Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Farmasötik Kimya (DR) Programı

Tanıtım

Farmasötik kimya, kelime anlamıyla eczacılık veya ilaç kimyasıdır. Konusu, ilaç etken maddelerinin ve ilaç etken maddesi olabilecek yeni bileşiklerin tasarımı, sentezi, kimyasal yapı tayinleri, analizi, metabolizması, yapı-etki ilişkileri, farmakokinetik ve farmakodinamik profilleri olan bu bilim dalı, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü altında yer alan temel bilim dallarından birisidir. Bu programda Farmasötik Kimya alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda teorik ve pratik çalışmalarla ileri düzeyde bilimsel araştırma yapabilme ve elde edilen sonuçları değerlendirebilme yeteneği kazandırılmaktadır.

Programın Amacı

Bu programda ilaç etken madde tasarımı, sentezi, kalitatif-kantitatif analizi, kimyasal yapı ile biyolojik aktiviteleri arasındaki ilişkileri, farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşmeleri ve ayrıca ileri organik kimya reaksiyon mekanizmaları, ilaç etken maddesi sentez reaksiyonlarında ortam optimizasyonu ve kantitatif yapı-etki ilişkileri konularında bilgi edinmiş olan doktora derecesine sahip eczacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu program ile aynı zamanda üniversitelere yeni öğretim elemanlarının yetiştirilmesi, ilaç sanayinde ar-ge ve üretim sürecinde yer alacak, ilaç kalite kontrol laboratuvarlarına hizmet verecek donanımlı eczacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Ders Listesi

Ders Kazanımları

Farmasötik Kimya alanında bilimsel araştırma, planlama yapma ve sonuçlarını yorumlayabilme, üst düzey yönetim becerisi, proje hazırlama ve uygulayabilme becerilerine sahip olur. Günümüz ve geleceğin yeni ilaçları ve özelliklerinin yanı sıra ilaç etken maddelerinin tasarımı, sentezi, alternatif sentez yöntemleri,  klasik ve enstrümantal yöntemlerle analizi, yapılarının aydınlatılması, stereokimyasal ve fiziksel özellikleri, biyotransformasyonu, farkamokinetik ve farmakodinamik profilleri ve kimyasal yapısı ile biyolojik aktivitesi arasındaki ilişkilerinin araştırılması konularında bilgi sahibi olur.
Bilimsel araştırma tarihini, bilgi edinme yollarını, araştırmanın amacını anlama ve yöntemlerini oluşturma konularında bilgiye sahiptir.
İlaç etken madde sentezi, ileri reaksiyon mekanizmaları, alternatif sentez yöntemleri ve reaksiyon verimliliğini arttırmak üzere ortam optimizasyonu bilgilerine sahiptir.
İlaç kalite kontrolünde uygulanan kimyasal prensipleri ve bunların ilaç analizlerine uygulanmasını, ilaç etken maddelerinin kalitatif ve kantitatif klasik analiz ve enstrumantal yöntemlerini bilir.
İlaç etken madde tasarımı, kantitatif yapı-etki ilişkileri ve bu süreçte bilgisayar uygulamaları bilgilerine sahiptir.
İlaç etken maddelerinin, peptid ve proteinlerin ve bu yapıdaki ilaçların tüm kimyasal, stereokimyasal ve fiziksel özelliklerini, kiralite ve farmakolojik etkiye yansıması, resemik ilaçlarla tedavide ortaya çıkan sorunları, distomerlerin oluşturduğu yan etkileri, optik safsızlık tanımını bilir.
Farmakokinetik ve Biyoyaralanımın kimyasal esasları ile ilgili bilgilere sahiptir.
Disconnection " ve "Synthon" kavramları "C-C" bağlı oluşum prensipleri, elektrofilik ve nükleofilik karbon türleri , fonksiyonlu grup oluşumu, fonksiyonlu grupların birbirine dönüşümü, sübstitüe benzen türevlerinde fonksiyonlu grup oluşturma, basit heterohalkalarda fonksiyonlu grup oluşturma konularında bilgi sahibidir.
İlaç sentez ve analizlerinde kullanılan reaktifler konusunda bilgilere sahiptir.
İlaç Etken maddelerinin kantitatif ve biyolojik analiz sonuçlarının istatiksel değerlendirilmesi ile ilgili bilgilere sahiptir.
Günümüz ve geleceğin yeni ilaçları ve özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
Yeni ilaç etken madde tasarımı yapar ve sentez reaksiyonlarını optimal şartlarını geliştirerek uygular.
Sentez reaksiyonları sonucu elde edilen orjinal veya bilinen sonuç maddelerin ve ara kimyasal bileşiklerin saflık kontrollerini ve spektral analizlerini yapabilir ve ulaşılan sonuçları yorumlayabilir.
Günümüz ve geleceğin yeni ilaçlarının terapötik etkilerini tanır ve ilaçla tedavide ilacın farmakogenetik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri doğrultusunda kullanımına ve stabilitesine ilişkin sorunları çözer.
Sağlık bakanlığı, ilaç sanayi ve ilaç ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda ilaca yönelik tasarım, sentez, kalitatif kantitatif analiz, biyotransformasyon, farmakokinetik özelliklerle ilgili bilgi ve önerileri aktarabilir.
Farmasötik Kimya ile ilgili bir projeyi tasarlayıp yürütebilme yetkinliğine sahiptir.
Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda, İlaç Sanayiinde ve İlaç Kalite Kontrol Labaratuvarlarında üst düzey sorumluluk alabilir.
Üniversitede bir sonraki Akademik aşamaya başvurabilme yetisine sahiptir.
Farmasötik Kimya alanında yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak kişisel ve mesleki gelişimini sürdürür.
AR-GE çalışmaları, akademik araştırmalar ve diğer meslek grupları ile bilimsel ve yardımlaşma ilişkilerini geliştirir.
Sağlık Bakanlığı ve İlaç Sanayi ile ilgili kurumlar ve kuruluşlarda ilaç etken madde tasarımı, sentezi, kalitatif kantitatif analizleri, biyotransformasyon ve farmakokinetik özellikleri konusunda danışmanlık hizmeti verebilir.
İlaç ve eczacılık ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
AR-GE çalışmalarının etkinliğini arttırmak amacıyla bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler, doğru ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşır.
Ulusal ve uluslararası projelerde bireysel ve ekiple çalışma becerilerini kullanma
Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanma
Etik kurallara uyma
İletişim becerilerini etkili kullanma
Alanla ilgili uluslararası alanyazını izleyecek düzeyde bir yabancı dili etkili kullanma
Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanma

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Doktora Derecesi kazanırlar.

Kariyer Seçenekleri

Farmasötik Kimya Doktora Programı mezunları üniversitelerin Farmasötik Kimya Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilir. İlaç kalite kontrol laboratuvarlarında, ilaç endüstrisinde, Sağlık bakanlığı ve ilgili resmi kurumlarda görev yapabilir.

Akademik Gelecek

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora sonrası programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.

Kazanılan Derece Şartları

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 240 AKTS kredisinin 120 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 ulusal krediden ve 300 AKTS kredisinden az olmamak üzere on dört ders, iki seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. 300 AKTS kredisinin 180 AKTS kredisi dersler ve seminerden, 120 AKTS kredisi de uzmanlık alan derslerinden oluşan tez çalışmasından oluşur.Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılması için 4.00 tam puan üzerinden 3.00 alması gerekir.

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.Puanlar                                 Notlar                    Katsayılar90-100                                  A                                            4,0085-89                                    B1                                          3,5080-84                                    B2                                          3,2575-79                                    B3                                          3,0070-74                                    C1                                          2,7565-69                                    C2                                          2,5060-64                                    C3                                          2,0050-59                                    F1                                           1,5049 ve aşağısı                         F2                                           0,00Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden (B3) 3,00 ve üstünde not aldığı dersler başarılı sayılır. Öğrenci, zorunlu derslerden başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan seçmeli dersler yerine farklı ders alınabilir.

Nasıl Kayıt Olabilirim?

Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yabancı ülkelerdeki lisans veya tezli yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Lisans derecesi ile başvuracak adayların lisans not ortalamalarının 4.00 katsayı üzerinden en az 3.00 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans not ortalamasının 4.00 katsayı üzerinden en az 2.75 veya 100 puan üzerinden eşdeğeri olması gerekir.b)Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların, başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların  başvurdukları programın puan türünde ALES’ten en az 80 tam puan almaları gerekir. c)Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu dillere ek olarak başka bir dil belgesi de istenebilir.d)Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. e)Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuarına öğrenci kabulünde, adı geçen fakülte ve konservatuar mezunlarından ALES puanı istenmez. f)İlgili anabilim dalı/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yüksek lisans programına kabul için özel koşullar istenebilir.