programdır. 

Programın Amacı

İnsana, hayvana, çevreye, topluma duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; kamu yararlarını gözeten, hayvan sağlığının tedavi ve korunmasında etkili ve dolayısıyla halk sağlığını koruyucu yetkinlikte olan, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji konusunda uzman bilim insanları  yetiştirmek.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

İlaç ve zehirlerin kaynakları, hayvanlardaki etkileri, etki şekilleri gibi konularda bilgi sahibidir. İlaç ve zehirlerin farklı matrislerden analizine ilişkin metotları bilir ve uygular. Laboratuvarda basit ilaç formülasyonlarını hazırlayabilir.Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda alanıyla ilgili departmanlarda uzman olarak çalışabilir ve danışmanlık yapabilir. Bilimsel proje ya da insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenleyebilir veya böyle projelerde etkin rol alabilir.>
PY1. İlaçların özellikleri, kaynakları, dozları, vücuttaki hareketi, etki şekilleri, etkileri, yan ve zararlı etkileri, kullanılmalarını sınırlandıran veya kullanılmaması gereken durumları, kullanılmaları, dozaj düzenlemesi gibi konularda bilgi sahibidir.
PY2. Zehirli maddelerin özellikleri, kaynakları, zehirlilikleri, vücuttaki hareketi, etki şekilleri, etkileri, tanı, sağaltım ve korunma yollarını bilir.
PY3. İlaç ve zehirlerin farklı matrislerden analizine ilişkin metotlar ve analizleri hakkında derinlemesine bilgi sahibidir. Uzmanlık bilgilerini kullanarak analitik sonuçları değerlendirir ve çıkarımlarda bulunur.
PY4. Laboratuvarda basit ilaç şekillerini ve hazırlanmalarını bilir.
PY5. Farmakoloji ve Toksikoloji alanı ile ilgili güncel bilgileri, metot ve uygulamaları takip eder, değerlendirir ve çalışma alanında kullanabilir
PY6. İlaç ve zehirli maddelerin tanısını ve sonuçlarının değerlendirmesini yapabilir
PY7.Farmakoloji ve Toksikoloji ile ilgili bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilir, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilir, özgün bir araştırmayı tasarlayıp gerçekleştirebilir.
PY8.Laboratuvarda basit ilaç formülasyonlarını hazırlayabilir.
PY9.Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda uzman statüsünde çalışabilir ve danışmanlık yapabilir.
PY10.Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanı ile ilgili araştırma, proje veya diğer bilimsel etkinliklerin planlanması ve yürütülmesinde etkin şekilde görev alır.
PY11. Uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel makale hazırlar, yayımlar ve sunar.
PY12. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri yorumlar ve sorun çözümünde kullanır.
PY13. Konusu ile ilgili ulusal ve uluslar arası düzenlemeler ve mevzuatları takip edebilir, değerlendirerek eleştirel ya da katkı niteliğinde bilgi sunabilir.
PY14.Alanıyla ilgili ulusal, uluslararası ve disiplinler arası çalışmalarda bilimsel ve sosyal düzeyde iletişim kurabilir.
PY15. İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik sosyal sorumluluk projeleri düzenleyebilir veya böyle projelerde etkin rol alabilir.
PY16. Evcil ve yabani hayvanlar ile yetiştiriciliği yapılan su hayvanlarında çeşitli hastalıklara karşı, hastalık, hasta türü ve ırkını gözeten akılcı ilaç kullanımı programı yapabilir (sadece veteriner hekimler).
PY17. Zehirli ve tıbbi bitkileri, Türkiye ve dünyada dağılımları, etkin unsurlarını, zehirlilikleri ve/veya tıbbi olarak kullanılmaları ile bunlardan kaynaklanan zehirlenmelerin tanısı ve sağaltımını değerlendirebilir.
PY18. Veteriner ilaçların üretimi, ruhsatlandırılması, pazarlanması, tanıtımı, geriye çekilmesi/toplatılmasına ilişkin mevzuat hakkında değerlendirmeler yapabilir.
PY19. Hayvanlarda gelişme geriliği, verim azalması, ürün kalitesinin düşmesi vb. etkilere yol açan olumsuzluk faktörlerinin önlenmesine yönelik değerlendirmeler yapabilir.
PY20.Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntıları, kirleticiler/bulaşanlar ve bunlarla ilgili yasal düzenlemeler konusundaki bilgi ve becerilerini toplum ve kamu yararına kullanabilir.
PY21. Çevre bilimi, ekosistemler ve çevrenin korunmasına yönelik değerleri toplum yararına kullanabilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Veteriner ilaç firmaları, toksikoloji laboratuvarları, ilaç-araştırma geliştirme laboratuvarları, halk sağlığı alanında faaliyet gösteren sektörler. Bu programı bitirenler Veteriner Fakültelerinden mezun Veteriner Hekim olmaları kaydıyla özel klinik açarak da mesleklerini icra edebilirler.

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Puanlar Notlar Katsayılar 90-100 A 4,00 85-89 B1 3,50 80-84 B2 3,25 75-79 B3 3,00 70-74 C1 2,75 65-69 C2 2,50 60-64 C3 2,00 50-59 F1 1,50 49 ve aşağısı F2 0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.