Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Botanik (DR) Programı

Tanıtım

Bu programda taksonominin temel kuralları, bitkimorfolojisi, bitki anatomisi, Türkiye Florası, herbaryum teknikleri, ayrıntılıbitki kimyası, bitki teşhisi, etnobotanik, ileri analiz teknikleri, literatürtarama, bilimsel ve akademik etik kurallarına uygun olarak özgün araştırmayapma ve yayın hazırlama gibi bilgiler teorik ve uygulama dersleri aracılığıylaaktarılır.

Programın Amacı

Tıbbi bitkiler ile ilgili değişik uygulama alanlarında görevalabilecek, en son gelişmeleri takip edebilecek, bağımsız çalışmalar veprojeler geliştirebilecek yetkinlikte bilim insanları yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tıbbi bitkiler alanında ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi ve işbirliğini iyi kavrar. Alanındaki kompleks bilgileri, analiz, sentez ve değerlendirme gerektiren bilgileri kullanarak özgün sentezlere ulaşır.
Yüksek Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak tıbbi bitkiler alanında ileri düzeydeki bilgi ile güncel bilgileri özgün düşünce ve araştırmaya dayanarak geliştirir, derinleştirir ve tıbbi bitkiler alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşır.
Tıbbi bitkiler alanında ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi ve işbirliğini iyi kavrar. Alanındaki kompleks bilgileri, analiz, sentez ve değerlendirme gerektiren bilgileri kullanarak özgün sentezlere ulaşır.
Tıbbi bitkiler başlığı altında bilgi teknolojileri, ekipman ve bu alana özgü cihaz ve aletler konusunda ileri düzeyde bilgi sahibidir.
Tıbbi bitkiler alanında kullanılan yöntemler konusunda ileri derecede bilgi sahibidir.
Tıbbi bitkiler alanındaki yeni bilgileri üst seviye bilimsel bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır
Tıbbi bitkiler alanına yenilik getirecek düşünce, yöntem, tasarım geliştirir ve bunu etkili bir biçimde uygular, başka alanlara uygular.
Yaptığı, işbirliği içinde olduğu bilimsel çalışmaların ayrıntılı raporunu yazar, ulusal/uluslararası hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda yetkinlikle sunar.
Tıbbi bitkiler başlığı altında yeni ve kompleks savların analizini, eleştirisini, değerlendirilmesini yapar.
Zengin bir floraya sahip ülkemizin tıbbi bitki potansiyelinin en verimli şekilde araştırılması ve kullanımı konusunda ayrıntılı çalışmalar planlayabilecek üst seviyede beceri ve bilgi birikimine sahiptir.
Bilgisayar dahil her türlü ekipmanı ileri düzeyde kullanarak gerekli araştırmaları yapar, sorunlara yaratıcı çözümler geliştirir
Tıbbi bitkiler alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım, uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir araştırmayı kendi birikimine dayanarak geliştirir. Bu sayede ilgili alandaki ilerlemeye katkı sağlar.
Tıbbi bitkiler ile ilgili konularda ortaya çıkan, öngörülemeyen, karmaşık durumlar karşısında sorumluluk alır, yetkin bir şekilde çözüm önerileri üretir.
Tıbbi bitkiler ile ilgili çalışmaları bireysel olarak ya da bir grup içinde tam yetkinlikle yürütür.
Tıbbi bitkiler alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal/uluslararası bir dergide yayınlar ya da ulusal/uluslararası bir toplantıda bildiri olarak sunar.
Tıbbi bitkiler alanında ülkemiz tıbbi bitki potansiyelini ortaya çıkarıcı ya da dünya tıbbi bitki literatürüne katkı sağlayıcı disiplinlerarası çalışmalarda liderlik yapar.
Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak tıbbi bitkiler ile ilgili yeni yöntem ve düşünceler geliştirir.
Tıbbi bitkiler ile ilgili kanıta dayalı çalışma sonuçlarını takip eder ve bu alanda kanıt olabilecek araştırmalar kurgular, yapar.
Tıbbi bitkiler alanında ileri seviyede mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
Tıbbi bitkiler alanındaki sosyal ve mesleki ilişkileri şekillendiren kuralları eleştirel bir bakış açısıyla ele alır, geliştirir ve gerekiyorsa değiştirmek için adım atar.
Çalışma alanındaki konuların uzman kişilerce tartışılması sırasında özgün görüşleri ile etkili bir iletişim kurar.
Tıbbi bitkiler konusunda bilimsel ve sosyal iletişimi sağlayacak şekilde en az bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanır.
Tıbbi bitkilerle ilgili konularda her tür bilimsel ilerlemeyi tanıtarak, toplumunun bilgi seviyesine ve bunun üst düzeyde sürdürülmesine katkı sağlar
Tıbbi bitkiler ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak verimli iletişim zemini hazırlar.
Tıbbi bitkiler alanında karşılaşılan bilimsel, etik, toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlar.
Tıbbi bitkiler konusunda multidisipliner çalışmalar kurgulayacak ve yapacak yetkinliğe sahiptir.
Tıbbi bitkiler konusundaki güncel gelişmeleri takip eder ve ulusal değerler ve ülke gerçekleri açısından ele alır.
Alanyazın araştırması yapar.
Alanındaki çalışmalarda yararlanılan ekipmanları kullanabilir.
Doktora yeterlik sınavı hazırlık çalışması süresince elde edilen kaynaklardan sonuçlar çıkarabilir.
Alanı ile ilgili edinilen bilgileri yazılı ve sözlü olarak yorumlayabilir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1- “Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu(TİTCK)” nun tıbbi bitkilerle ilgili birimleri2-Tıbbi BitkiFirmaları3- Üniversiteler4- Doğa ile İlgili Uluslararası/UlusalBilimsel Projeler

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.