Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Biyoteknoloji (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezli Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Nilüfer YÜKSEL

Tanıtım

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Eczacılık Teknolojisi Bölümü altında tezli ve tezsiz olarak 1994 yılından  günümüze kadar yürütülegelmektedir. Bu program dahilinde; peptit-protein içeren dozaj formlarının hazırlanması ve stabilite özelliklerinin değerlendirilmesi, gen taşıyıcı sistemlerinin, adjuvan aşı formülasyonlarının geliştirilmesi ve hedeflendirilme prosesinin incelenmesi ile ilgili yürütülen proje, tez ve yayınlanmış yayınlar bulunmaktadır. Programın amacına yönelik anabilim dalında zorunlu ve seçmeli dersler kapsamında Biyoteknoloji'nin önemi ve uygulama alanları, Peptit-Protein bazlı dozaj şekli tasarımları, Peptit-proteinlerin fizikzel özellikleri ve stabiliteleri, biyoteknolojik ürünlerin hazırlanması ve kalite kontrolleri, biyobenzerler v.b. konularında teorik ve pratik dersler verilmektedir. 

Programın Amacı

Farmasötik Biyoteknoloji, yaşayan doku ve hücreleri (biyolojik sistemleri) kullanarak, istenilen ürünün elde edilmesi işlemi olan “biyoteknolojinin” alanları içerisinde çok önemli bir yer tutar. İlaç endüstrisi ve eczacılık alanlarında gelişmeleri izlemek, farmasötik biyoteknoloji ürünü olan ilaç etkin maddelerinin karakterlerini, stabilitelerini, uygun formülasyon ve vücuda veriliş yollarını incelemek amaçları arasında yer alır. Uygun etkin madde salım sistemlerini, ilaç hedefleme tekniklerini ve yardımcı maddeleri kullanarak hazırlanan farmasötik formlar içindeki biyolojik/biyoteknolojik ürünlerin stabilitellerini, uygulama, kullanım özelliklerinin ve kalite kontrollerinin belirlenmesi konularında uzman ve bilimsel personel yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Farmasötik Biyoteknoloji Programı ile aşağıdaki bilgi ve becerileri geliştirmek hedeflenmektedir:                                        1.Bilgi: Biyolojik sistemler kullanılarak ilaç etkin maddelerinin üretimi, üretilen bu yeni jenerasyon ilaç etkin maddelerinin karakterlerinin, stabilitelerinin, en uygun ilaç taşıyıcı sistemler içinde formüle edilmesinin, kalite kontrollerinin ve vücuda en uygun veriliş şekli ve yollarının belirlenmesi, bu ürünlerin ruhsatlandırılması ve validasyonları konusunda bilgi edinilmesi. 2.Beceri: Biyolojik/biyoteknolojik kaynaklı ilaç etkin maddesi içeren ilaç şekillerinin geliştirilmesi, kontrolü, denetlenmesi, kalite güvencesi, üretimi ve kontrolünde kullanılan etkin, yardımcı madde ve ilaç taşıyıcı sistemler, polimer bilgisi, ilaç ruhsatlandırılması ve validasyon konularında teorik ve pratik beceri kazandırmak. Eczacıların da bu ürünlerin üretim, formülasyon, hasta bilgilendirme ve araştırma yönüyle teorik ve pratik bilgi sahibi olmalarının sağlanması.3.Tutum: Amaç bölümünde bahsedilen konular hakkında bilimsel düşünmeyi ve yorum yaparak konunun gerçekleşmesi hakkında gelişmiş bir tutum kazandırmanın temini.
Hastaların yaşam kalitesini yükseltmek üzere ilaç tedavisinin sorumluluğunu etik kurallar çerçevesinde yürütmek üzere, temel bilimler, farmasötik bilimler, biyomedikal, klinik bilimleri temel alır. 
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim teknolojileri ve analizleri ile ilgili bilimsel ve teknolojik bilgiye sahiptir.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin üretim yeri özellikleri, saklanması, kalitesinin sağlanması ve standardizasyonu bilgilerine sahiptir.
İlaç formülasyonlarının tüm kimyasal, fiziksel, biyolojik ve biyofarmasötik / farmakokinetik özelliklerini değerlendirir.
İlaçların analitik/biyoanalitik ve ilaç üretim işlem validasyonları ve uluslararası standartları tanımlar.
Farmasötik Biyoteknoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
Lisansüstü yeterliliklerine dayalı olarak doktora düzeyinde güncel bilgilere sahip olur.
Farmasötik Biyoeknoloji ile ilişkili diğer disiplinlerle ortak çalışma yapma bilgisine sahiptir.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin tasarımından üretimine ve tüketimine kadar olan süreçleri uygular.
Doğal ve sentetik farmasötik maddelerden ilaç, ilaç dışı ve diğer tıbbi ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik analizlerini, kalite ve aktivite kontrollerini uygular.
İlaç etkileşmeleri, ilaç ve ilaç dışı ürünlerle ilgili diğer sorunları çözmek üzere araştırmalara ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
Farmasötik ürünlerin terapötik etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözer.
Topluma, diğer sağlık elemanlarına ve ilaç politikalarından sorumlu kurum ve kuruluşlara, ilaç, ilaç dışı ürünler, gıda destek ürünleri ve farmasötik bakım ürünlerinin kullanılışları ile ilgili bilgileri ve objektif önerilerini aktarır.
Farmasötik Biyoteknoloji alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlayabilir, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz edebilir ve çözüm önerileri getirebilir.
Biyoteknoloji alanının gerektirdiği düzeyde teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapabilme, problemleri ve sorunları çözümleyebilme becerisine sahiptir.
Farmasötik Biyoteknoloji alanındaki ileri düzeydeki bir çalışmayı ve araştırmayı bağımsız veya ekip çalışması olarak yürütür.
Biyoteknoloji ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda, öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde kurgulama, çözüm önerileri getirme, sorunları çözme, elde edilen sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yetkinliğine sahiptir.
Farmasötik Biyoteknoloji ile ilgili yeni gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenme becerilerini uygular ve kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
Biyoteknoloji ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarabilir.
Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilir ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapabilir.
Biyoteknoloji ile ilgili bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır.
İlaçta AR-GE, kalite kontrol, ruhsatlandırma, patent ve iyi imalat kurallarını (GMP) uygular.
Biyoteknoloji alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Sağlık alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
İncelediği alanyazına dayalı olarak araştırma önerileri geliştirir.
Geliştirdiği önerilerden bir konu belirler ve bu konu hakkında rapor hazırlar.
Hazırladığı araştırma raporunu tartışır ve sunar.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

İlaç endüstrisi alanında; ilaç sanayiinin kalite kontrol, kalite güvencesi, ilaç danışmanlık, ruhsatlandırma ve AR-GE bölümleri, satış ve pazarlama bölümleri ile klinik araştırma ve medikal bölümlerinde istihdam edilebilmektedir. Üniversitelerde ise akademik personel ile, çeşitli sağlık kuruluşu ve hastaneler, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Merkezi ilaç kontrol laboratuvarları ve farmasötik teknoloji/biyoteknoloji ile ilgili diğer istihdam alanlarında uzman ve bilimsel personel yetiştirmektedir. 

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.