Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Botanik (YL) Programı

  • Derece Yüksek Lisans
  • Program Tipi Tezsiz Yüksek Lisans
  • Program Dili Türkçe
  • Eğitim Türü Program tam zamanlıdır.
  • Program Direktörü Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

Tanıtım

Bu programda taksonominin temel kuralları, bitki morfolojisi, bitki anatomisi, Türkiye Florası, herbaryum teknikleri, temel bitki kimyası, bitki teşhisi, etnobotanik, temel analiz teknikleri, literatür tarama, bilimsel ve akademik etik kurallarına uygun olarak özgün araştırma yapma ve yayın hazırlama gibi bilgiler teorik ve uygulama dersleri aracılığıyla aktarılır.

Programın Amacı

*Anadolu’nun zengin florası ve köklü etnobotanik birikimininmesleki açıdan ve ülke yararına değerlendirilmesi,Tıbbi bitkiler ile zehirli bitkilerin sistematik,morfolojik, anatomik ve kimyasal açıdan incelenmesi,*Tıbbi bitkilerin standardizasyonu,*Tıbbi bitkilerin biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi,*Tıbbi bitkilerin korunması ve ticaretinin kontrol altınaalınması,Konularında yetkin bireyler yetiştirmektir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Tıbbi bitkiler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik bilgilerini kullanır
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak doğal ürünler-sağlık bağlantısında uzmanlık seviyesinde temel bilgiye sahiptir, bu bilgiyi geliştirir, derinleştirir.
Tıbbi bitkiler alanında ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim ve işbirliğini iyi kavrar ve kullanır.
Tıbbi bitkiler başlığı altında uzman seviyesinde, bilgi teknolojileri, ekipman ve bu alana özgü cihaz ve aletler konusunda bilgi sahibidir.
Tıbbi bitkiler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve pratik bilgilerini kullanır
Tıbbi bitkiler hakkında sahip olduğu bilgileri diğer disiplinlerden gelen bilgilerle harmanlayıp yeni bilgilere ulaşır, multidisipliner uygulamalarla yaptığı analiz ve sentezler aracığıyla sorunlara çözüm önerileri getirir.
Yaptığı çalışmaların ayrıntılı raporunu yazar.
Tıbbi bitkiler başlığı altındaki her tür çalışmada yer alan cihazları aktif bir şekilde kullanır.
Zengin bir floraya sahip ülkemizin tıbbi bitki potansiyelinin en verimli şekilde araştırılması ve kullanımı konusunda ayrıntılı çalışmalar planlayabilecek bakış açısına sahiptir
Tıbbi bitkiler ile ilgili olarak uzmanlık gerektiren konularda ortaya çıkan sorunları ele alır, çözer ve belirlediği yöntemleri yetkinlikle uygular
Tıbbi bitkiler ile ilgili konularda ortaya çıkan, öngörülemeyen, karmaşık durumlar karşısında sorumluluk alır, yetkin bir şekilde çözüm önerileri üretir.
Tıbbi bitkiler ile ilgili çalışmaları bireysel olarak ya da bir grup içinde yürütür.
Tıbbi bitkiler alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal bir dergide yayınlar ya da ulusal bir toplantıda bildiri olarak sunar.
Tıbbi bitkiler alanında ülkemiz tıbbi bitki potansiyelini ortaya çıkarıcı ya da dünya tıbbi bitki literatürüne katkı sağlayıcı bilimsel araştırma/sunum/yayın yapar.
Tıbbi bitkiler ile ilgili olarak edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme işlevini yönlendirir.
Tıbbi bitkiler ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini planladığı çalışmalarda uygular.
Tıbbi bitkiler alanında kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve kendi alanında kanıt oluşturacak bilimsel çalışmalar yapar.
Tıbbi bitkiler alanındaki bilgiler ve güncel gelişmeler ışığında kendi çalışmalarını hem ilgili alandaki hem de diğer alanlardaki platformlarda paylaşır ve tartışır.
Çalışma konusunu meydana getiren ortamdaki sosyal ilişkileri eleştirel olarak inceler ve geliştirir.
Tıbbi bitkiler konusunda bilimsel ve sosyal iletişimi sağlayacak şekilde en az bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanır.
Tıbbi bitkilerle ilgili konularda politika ve strateji geliştirme planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik açıdan değerlendirir.
Tıbbi bitkiler ile ilgili verilerin toplanması, kayıt altına alınması, incelenmesi ve tanıtılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri göz önünde bulundurur.
Tıbbi bitkiler alanında edindiği bilgi birikimini disiplinlerarası çalışmalara uygular.
Tıbbi bitkiler konusundaki güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri açısından değerlendirir.
Tıbbi bitkiler ile ilgili olarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir. Elde edilen sonuçları kalite süreçleri açısından değerlendirir.
Sağlık hizmetlerinde tıbbi bitkilerin yeri konusunda uygulamaya yönelik çalışmalar yapar.
Alanla ilgili araştırma konusu olabilecek sorunları belirler.
Belirlediği sorunlar doğrultusunda araştırma konusunu seçer.
Seçtiği konu ile ilgili alanyazın taraması yapar ve araştırma desenini planlar.
Araştırma konusu ile ilgili veri toplama aracılığıyla veri toplar.
Topladığı verileri araştırma amaçları doğrultusunda düzenler ve analiz eder.
Bulguları yorumlar, düzenler ve sunar.
Araştırmayı rapor haline getirir.
Araştırma raporunu savunur.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

1- “Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu(TİTCK)” nun tıbbi bitkilerle ilgili birimleri2-Tıbbi BitkiFirmaları3- Üniversiteler4- Doğa ile İlgili Uluslararası/UlusalBilimsel Projeler

Akademik Gelecek

Tezli Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar, doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar Doktora programlarına başvuramazlar.

Mezuniyet Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Kazanılan Derece Şartları

Tezli yüksek lisans programları 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. 120 AKTS kredisinin 60 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 60 AKTS kredisi de tez çalışmasını içeren uzmanlık alan derslerinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programları 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4.00 üzerinden en az 2.75 almaları gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                Notlar                   Katsayılar90-100                  A                            4,0085-89                    B1                          3,5080-84                    B2                          3,2575-79                    B3                         3,0070-74                    C1                          2,7565-69                    C2                          2,5060-64                    C3                          2,0050-59                    F1                           1,5049 ve aşağısı       F2                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (C1) 2,75 ve üstünde not aldığı dersler sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir: a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip olmaları gerekir ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları için de geçerli olmak üzere, 4.00 katsayı üzerinden en az 2.00 olması gerekir.b) ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağlayarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa başlamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aranmaz.c) YDS’den en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen ve bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre ulusal veya uluslararası bir sınavdan eşdeğeri puan almak zorundadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde ilgili anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil koşulu da aranabilir.ç) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.d) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si  ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.e) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si  ve mülakat sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.f) Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı  anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puan koşulu aranmaz. Öğrenci kabulünde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.